Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: HOÁ HỌC; Khối A

Được đăng lên bởi Phương Nam Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: HOÁ HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 296

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ
các chất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết
tủa. Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là
A. 60%.
B. 80%.
C. 92%.
D. 70%.
Câu 2: Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 3: Cho các phản ứng sau:
(a) H2S + SO2 →
(b) Na2S2O3 + dung dịch H2SO4 (loãng) →
to
(c) SiO2 + Mg ⎯⎯⎯⎯⎯
(d) Al2O3 + dung dịch NaOH →
→
tØ lÖ mol 1: 2
(g) SiO2 + dung dịch HF →
(e) Ag + O3 →
Số phản ứng tạo ra đơn chất là
A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa
đủ 10,5 lít O2 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X
trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần
tổng khối lượng các ancol bậc một. Phần trăm khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon
lớn hơn) trong Y là
A. 46,43%.
B. 10,88%.
C. 31,58%.
D. 7,89%.
Câu 5: Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được
sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali
đó là
A. 95,51%.
B. 65,75%.
C. 87,18%.
D. 88,52%.
Câu 6: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?
A. Xiđerit.
B. Manhetit.
C. Hematit đỏ.
D. Pirit sắt.
Câu 7: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5)
(C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: HOÁ HC; Khi A
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 296
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
Cho biết nguyên t khi ca các nguyên t:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen vi xúc tác HgSO
4
trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn b
các cht hu cơ sau phn ng vào mt lượng dư dung dch AgNO
3
trong NH
3
thu được 44,16 gam kết
ta. Hiu sut phn ng hiđrat hóa axetilen là
A. 60%. B. 80%. C. 92%. D. 70%.
Câu 2: Cho các phát biu sau:
(a) Cht béo được gi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Cht béo nh hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiu trong dung môi hu cơ.
(c) Phn ng thy phân cht béo trong môi trường axit là phn ng thun nghch.
(d) Tristearin, triolein có công thc ln lượt là: (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
, (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
S phát biu đúng là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 3: Cho các phn ng sau:
(a) H
2
S + SO
2
(b) Na
2
S
2
O
3
+ dung dch H
2
SO
4
(loãng)
(c) SiO
2
+ Mg (d) Al
⎯⎯
o
t
tØ lÖ mol 1 : 2
2
O
3
+ dung dch NaOH
(e) Ag + O
3
(g) SiO
2
+ dung dch HF
S phn ng to ra đơn cht là
A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hn hp X gm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cn va
đủ 10,5 lít O
2
(các th tích khí đo trong cùng điu kin nhit độ, áp sut). Hiđrat hóa hoàn toàn X
trong điu kin thích hp thu được hn hp ancol Y, trong đó khi lượng ancol bc hai bng 6/13 ln
tng khi lượng các ancol bc mt. Phn trăm khi lượng ca ancol bc mt (có s nguyên t cacbon
ln hơn) trong Y là
A. 46,43%. B. 10,88%. C. 31,58%. D. 7,89%.
Câu 5: Mt loi phân kali có thành phn chính là KCl (còn li là các tp ch
t không cha kali) được
sn xut t qung xinvinit có độ dinh dưỡng 55%. Phn trăm khi lượng ca KCl trong loi phân kali
đó là
A. 95,51%. B. 65,75%. C. 87,18%. D. 88,52%.
Câu 6: Qung nào sau đây giàu st nht?
A. Xiđerit. B. Manhetit. C. Hematit đỏ. D. Pirit st.
Câu 7: Cho dãy các cht: C
6
H
5
NH
2
(1), C
2
H
5
NH
2
(2), (C
6
H
5
)
2
NH (3), (C
2
H
5
)
2
NH (4), NH
3
(5)
(C
6
H
5
- là gc phenyl). Dãy các cht sp xếp theo th t lc bazơ gim dn là:
A. (3), (1), (5), (2), (4). B. (4), (1), (5), (2), (3).
C. (4), (2), (3), (1), (5). D. (4), (2), (5), (1), (3).
Câu 8: Dãy các kim loi đều có th được điu chế bng phương pháp đin phân dung dch mui (vi
đin cc trơ) là:
A. Ni, Cu, Ag. B. Ca, Zn, Cu. C. Li, Ag, Sn. D. Al, Fe, Cr.
Trang 1/6 - đề thi 296
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: HOÁ HỌC; Khối A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: HOÁ HỌC; Khối A - Người đăng: Phương Nam Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: HOÁ HỌC; Khối A 9 10 741