Ktl-icon-tai-lieu

ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A NĂM 2008

Được đăng lên bởi baongoc-vo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A NĂM 2008
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề 906 (Thời gian làm bài : 90 phút)

Email: masterk17@gmail.com
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, khi chiếu chùm sáng kích thích vào catốt thì có hiện
tương quang điện xảy ra. Để triệt tiêu dòng quang điện, người ta đặt vào giữa anốt và catốt một hiệu
điện thế gọi là hiệu điện thế hãm. Hiệu điện thế hãm này có độ lớn
A. làm tăng tốc êlectrôn (êlectron) quang điện đi về anốt.
B. phụ thuộc vào bước sóng của chùm sáng kích thích.
C. không phụ thuộc vào kim loại làm catốt của tế bào quang điện.
D. tỉ lệ với cường độ của chùm sáng kích thích.
Câu 2: Hạt nhân 37 Cl có khối lượng nghỉ bằng 36,956563u. Biết khối lượng của nơtrôn (nơtron) là
17
1,008670u, khối lượng của prôtôn (prôtôn) là 1,007276u và u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết
riêng của hạt nhân 37 Cl bằng
17
A. 9,2782 MeV.
B. 7,3680 MeV.
C. 8,2532 MeV.
D. 8,5684 MeV.
Câu 3: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ
cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị
trí cân bằng, lò xo dãn một đoạn D . Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc này là
A. 2p

g
.
D

B. 2p

D
g

C.

Câu 4: Trong quá trình phân rã hạt nhân

237
92

1 m
.
2p k

D.

1 k
.
2p m

U , đã phóng ra một hạt a và hai hạt

A. nơtrôn (nơtron)
B. êlectrôn (êlectron). C. pôzitrôn (pôzitron).
D. prôtôn (prôton).
Câu 5: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không
phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị

1
thì
2p LC

A. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn
mạch.
B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn
mạch.
C. dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ
điện.
Câu 6: Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X còn lại sau
khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng
A. 3,2 gam.
B. 2,5 gam.
C. 4,5 gam.
D. 1,5 gam.
Câu 7: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là

pö
pö
æ
æ
x1 = 3 3 sin ç 5pt + ÷ (cm) và x 2 = 3 3 sin ç 5pt - ÷ (cm) . Biên độ dao động tổng hợp của hai dao
2ø
2ø
è
è
động trên bằng
A. 0 cm.
B. 3 cm.
C. 6 3 cm.
D. 3 3...
Trang 1/6 Maõ ñeà 906
Ð THI TUYN SINH CAO ĐẲNG KHI A NĂM 2008
Môn thi : VT LÝ – Mã đề 906 (Thi gian làm bài : 90 phút)
Email: masterk17@gmail.com
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH
(40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Trong thí nghim vi tế bào quang đin, khi chiếu chùm sáng kích thích vào catt thì hin
tương quang đin xy ra. Để trit tiêu dòng quang đin, người ta đặt vào gia ant catt mt hiu
đin thế gi là hiu đin thế hãm. Hiu đin thế hãm này có độ ln
A. làm tăng tc êlectrôn (êlectron) quang đin đi v ant.
B. ph thuc vào bước sóng ca chùm sáng kích thích.
C. không ph thuc vào kim loi làm catt ca tế bào quang đin.
D. t l vi cường độ ca chùm sáng kích thích.
Câu 2: Ht nhân
37
17
Cl
khi lượng ngh bng 36,956563u. Biết khi lượng ca nơtrôn (nơtron)
1,008670u, khi lượng ca prôtôn (prôtôn) 1,007276u u = 931 MeV/c
2
. Năng lượng liên kết
riêng ca ht nhân
37
17
Cl
bng
A. 9,2782 MeV. B. 7,3680 MeV. C. 8,2532 MeV. D. 8,5684 MeV.
Câu 3: Mt con lc xo gm viên bi nh khi lượng m xo khi lượng không đáng k độ
cng k, dao động điu hòa theo phương thng đứng ti nơi gia tc rơi t do g. Khi viên bi v
trí cân bng, lò xo dãn mt đon
D
. Chu k dao động điu hòa ca con lc này là
A.
g
2p
D
. B. 2
g
D
p
C.
1m
2k
p
. D.
1k
2m
p
.
Câu 4: Trong quá trình phân rã ht nhân
237
92
U
, đã phóng ra mt ht a và hai ht
A. nơtrôn (nơtron) B. êlectrôn (êlectron). C. pôzitrôn (pôzitron). D. prôtôn (prôton).
Câu 5: Đặt mt hiu đin thế xoay chiu tn s thay đổi được vào hai đầu đon mch RLC không
phân nhánh. Khi tn s dòng đin trong mch ln hơn giá tr
1
2LC
p
thì
A. hiu đin thế hiu dng gia hai đầu đin tr bng hiu đin thế hiu dng gia hai đầu đon
mch.
B. hiu đin thế hiu dng gia hai đầu đin tr ln hơn hiu đin thế hiu dng gia hai đầu đon
mch.
C. dòng đin chy trong đon mch chm pha so vi hiu đin thế gia hai đầu đon mch.
D. hiu đin thế hiu dng gia hai đầu cun dây nh hơn hiu đin thế hiu dng gia hai bn t
đin.
Câu 6: Ban đầu 20 gam cht phóng x X chu bán T. Khi lượng ca cht X còn li sau
khong thi gian 3T, k t thi đim ban đầu bng
A. 3,2 gam. B. 2,5 gam. C. 4,5 gam. D. 1,5 gam.
Câu 7: Cho hai dao động điu hòa cùng phương phương trình dao động ln lượt
1
2
p
æö
=p+
ç÷
èø
2
x33sin5t(cm)
2
p
æö
=p-
ç÷
èø
. Biên độ dao động tng hp ca hai dao
động trên bng
A. 0 cm. B.
3
cm. C.
63
cm. D.
33
cm.
Câu 8: Khi nói v sóng đin t, phát biu nào dưới đây là sai?
A. Trong quá trình truyn sóng đin t, vectơ cường độ đin trường và vectơ cm ng t luôn cùng
phương.
B. Sóng đin t truyn được trong môi trường vt cht và trong chân không.
C. Trong chân không, sóng đin t lan truyn vi vn tc bng vn tc ánh sáng.
D. Sóng đin t b phn x khi gp mt phân cách gia hai môi trường.
Câu 9: Mt con lc xo gm viên bi nh khi lượng m xo khi lượng không đáng k độ
cng 10 N/m. Con lc dao động cưỡng bc dưới tác dng ca ngoi lc tun hoàn tn s góc w
F
.
Biết biên độ ca ngoi lc tun hoàn không thay đổi. Khi thay đổi w
F
thì biên độ dao động ca viên bi
thay đổi khi w
F
= 10 rad/s thì biên độ dao động ca viên bi đạt giá tr cc đại . Khi lượng m ca
viên bi bng
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A NĂM 2008 - Trang 2
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A NĂM 2008 - Người đăng: baongoc-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A NĂM 2008 9 10 661