Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn vật lý năm 2007

Được đăng lên bởi thenye
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: VẬT LÍ, Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 689

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là
A. tia Rơnghen.
B. tia hồng ngoại.
C. tia tử ngoại.
D. ánh sáng nhìn thấy.
Câu 2: Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là
A. 0,55 μm.
B. 0,55 nm.
C. 0,55 mm.
D. 55 nm.
Câu 3: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân
nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu
thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng
2
.
A. 0,5.
B.
C. 0,85.
D. 1.
2
Câu 4: Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai
bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối,
lấy π2 = 10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá
trị bằng một nửa giá trị ban đầu?
1
1
3
1
A.
s.
B.
s.
C.
s.
D.
s.
300
1200
400
600
Câu 5: Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây
cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 40 m/s.
B. 60 m/s.
C. 80 m/s.
D. 100 m/s.
23
238
Câu 6: Biết số Avôgađrô là 6,02.10 /mol, khối lượng mol của urani 92 U là 238 g/mol. Số nơtrôn

(nơtron) trong 119 gam urani 238 U là
92
25
A. 2,2.10 .
B. 8,8.1025.
C. 1,2.1025.
D. 4,4.1025.
Câu 7: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều
π
u = U 0 sin ωt thì dòng điện trong mạch là i = I 0 sin(ωt + ). Đoạn mạch điện này luôn có
6
A. ZL = ZC.
B. ZL > ZC.
C. ZL < ZC.
D. ZL = R.
Câu 8: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
C. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
D. với tần số bằng tần số dao động riêng.
Câu 9: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần
1
số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có L =
H. Để hiệu điện

π

π
so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là
4
A. 75 Ω.
B. 1...
Trang 1/6 - đề thi 689
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: VT LÍ, Khi A
Thi gian làm bài: 90 phút.
đề thi 689
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40):
Câu 1: Các bc x có bước sóng trong khong t 3.10
-9
m đến 3.10
-7
m là
A. tia Rơnghen. B. tia hng ngoi. C. tia t ngoi. D. ánh sáng nhìn thy.
Câu 2: Bước sóng ca mt trong các bc x màu lc có tr s
A. 0,55 μm. B. 0,55 nm. C. 0,55 mm. D. 55 nm.
Câu 3: Đặt hiu đin thế u = U
0
sinωt (U
0
ω không đổi) vào hai đầu đon mch RLC không phân
nhánh. Biết độ t cm và đin dung được gi không đổi. Điu chnh tr s đin tr R để công sut tiêu
th ca đon mch đạt cc đại. Khi đó h s công sut ca đon mch bng
A. 0,5. B.
2
2
.
C. 0,85. D. 1.
Câu 4: Mt t đin có đin dung 10 μF được tích đin đến mt hiu đin thế xác định. Sau đó ni hai
bn t đin vào hai đầu mt cun dây thun cm có độ t cm 1 H. B qua đin tr ca các dây ni,
ly π
2
= 10. Sau khong thi gian ngn nht là bao nhiêu (k t lúc ni) đin tích trên t đin có giá
tr bng mt na giá tr ban đầu?
A. .s
300
1
B. .s
1200
1
C. .s
400
3
D. .s
600
1
Câu 5: Trên mt si dây dài 2 m đang có sóng dng vi tn s 100 Hz, người ta thy ngoài 2 đầu dây
c định còn có 3 đim khác luôn đứng yên. Vn tc truyn sóng trên dây là
A. 40 m/s. B. 60 m/s. C. 80 m/s. D. 100 m/s.
Câu 6: Biết s Avôgađrô là 6,02.10
23
/mol, khi lượng mol ca urani U
238
92
là 238 g/mol. S nơtrôn
(nơtron) trong 119 gam urani
U
238
92
A. 2,2.10
25
. B. 8,8.10
25
. C. 1,2.10
25
. D. 4,4.10
25
.
Câu 7: Đặt vào hai đầu đon mch RLC không phân nhánh mt hiu đin thế xoay chiu
ωtsinUu
0
= thì dòng đin trong mch là ).
6
π
ωtsin(Ii
0
+= Đon mch đin này luôn có
A. Z
L
= Z
C
. B. Z
L
> Z
C
. C. Z
L
< Z
C
. D. Z
L
= R.
Câu 8: Khi xy ra hin tượng cng hưởng cơ thì vt tiếp tc dao động
A. vi tn s ln hơn tn s dao động riêng. B. vi tn s nh hơn tn s dao động riêng.
C. mà không chu ngoi lc tác dng. D. vi tn s bng tn s dao động riêng.
Câu 9: Đặt vào hai đầu đon mch đin RLC không phân nhánh mt hiu đin thế xoay chiu có tn
s 50 Hz. Biết đin tr thun R = 25 , cun dây thun cm (cm thun) có L =
π
1
H. Để hiu đin
thế hai đầu đon mch tr pha
4
π
so vi cường độ dòng đin thì dung kháng ca t đin là
A. 75 . B. 100 . C. 150 . D. 125 .
Câu 10: Gi s sau 3 gi phóng x (k t thi đim ban đầu) s ht nhân ca mt đồng v phóng x
còn li bng 25% s ht nhân ban đầu. Chu kì bán rã ca đồng v phóng x đó bng
A. 0,5 gi. B. 1 gi. C. 2 gi. D. 1,5 gi.
Câu 11: Hin tượng đảo sc ca vch quang ph (đảo vch quang ph) cho phép kết lun rng
A. nhit độ xác định, mt cht ch hp th nhng bc x nào mà nó có kh năng phát x
ngược li, nó ch phát nhng bc x mà nó có kh năng hp th.
B. các vch ti xut hin trên nn quang ph liên tc là do giao thoa ánh sáng.
Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn vật lý năm 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn vật lý năm 2007 - Người đăng: thenye
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn vật lý năm 2007 9 10 370