Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011

Được đăng lên bởi anhb1208098
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn: HOÁ HỌC; Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 517

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: ............................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO 3− và 0,02 mol SO 24− . Cho 120 ml dung
dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam
kết tủa. Giá trị của z, t lần lượt là
A. 0,020 và 0,120.
B. 0,020 và 0,012.
C. 0,012 và 0,096.
D. 0,120 và 0,020.
Câu 2: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Li, Na, Mg.
B. Na, K, Ba.
C. Na, K, Ca.
D. Mg, Ca, Ba.
Câu 3: Cho dãy các oxit sau: SO2, NO2, NO, SO3, CrO3, P2O5, CO, N2O5, N2O. Số oxit trong dãy tác
dụng được với H2O ở điều kiện thường là
A. 6.
B. 5.
C. 7.
D. 8.
Câu 4: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn
toàn x mol hỗn hợp M, thu được 3x mol CO2 và 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của anđehit trong
hỗn hợp M là
A. 40%.
B. 20%.
C. 30%.
D. 50%.
Câu 5: Cho phản ứng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O.
Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hoá học của phản ứng trên là
A. 31.
B. 34.
C. 27.
D. 24.
Câu 6: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung
dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml
E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là
A. 7 : 4.
B. 4 : 3.
C. 3 : 4.
D. 3 : 2.
Câu 7: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.
(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu
được một loại monosaccarit duy nhất.
(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.
(g) Glucozơ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2011
Môn: HOÁ HC; Khi B
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 517
H, tên thí sinh: ..........................................................................
S báo danh: ............................................................................
Cho biết nguyên t khi ca các nguyên t:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Dung dch X gm 0,1 mol H
+
, z mol Al
3+
, t mol và 0,02 mol Cho 120 ml dung
dch Y gm KOH 1,2M và Ba(OH)
2
0,1M vào X, sau khi các phn ng kết thúc, thu được 3,732 gam
kết ta. Giá tr ca z, t ln lượt là
3
NO
2
4
SO .
A. 0,020 và 0,120. B. 0,020 và 0,012. C. 0,012 và 0,096. D. 0,120 và 0,020.
Câu 2: Dãy gm các kim loi có cùng kiu mng tinh th lp phương tâm khi là:
A. Li, Na, Mg. B. Na, K, Ba. C. Na, K, Ca. D. Mg, Ca, Ba.
Câu 3: Cho dãy các oxit sau: SO
2
,
NO
2
, NO, SO
3
,
CrO
3
, P
2
O
5
,
CO,
N
2
O
5
, N
2
O. S oxit trong dãy tác
dng được vi H
2
O điu kin thường là
A. 6. B. 5. C. 7. D. 8.
Câu 4: Hn hp M gm mt anđehit và mt ankin (có cùng s nguyên t cacbon). Đốt cháy hoàn
toàn x mol hn hp M, thu được 3x mol CO
2
và 1,8x mol H
2
O. Phn trăm s mol ca anđehit trong
hn hp M là
A. 40%. B. 20%. C. 30%. D. 50%.
Câu 5: Cho phn ng: C
6
H
5
-CH=CH
2
+ KMnO
4
C
6
H
5
-COOK + K
2
CO
3
+ MnO
2
+ KOH + H
2
O.
Tng h s (nguyên, ti gin) tt c các cht trong phương trình hoá hc ca phn ng trên là
A. 31. B. 34. C. 27. D. 24.
Câu 6: Cho 400 ml dung dch E gm AlCl
3
x mol/lít và Al
2
(SO
4
)
3
y mol/lít tác dng vi 612 ml dung
dch NaOH 1M, sau khi các phn ng kết thúc thu được 8,424 gam kết ta. Mt khác, khi cho 400 ml
E tác dng vi dung dch BaCl
2
(dư) thì thu được 33,552 gam kết ta. T l x : y là
A. 7 : 4. B. 4 : 3. C. 3 : 4. D. 3 : 2.
Câu 7: Cho các phát biu sau v cacbohiđrat:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là cht rn có v ngt, d tan trong nước.
(b) Tinh bt và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong dung dch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)
2
, to phc màu xanh lam.
(d) Khi thu phân hoàn toàn hn hp gm tinh bt và saccarozơ trong môi trường axit, ch thu
được mt loi monosaccarit duy nht.
(e) Khi đun nóng glucozơ (hoc fructozơ) vi dung dch AgNO
3
trong NH
3
thu được Ag.
(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dng vi H
2
(xúc tác Ni, đun nóng) to sobitol.
S phát biu đúng là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 8: Khi cho 0,15 mol este đơn chc X tác dng vi dung dch NaOH (dư), sau khi phn ng kết
thúc thì lượng NaOH phn ng là 12 gam và tng khi lượng sn phm hu cơ thu được là 29,7 gam.
S đồng phân cu to ca X tho mãn các tính cht trên là
A. 2. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 9: Phát biu nào sau đây là sai?
A. Trong tinh th nguyên t, các nguyên t liên kết vi nhau bng liên kết cng hoá tr.
B. Trong tinh th NaCl, xung quanh mi ion đều có 6 ion ngược du gn nht.
C. Tinh th nước đá, tinh th iot đều thuc loi tinh th phân t.
D. Tt c các tinh th phân t đều khó nóng chy và khó bay hơi.
Trang 1/6 - Mã đề thi 517
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 - Người đăng: anhb1208098
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 9 10 79