Ktl-icon-tai-lieu

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014 Môn thi : SINH HỌC

Được đăng lên bởi Ha Tran
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2103 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học môn Sinh – khối B – Năm 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014
Môn thi : SINH HỌC – Mã đề 538
(Bài giải chi tiết)
Câu 1: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen
quy định

Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng
không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III.14 - III.15 là
A. 7/15
B. 4/9
C. 29/30
D. 3/5
Giải:
 Căn cứ vào sơ đồ ta thấy bệnh do gen lặn nằm trên NST thường (A bình thường; a bị bệnh).
 Người số 5, 6 có KG aa => KG người số 7 và số 15 có thể là: 1/3AA và 2/3Aa.
gt
=> Tỷ lệ giao tử của người số 7 và 15: 1/3AA 
1/3A
gt
2/3Aa 
1/3A: 1/3a
2/3A: 1/3a
(1)
 Người bố số 4 có KG aa => KG người số 8 là Aa và cho 1/2A: 1/2a.
(2)
 Từ (1) và (2) KG người số 14 có thể là: 2/5AA và 3/5Aa.
gt
=> Tỷ lệ giao tử là: 2/5AA 
2/5A
gt
3/5Aa 
3/10A: 3/10a
7/10A: 3/10a
(3)
 Từ (1) và (3) => xác suất để cặp vợ chồng sinh con không mang alen gây bệnh là:
7/10 x 2/3 = 7/15
 Đáp án A
Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc
phân tử và quá trình nào sau đây?
(1) Phân tử ADN mạch kép
(2) phân tử tARN
(3) Phân tử prôtêin
(4) Quá trình dịch mã
A. (1) và (3)
B. (1) và (2)
C. (2) và (4)
D. (3) và (4)
Gợi ý:
Nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc và quá trình:
 Phân tử tARN (2): phân tử tARN là một mạch polynuclêôtic gồm từ 80 – 100 đơn phân quấn trở lại ở
một đầu, có các cặp bazơ nitơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung (A-U; G-X và ngược lại).
 Quá tình dịch mã (4): trong quá trình dịch mã các anticôđon liên kết bổ sung với các côđon cũng theo
NTBS (A-U; G-X và ngược lại).
 Đáp án C
Câu 3: Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.
B. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.
C. Mức độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua số lượng các loài và số lượng cá thể của mỗi loài.
D. Sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường.

Ths-Gv: Lê Tấn Thái Bình

Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học môn Sinh – khối B – Năm 2014
Câu 4: Cho cây (P) thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F 1 gồm: 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5%
cây thân cao, hoa trắng; 18,75% cây thân thấp, hoa đỏ; 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Biết tính trạng
chiều cao cây d...
G ợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học môn Sinh – khối B – Năm 2014
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014
Môn thi : SINH HỌC – Mã đề 538
(Bài giải chi tiết)
Câu 1: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen
quy định
Biết rằng không phát sinh đột biến mới tất cả các thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng
không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III.14 - III.15 là
A. 7/15 B. 4/9 C. 29/30 D. 3/5
Giải:
Căn cứ vào sơ đồ ta thấy bệnh do gen lặn nằm trên NST thường (A bình thường; a bị bệnh).
Người số 5, 6 có KG aa => KG người số 7 và số 15 có thể là: 1/3AA và 2/3Aa.
=> Tỷ lệ giao tử của người số 7 và 15: 1/3AA
gt
1/3A
2/3Aa
gt
1/3A: 1/3a
2/3A: 1/3a (1)
Người bố số 4 có KG aa => KG người số 8 là Aa và cho 1/2A: 1/2a. (2)
Từ (1) và (2) KG người số 14 có thể là: 2/5AA và 3/5Aa.
=> Tỷ lệ giao tử là: 2/5AA
gt
2/5A
3/5Aa
gt
3/10A: 3/10a
7/10A: 3/10a (3)
Từ (1) và (3) => xác suất để cặp vợ chồng sinh con không mang alen gây bệnh là:
7/10 x 2/3 = 7/15
Đáp án A
Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc
phân tử và quá trình nào sau đây?
(1) Phân tử ADN mạch kép (2) phân tử tARN
(3) Phân tử prôtêin (4) Quá trình dịch mã
A. (1) và (3) B. (1) và (2) C. (2) và (4) D. (3) và (4)
Gợi ý:
Nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc và quá trình:
Phân tử tARN (2): phân tử tARN là một mạch polynuclêôtic gồm từ 80 – 100 đơn phân quấn trở lại
một đầu, có các cặp bazơ nitơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung (A-U; G-X và ngược lại).
Quá tình dịch mã (4): trong quá trình dịch mã các anticôđon liên kết bổ sung với các côđon cũng theo
NTBS (A-U; G-X và ngược lại).
Đáp án C
Câu 3: Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.
B. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.
C. Mức độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua số lượng các loài và số lượng cá thể của mỗi loài.
D. Sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường.
Ths-Gv: Lê Tấn Thái Bình
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014 Môn thi : SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014 Môn thi : SINH HỌC - Người đăng: Ha Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2014 Môn thi : SINH HỌC 9 10 835