Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008

Được đăng lên bởi Bảo Nghi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ 12 NĂM 2008

GV giải đề NGỤY NGỌC XUÂN

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
Mã đề thi 534

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1: A
Câu 2: k = 10 N/m; ω = ωp = 10 rad/s (Khi xảy ra cộng hưởng thì biên độ của hệ dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại,
lúc này tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ).
Áp dụng: ω =

k
m

⇒m= m=

k

ω2

= 0,1 kg = 100 gam

Câu 3: C
Câu 4: f = 80 Hz; v = 400 cm/s ⇒ λ =

v
= 5 cm
f

Khoảng cách giữa hai điểm đang xét là d = 33,5 – 31 = 2,5 cm.
Độ lệch pha giữa hai điểm này là ∆ϕ =

2πd
= π rad
λ

Câu 5: D
4x
x
) (cm) = sin20(t – ) (cm)
20
5
x
Đồng nhất với phương trình sóng tổng quát: u = a.sinω(t - ) ta được:
v

Câu 6: u = sin(20t – 4x) (cm) = sin20(t –

⇒ v = 5 m/s ( vận tốc có đơn vị m/s vì x tính bằng đơn vị mét).
23
27
27
Câu 7: Mỗi mol 13
Al có khối lượng A = 27 gam và có số hạt nhân là NA = 6,02.10 hạt. Vậy m = 0,27 gam 13
Al có số
21
hạt nhân là N = 6,02.10 hạt nhân.
21
22
27
27
Al có Z = 13 prôtôn nên số prôtôn có trong 0,27 gam 13
Al là 13.( 6,02.10 ) = 7,826.10 prôtôn.
Mỗi hạt nhân 13
Câu 8: A
Câu 9: Từ biểu thức của dòng điện: i = sin100πt (A) ⇒ Io = 1 A ⇒ I =
Công suất tiêu thụ của cuộn dây là: P = r.I2 = 10.(

1
2

Io

2

=

1
2

A

)2 = 5 W
O
N
M

Câu 10: Từ sơ đồ các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ta suy được ngay:
1

λ1

=

1

λβ

−

1

L

λα

Câu 11: hfmn = Em – En = (– 1,514 eV) – (- 3,407eV) = 1,893eV = 1,893.( 1,6.10 – 19) =
3,0288. 10 – 19 J.
Vậy: f mn

−19

3,0288.10
=
6,625.10 − 34

E1 m1
=
E 2 m2

E2

λβ

K

E1

= 4,572.10 14 Hz

Câu 12: Nhận xét rằng ω1.A1 = ω2.A2 và m1 =
Ta thấy ngay:

λα λ1

E5
E4
E3

=

1
2

m2 và cơ năng dao động của vật dao động điều hòa là E =

1
2

m ω2.A2

1
2

Câu 13: Máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng cuộn thứ cấp (N > N’) nên N = 500 vòng và N’ = 100
vòng. Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là U’ với
2

U ' N ' 100 1
=
=
=
U
N 500 5

⇒ U’ =

100
5

= 20 V

Câu 14: Đơn vị đo cường độ âm là W/m
37
Câu 15: 17
Cl có A = 37, Z = 17 và N = 20, có khối lượng hạt nhân là mCl = 36,956563u.
37
Cl là
Năng lượng liên kết của 17
∆ECl = (Z.mp + N.mn – mCl).c2 = (17.mp + 20.mn – mCl).c2 = 0,340427u.c2
Thay u = 931 MeV/c2
Ta được: ∆ECl = 0,340427.(931 MeV/c2).c2 = 316,937537 MeV
37
Năng lượng liên kết riêng của 17
Cl là
Email: nguyngocxuan@gmail.com

Trang

1

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ...
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ 12 NĂM 2008 GV giải đề NGỤY NGỌC XUÂN
http://vatlyphothong.net http://nguyngocxuan.googlepages.com Email: nguyngocxuan@gmail.com Trang
1
HƯỚNG DN GII Đ THI TUYN SINH CAO ĐNG NĂM 2008
PHẦN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40):
Câu 1: A
Câu 2: k = 10 N/m; ω = ω
p
= 10 rad/s (Khi xảy ra cng hưng thì biên đ ca h dao đng cưng bc đạt giá tr cc đi,
lúc này tn số ca lc cưng bc bng tần sdao đng riêng ca h).
Áp dụng:
m
k
=
ω
m =
2
ω
k
m =
= 0,1 kg = 100 gam
Câu 3: C
Câu 4: f = 80 Hz; v = 400 cm/s
λ =
f
v
= 5 cm
Khong cách gia hai điểm đang xét là d = 33,5 31 = 2,5 cm.
Đ lch pha gia hai điểm này là ϕ =
λ
πd2
= π
rad
Câu 5: D
Câu 6: u = sin(20t 4x) (cm) = sin20(t
20
4x
) (cm) = sin20(t
5
x
) (cm)
Đng nhất với phương trình sóng tổng quát:
u = a.sinω(t -
v
x
) ta đưc:
v = 5 m/s ( vận tc có đơn v m/s vì x tính bằng đơn v mét).
Câu 7: Mi mol
lA
27
13
có khi lưng A = 27 gam và có s ht nhân là N
A
= 6,02.10
23
ht. Vy m = 0,27 gam
lA
27
13
s
ht nn là N = 6,02.10
21
ht nhân.
Mi ht nhân
lA
27
13
Z = 13 ptôn nên s prôtôn có trong 0,27 gam
lA
27
13
là 13.( 6,02.10
21
) = 7,826.10
22
prôtôn.
Câu 8: A
Câu 9: T biểu thc ca dòng đin: i = sin100πt (A) I
o
= 1 A I =
2
o
I
=
2
1
A
Công sut tiêu th ca cun dây là: P = r.I
2
= 10.(
2
1
)
2
= 5 W
Câu 10: T sơ đc mc năng lưng của nguyên tử hiđrô ta suy đưc ngay:
αβ
λλλ
111
1
=
Câu 11: hf
mn
= E
m
E
n
= ( 1,514 eV) (- 3,407eV) = 1,893eV = 1,893.( 1,6.10
19
) =
3,0288. 10
19
J.
Vậy:
34
19
10.625,6
10.0288,3
=
mn
f
= 4,572.10
14
Hz
Câu 12: Nhn xét rng ω
1
.A
1
= ω
2
.A
2
và m
1
=
2
1
m
2
cơ năng dao đng của vt dao đng điu hòa là E =
2
1
m ω
2
.A
2
Ta thấy ngay:
2
1
2
1
m
m
E
E
=
=
2
1
Câu 13: Máy biến thế có s vòng cun cp ln hơn s vòng cun th cp (N > N) nên N = 500 vòng và N’ = 100
vòng. Hiệu đin thế hai đu cun th cp là U với
5
1
500
100''
===
N
N
U
U
U =
5
100
= 20 V
Câu 14: Đơn v đo
cưng đ âm là W/m
2
Câu 15:
lC
37
17
A = 37, Z = 17 và N = 20, có khi lưng ht nhân là m
Cl
= 36,956563u.
Năng ợng liên kết của
lC
37
17
là
E
Cl
= (Z.m
p
+ N.m
n
m
Cl
).c
2
= (17.m
p
+ 20.m
n
m
Cl
).c
2
= 0,340427u.c
2
Thay u = 931 MeV/c
2
Ta đưc: E
Cl
= 0,340427.(931 MeV/c
2
).c
2
= 316,937537 MeV
Năng ợng liên kết riêng ca
lC
37
17
là
đ
thi
534
λ
α
λ
β
λ
1
E
4
E
1
E
2
E
3
E
5
K
L
M
N
O
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 - Trang 2
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 - Người đăng: Bảo Nghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 9 10 923