Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh đại học môn hóa học khối A

Được đăng lên bởi trangocvit
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: HÓA HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể phát đề

ĐỀ THI THỬ
(Đề thi có 06 trang)

Mã đề thi: 570

Họ và tên thí sinh:……………………………………….
Số báo danh:……………………………………………..
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
Al = 27; Ba = 137; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Na = 23; K = 39; Ag = 108; O = 16; P = 31; H = 1;
C = 12; Cl = 35,5; S = 32; N = 14; Mg = 24; Ca = 40.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Dãy gồm các chất đều trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là
B. C2H5OH, C2H4, C2H2.
A. CH3COOH, C2H2, C2H4.
C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.
D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa hai ankin có tỉ lệ mol (1:3), sau phản ứng thu được 11,2 lít
CO2 (ở đktc) và 5,4 gam H2O. Mặt khác cho hỗn hợp X đó tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch
NH3 thu được 36 gam kết tủa. Tên gọi của 2 ankin là
A. Etin và propin.
B. Etin và but-1-in.
C. Propin và but-1-in. D. Etin và but-2-in.
Câu 3: Sự mô tả nào sau đây không đúng hiện tượng hóa học:
A. Sục khí etilen vào dung dịch brom thấy dung dịch brom bị mất màu và thu được một dung dịch
đồng nhất
B. Cho anilin từ từ vào dung dịch HCl dư thấy anilin tan dần tạo dung dịch đồng nhất
C. Cho dung dịch axit axetic vào dung dịch natriphenolat thấy dung dịch bị vẩn đục
D. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch propylamin thấy giấy quì tím hóa xanh.
Câu 4: Oxi hoá 4,6 gam hỗn hợp chứa cùng số mol của hai ancol đơn chức thành anđehit thì dùng hết 8
gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit thu được phản ứng với AgNO3 dư trong NH3 thì thu được 32,4
gam Ag. Công thức cấu tạo của 2 ancol là
A. CH3OH; CH3CH2CH2OH.
B. C2H5OH; C4H9OH.
C. CH3OH; C2H5OH.
D. CH3OH; CH3CH(CH3)OH.
Câu 5: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na và Ba vào nước thu được 300 ml dung dịch X có pH = 13.
Trung hòa dung dịch X bằng dung dịch HCl rồi cô cạn thì thu được 2,665 gam muối khan. Giá trị của m
là
A. 2,1.
B. 1,92.
C. 1,45.
D. 1,6.
Câu 6: Thủy phân dung dịch chứa 34,2 gam mantozơ một thời gian. Lấy toàn bộ sản phẩm thu được
sau phản ứng thủy phân cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng hoàn
toàn thu được 31,32 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân mantozơ là
A. 55%
B. 50%
C. 25%
D. 45%
Câu 7: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl amoniclorua, vinyl axetat, glyxyl-alanin (Gly-ala), etylen
glicol, triolein. Số chất phản ứng với dung dịch NaOH là
A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
Câu ...
Trang 1/6 - Mã đề thi 570
S
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO C
N THƠ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: HÓA HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể phát đề
ĐỀ THI THỬ
(Đề thi có 06 trang)
Họ và tên thí sinh:……………………………………….
Số báo danh:……………………………………………..
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
Al = 27; Ba = 137; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Na = 23; K = 39; Ag = 108; O = 16; P = 31; H = 1;
C = 12; Cl = 35,5; S = 32; N = 14; Mg = 24; Ca = 40.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Dãy gồm các chất đều trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic
A. CH
3
COOH, C
2
H
2
, C
2
H
4
. B. C
2
H
5
OH, C
2
H
4
, C
2
H
2
.
C. C
2
H
5
OH, C
2
H
2
, CH
3
COOC
2
H
5
. D. HCOOC
2
H
3
, C
2
H
2
, CH
3
COOH.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa hai ankin tỉ lệ mol (1:3), sau phản ứng thu được 11,2 lít
CO
2
(ở đktc) 5,4 gam H
2
O. Mặt khác cho hỗn hợp X đó tác dụng với AgNO
3
trong dung dịch
NH
3
thu được 36 gam kết tủa. Tên gọi của 2 ankin là
A. Etin và propin. B. Etin và but-1-in. C. Propin và but-1-in. D. Etin và but-2-in.
Câu 3: Sự mô tả nào sau đây không đúng hiện tượng hóa học:
A. Sục khí etilen vào dung dịch brom thấy dung dịch brom bị mất màu và thu được một dung dịch
đồng nhất
B. Cho anilin từ từ vào dung dịch HCl dư thấy anilin tan dần tạo dung dịch đồng nhất
C. Cho dung dịch axit axetic vào dung dịch natriphenolat thấy dung dịch bị vẩn đục
D. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch propylamin thấy giấy quì tím hóa xanh.
Câu 4: Oxi hoá 4,6 gam hỗn hợp chứa cùng số mol của hai ancol đơn chức thành anđehit thì dùng hết 8
gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit thu được phản ứng với AgNO
3
trong NH
3
thì thu được 32,4
gam Ag. Công thức cấu tạo của 2 ancol là
A. CH
3
OH; CH
3
CH
2
CH
2
OH. B. C
2
H
5
OH; C
4
H
9
OH.
C. CH
3
OH; C
2
H
5
OH. D. CH
3
OH; CH
3
CH(CH
3
)OH.
Câu 5:a tan hết m gam hỗn hợp gồm Na Ba vào nước thu được 300 ml dung dịch X pH = 13.
Trung hòa dung dịch X bằng dung dịch HCl rồi cô cạn thì thu được 2,665 gam muối khan. Giá trị của m
A. 2,1. B. 1,92. C. 1,45. D. 1,6.
Câu 6: Thủy phân dung dịch chứa 34,2 gam mantozơ một thời gian. Lấy toàn bộ sản phẩm thu được
sau phản ứng thủy phân cho tác dụng với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, sau phản ứng hoàn
toàn thu được 31,32 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân mantozơ là
A. 55% B. 50% C. 25% D. 45%
Câu 7: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl amoniclorua, vinyl axetat, glyxyl-alanin (Gly-ala), etylen
glicol, triolein. Số chất phản ứng với dung dịch NaOH là
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 8: Cho các phát biểu sau:
(1). Clo không oxi hoá được ion F
-
trong các muối florua nng clo oxi hoá dễ dàng ion Br
-
trong dung
dịch muối bromua và ion I
-
trong dung dịch muối iotua.
(2). Khí hiđro clorua khô không làm quỳ tím đổi màu, không tác dụng được với CaCO
3
để giải phóng
khí CO
2
(3). Flo oxi hoá được hầu hết các kim loại trừ vàng và platin.
(4). Ở điều kiện bình thường, O
2
không oxi hoá được Ag, nhưng O
3
oxi hoá Ag thành Ag
2
O.
(5). Hiđro peoxit có tính oxi hoá, không có tính khử.
Mã đề thi: 570
www.VNMATH.com
Đề thi tuyển sinh đại học môn hóa học khối A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tuyển sinh đại học môn hóa học khối A - Người đăng: trangocvit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh đại học môn hóa học khối A 9 10 716