Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011  

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Thực
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
                                               Trang 2/5 ­ Mã đề thi 259 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011  
Câu 11: Este X no, đ
ạc. ĐốỌ
t cháy 0,1 mol X r
ồi cho 
  ơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng b
Môn: HOÁ H
C; Khối A 
ĐỀ CHÍNH TH
C 
sản phẩm cháy h
ấp thụỨ
 hoàn toàn vào dung d
ịTh
ch n
ước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì v
ẫn ề 
ời gian làm bài: 90 phút, không k
ể thời gian phát đ
thu đượ(Đ
c kềế thi có 05 trang) 
t tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon 
trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là 
 Mã đề thi 259 
A. 37,21%. B. 36,36%. C. 43,24%. D. 53,33%. 
Câu 12: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với 
H
ọ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Na, v
ới dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm 
S
ố báo danh:............................................................................ 
có kh
ả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là 
A. CH3COOCH2CH2OH. B. HCOOCH2CH(OH)CH3. 
Cho bi
ết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: 
C. HCOOCH2CH2CH2OH. D. CH3CH(OH)CH(OH)CHO. 
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; 
Câu 13: Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 3,2 
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; I = 127; Cs = 133; Ba = 137. 
gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 
A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 0,56 lít. D. 1,12 lít. 
Câu 1: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, 
Câu 14: Tiến hành các thí nghiệm sau: 
(5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon­6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong 
(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4;             
dung dịch axit và dung dịch kiềm là: 
(2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4;  
A. (1), (4), (5). B. (1), (2), (5). C. (2), (5), (6). D. (2), (3), (6). 
(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3;   
Câu 2: Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn 
(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2; 
toàn thì s
ị oxi hóa là 
(5) Nhốỏ mol HCl b
 từ từ dung d
ịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3...
Trang 2/5 - Mã đ thi 259
B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
Đ CHÍNH TH C
(Đ thi có 05 trang)
Đ THI TUY N SINH CAO Đ NG NĂM 2011
Môn: HOÁ H C; Kh i A
Th i gian làm bài: 90 phút, không k th i gian phát đ
Mã đ thi 259
H , tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
Cho bi t nguyên t kh i (theo đvC) c a các nguyên t : ế
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; I = 127; Cs = 133; Ba = 137.
I. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đ n câu 40) ế
Câu 1: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren,
(5) poli(vinyl axetat) và (6) t nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có th b thu phân trong ơ
dung d ch axit và dung d ch ki m là:
A. (1), (4), (5). B. (1), (2), (5). C. (2), (5), (6). D. (2), (3), (6).
Câu 2: Cho 3,16 gam KMnO4 tác d ng v i dung d ch HCl đ c (d ), sau khi ph n ng x y ra hoàn ư
toàn thì s mol HCl b oxi hóa là
A. 0,10. B. 0,05. C. 0,02. D. 0,16.
Câu 3: Dãy g m các kim lo i đ u tác d ng đ c v i dung d ch HCl nh ng không tác d ng v i dung ượ ư
d ch HNO3 đ c, ngu i là:
A. Cu, Fe, Al. B. Fe, Al, Cr. C. Cu, Pb, Ag. D. Fe, Mg, Al.
Câu 4: S n ph m ch y u trong h n h p thu đ c khi cho toluen ph n ng v i brom theo t l s mol ế ượ
1:1 (có m t b t s t) là
A. p-bromtoluen và m-bromtoluen. B. benzyl bromua.
C. o-bromtoluen và p-bromtoluen. D . o-bromtoluen và m-bromtoluen.
Câu 5: Đ xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam h n h p hai este no, đ n ch c, m ch h là đ ng phân ơ
c a nhau c n v a đ 600 ml dung d ch KOH 1M. Bi t c hai este này đ u không tham gia ph n ng ế
tráng b c. Công th c c a hai este là
A. C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3. B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.
C. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7. D. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7.
Câu 6: Cho cân b ng hóa h c: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) H < 0
Cân b ng trên chuy n d ch theo chi u thu n khi
A. tăng nhi t đ c a h ph n ng. B. gi m áp su t c a h ph n ng.
C. tăng áp su t c a h ph n ng. D. thêm ch t xúc tác vào h ph n ng.
Câu 7: Đ ph n ng h t v i m t l ng h n h p g m hai ch t h u c đ n ch c X và Y (MX < MY) ế ư ơ ơ
c n v a đ 300 ml dung d ch NaOH 1M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c 24,6 gam mu i ượ
c a m t axit h u c và m gam m t ancol. Đ t cháy hoàn toàn l ng ancol trên thu đ c 4,48 lít CO2 ơ ượ ượ
(đktc) và 5,4 gam H2O. Công th c c a Y là
A. CH3COOCH3. B. C2H5COOC2H5. C. CH2=CHCOOCH3. D. CH3COOC2H5.
Câu 8: Cho m gam ch t h u c đ n ch c X tác d ng v a đ v i 50 gam dung d ch NaOH 8%, sau ơ ơ
khi ph n ng hoàn toàn thu đ c 9,6 gam mu i c a m t axit h u c và 3,2 gam m t ancol. Công th c ượ ơ
c a X là
A. CH3COOCH=CH2. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. CH2=CHCOOCH3.
Câu 9: Phát bi u nào sau đây đúng?
A. Trong m t phân t tetrapeptit m ch h có 4 liên k t peptit. ế
B. Trong môi tr ng ki m, đipeptit m ch h tác d ng đ c v i Cu(OH)2 cho h p ch t màu tím. ườ ượ
C. Các h p ch t peptit kém b n trong môi tr ng baz nh ng b n trong môi tr ng axit. ư ơ ư ườ
D. Amino axit là h p ch t có tính l ng tính. ưỡ
Câu 10: Hoà tan hoàn toàn h n h p X g m 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào dung d ch axit H2SO4
loãng (d ), thu đ c 2,24 lít khí (đktc) và dung d ch Y. Cho l ng d dung d ch NaOH và o dung ư ượ ượ ư
d ch Y, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c m gam k t t a. Giá tr nh nh t c a m là ượ ế
A. 57,4. B. 59,1. C. 60,8. D. 54,0.
Trang 1/5 - Mã đ thi 259
Câu 11: Este X no, đ n ch c, m ch h , không có ph n ng tráng b c. Đ t cháy 0,1 mol X r i cho ơ
s n ph m cháy h p th hoàn toàn vào dung d ch n c vôi trong có ch a 0,22 mol Ca(OH)2 thì v n ướ
thu đ c k t t a. Thu phân X b ng dung d ch NaOH thu đ c 2 ch t h u c có s nguyên t cacbon ượ ế ượ ơ
trong phân t b ng nhau. Ph n trăm kh i l ng c a oxi trong X là ư
A. 37,21%. B. 36,36%. C. 43,24%. D. 53,33%.
Câu 12: H p ch t h u c X có công th c phân t là C4H8O3. X có kh năng tham gia ph n ng v i ơ
Na, v i dung d ch NaOH và ph n ng tráng b c. S n ph m th y phân c a X trong môi tr ng ki m ườ
có kh năng hoà tan Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh lam. Công th c c u t o c a X có th là
A. CH3COOCH2CH2OH. B. HCOOCH2CH(OH)CH3.
C. HCOOCH2CH2CH2OH. D. CH3CH(OH)CH(OH)CHO.
Câu 13: Đi n phân 500 ml dung d ch CuSO4 0,2M (đi n c c tr ) cho đ n khi catot thu đ c 3,2 ơ ế ượ
gam kim lo i thì th tích khí (đktc) thu đ c anot là ượ
A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 0,56 lít. D. 1,12 lít.
Câu 14: Ti n hành các thí nghi m sau: ế
(1) S c khí H2S vào dung d ch FeSO4;
(2) S c khí H2S vào dung d ch CuSO4;
(3) S c khí CO2 (d ) vào dung d ch Na2SiO3; ư
(4) S c khí CO2 (d ) vào dung d ch Ca(OH)2; ư
(5) Nh t t dung d ch NH3 đ n d vào dung d ch Al2(SO4)3; ế ư
(6) Nh t t dung d ch Ba(OH)2 đ n d vào dung d ch Al2(SO4)3. ế ư
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, s thí nghi m thu đ c k t t a là ượ ế
A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.
Câu 15: Cho các ch t: KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các ch t trên, s ch t có
th b oxi hóa b i dung d ch axit H2SO4 đ c, nóng là
A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.
Câu 16: Đ hoà tan hoàn toàn 6,4 gam h n h p g m kim lo i R (ch có hóa tr II) và oxit c a nó c n
v a đ 400 ml dung d ch HCl 1M. Kim lo i R là
A. Ba. B. Be. C. Mg. D. Ca.
Câu 17: Đ nh n ra ion NO3 trong dung d ch Ba(NO3)2, ng i ta đun nóng nh dung d ch đó v i ườ
A. kim lo i Cu. B. dung d ch H2SO4 loãng.
C. kim lo i Cu và dung d ch Na2SO4. D. kim lo i Cu và dung d ch H2SO4 loãng.
Câu 18: Cho m gam h n h p X g m phenol và etanol ph n ng hoàn toàn v i natri (d ), thu đ c ư ư
2,24 lít khí H2 (đktc). M t khác, đ ph n ng hoàn toàn v i m gam X c n 100 ml dung d ch NaOH
1M. Giá tr c a m là
A. 7,0. B. 21,0. C. 14,0. D. 10,5.
Câu 19: Nung h n h p g m 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong đi u ki n không có không khí),
sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đ c ch t r n Y. Kh i l ng kim lo i trong Y là ượ ư
A. 16,6 gam. B. 11,2 gam. C. 5,6 gam. D. 22,4 gam.
Câu 20: Cho a lít dung d ch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung d ch HCl có pH = 3,0 thu đ c ượ
dung d ch Y có pH =11,0. Giá tr c a a là
A. 1,60. B. 0,80. C. 1,78. D. 0,12.
Câu 21: Amino axit X có d ng H2NRCOOH (R là g c hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X ph n ng h t ế
v i dung d ch HCl (d ) thu đ c dung d ch ch a 11,15 gam mu i. Tê n g i c a X là ư ượ
A. glyxin. B. valin. C. alanin. D. phenylalanin.
Câu 22: Đ t cháy hoàn toàn m t l ng h n h p X g m 3 ancol thu c cùng dãy đ ng đ ng thu đ c ư ượ
6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. N u đun nóng cũng l ng h n h p X nh trên v i H2SO4 ế ượ ư
đ c nhi t đ thích h p đ chuy n h t thành ete thì t ng kh i l ng ete thu đ c là ế ượ ư
A. 6,45 gam. B. 5,46 gam. C. 4,20 gam. D. 7,40 gam.
Câu 23: M t c c n c có ch a các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+(0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl (0,02 mol), ướ
HCO3 (0,10 mol) và SO42 (0,01 mol). Đun sôi c c n c trên cho đ n khi các ph n ng x y ra hoà n ướ ế
toàn thì n c còn l i trong c c ướ
A. là n c m m. B. có tính c ng vĩnh c u. ướ
C. có tính c ng toàn ph n. D. có tính c ng t m th i.
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011   - Người đăng: Nguyễn Duy Thực
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011   9 10 887