Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối A

Được đăng lên bởi barcavodoi123
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010
Môn: HÓA HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 268

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít
khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc
hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là
A. 0,448.
B. 0,224.
C. 1,344.
D. 0,672.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được
2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung
dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là
B. CH3COOH.
C. C2H3COOH.
D. C2H5COOH.
A. C3H5COOH.
Câu 3: Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay
hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là
B. NO2.
C. N2.
D. NO.
A. N2O.
Câu 4: Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau
trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu
được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là
B. HCOOCH3 và 6,7.
A. (HCOO)2C2H4 và 6,6.
D. HCOOC2H5 và 9,5.
C. CH3COOCH3 và 6,7.
Câu 5: Cho phản ứng:
Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.
Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là
A. 23.
B. 27.
C. 47.
D. 31.
Câu 6: Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và
NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là:
A. (1), (3), (5).
B. (1), (2), (3).
C. (1), (3), (4).
D. (1), (4), (5).
Câu 7: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:
B. Ca2+, Cl–, Na+, CO32–.
A. Al3+, PO43–, Cl–, Ba2+.
D. Na+, K+, OH–, HCO3–.
C. K+, Ba2+, OH–, Cl–.
Câu 8: Thuỷ ph...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010
Môn: HÓA HC; Khi A
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 268
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
Cho biết nguyên t khi (theo đvC) ca các nguyên t:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho 1,56 gam hn hp gm Al và Al
2
O
3
phn ng hết vi dung dch HCl (dư), thu được V lít
khí H
2
(đktc) và dung dch X. Nh t t dung dch NH
3
đến
dư vào dung dch X thu được kết ta, lc
hết lượng kết ta, nung đến khi lượng không đổi thu được 2,04 gam cht rn. Giá tr ca V là
A. 0,448. B. 0,224. C. 1,344. D. 0,672.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hn hp X gm C
x
H
y
COOH, C
x
H
y
COOCH
3
, CH
3
OH thu được
2,688 lít CO
2
(đktc) và 1,8 gam H
2
O. Mt khác, cho 2,76 gam X phn ng va đủ vi 30 ml dung
dch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH
3
OH. Công thc ca C
x
H
y
COOH là
A. C
3
H
5
COOH. B. CH
3
COOH. C. C
2
H
3
COOH. D. C
2
H
5
COOH.
Câu 3: Cho hn hp gm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dng hết vi lượng dư dung dch HNO
3
.
Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít mt khí X (đktc) và dung dch Y. Làm bay
hơi dung dch Y thu được 46 gam mui khan. Khí X là
A. N
2
O. B. NO
2
. C. N
2
. D. NO.
Câu 4: Hn hp Z gm hai este X và Y to bi cùng mt ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau
trong dãy đồng đẳng (M
X
< M
Y
). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cn dùng 6,16 lít khí O
2
(đktc), thu
được 5,6 lít khí CO
2
(đktc) và 4,5 gam H
2
O. Công thc este X và giá tr ca m tương ng là
A. (HCOO)
2
C
2
H
4
và 6,6. B. HCOOCH
3
và 6,7.
C. CH
3
COOCH
3
và 6,7. D. HCOOC
2
H
5
và 9,5.
Câu 5: Cho phn ng:
Na
2
SO
3
+ KMnO
4
+ NaHSO
4
Na
2
SO
4
+ MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O.
Tng h s ca các cht (là nhng s nguyên, ti gin) trong phương trình phn ng là
A. 23. B. 27. C. 47. D. 31.
Câu 6: Cho các dung dch loãng: (1) FeCl
3
, (2) FeCl
2
, (3) H
2
SO
4
, (4) HNO
3
, (5) hn hp gm HCl và
NaNO
3
. Nhng dung dch phn ng được vi kim loi Cu là:
A. (1), (3), (5). B. (1), (2), (3). C. (1), (3), (4). D. (1), (4), (5).
Câu 7: Dãy gm các ion cùng tn ti trong mt dung dch là:
A. Al
3+
, PO
4
3–
, Cl
, Ba
2+
. B. Ca
2+
, Cl
, Na
+
, CO
3
2–
.
C. K
+
, Ba
2+
, OH
, Cl
. D. Na
+
, K
+
, OH
, HCO
3
.
Câu 8: Thu phân cht hu cơ X trong dung dch NaOH (dư), đun nóng, thu được sn phm gm 2
mui và ancol etylic. Cht X là
A. CH
3
COOCH
2
CH
2
Cl. B. CH
3
COOCH
2
CH
3
.
C. CH
3
COOCH(Cl)CH
3
. D. ClCH
2
COOC
2
H
5
.
Câu 9: Thu phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dch X. Cho
toàn b dung dch X phn ng hết vi lượng dư dung dch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng, thu được m
gam Ag. Giá tr ca m là
A. 21,60. B. 2,16. C. 4,32. D. 43,20.
Trang 1/5 - Mã đề thi 268
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối A - Trang 2
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối A - Người đăng: barcavodoi123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: HÓA HỌC; Khối A 9 10 185