Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG NGA; Khối D

Được đăng lên bởi ximqb91-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TIẾNG NGA; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 197

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 1: Автобусы едут на юг с ______, потому что туристы хотят осматривать исторические
места.
A. остановками
B. станциями
C. вокзалами
D. стоянками
Câu 2: На наш вечер приехали школьники из ______ школ.
A. разным
B. разные
C. разных
D. разными
Câu 3: По-моему, первая задача более ______, чем вторая.
A. трудной
B. трудная
C. трудный
D. труднее
Câu 4: Завтра у нас будет экзамен ______ русскому языку.
A. к
B. о
C. по
D. на
Câu 5: Вчера мы были на эстрадном концерте, ______ выступали артисты из России.
A. как
B. откуда
C. куда
D. где
Câu 6: Дорогие слушатели, спасибо вам за ______.
A. вниманию
B. внимания
C. внимание
D. вниманием
Câu 7: Антон дал мне журнал, в котором много ______.
A. интересные
B. интересного
C. интересное
D. интересных
Câu 8: Я ______ все эти задания за час.
A. делал
B. сделает
C. сделал
D. делаю
Câu 9: Петя рассказал нам, ______ он приехал во Вьетнам.
A. где
B. куда
C. чтобы
D. зачем
Câu 10: Это мой новый друг. Мы с ______ познакомились на дискотеке.
A. им
B. ей
C. ней
D. ним
Câu 11: Сейчас мы вместе учимся в _______ классе.
A. одной
B. одном
C. одни
D. одних
Câu 12: Музыка сильно влияет ______ настроение человека.
A. в
B. на
C. за
D. для
Câu 13: Я хорошо знаю, ______ из нас Антон подарил цветы.
A. кого
B. кому
C. кто
D. кем
Câu 14: Без подготовки Алёше ______ рассказывать.
A. не о чем
B. никому
C. ни о ком
D. ни о чём
Câu 15: После ______ мы сразу пошли на стадион.
A. дождю
B. дождя
C. дождём
D. дождь
Câu 16: Мы серьёзно занимались, ______ сдали все экзамены.
A. поэтому
B. потому что
C. что
D. чтобы
Câu 17: Учёные беседуют о том, ______ ограничить рост населения в стране.
A. откуда
B. куда
C. как
D. какой
Câu 18: Мы пришли ______ компьютерной выставки.
A. с
B. от
C. у
D. из
Câu 19: Сегодня утром я проспала и поэтому пришла в школу _____.
A. поздно
B. рано
C. своевременно
D. вовремя
Trang 1/6 - Mã đề thi 197

Câu 20: Чемпионат Европы по футболу начался ______ июня.
A. восьмая
B. восьмое
C. восьмой
D. восьмого
Câu 21: Лида,...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: TING NGA; Khi D
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 197
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
ĐỀ THI GM 80 CÂU (T CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TT C THÍ SINH.
Chn phương án thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để đin vào ch trng trong mi câu sau.
Câu 1: Автобусы едут на юг с ______, потому что туристы хотят осматривать исторические
места.
A. остановками B. станциями C. вокзалами D. стоянками
Câu 2: На наш вечер приехали школьники из ______ школ.
A. разным B. разные C. разных D.
разными
Câu 3: По-моему, первая задача более ______, чем вторая.
A. трудной B. трудная C. трудный D. труднее
Câu 4: Завтра у нас будет экзамен ______ русскому языку.
A. к B. о C. по D. на
Câu 5: Вчера мы были на эстрадном концерте, ______ выступали артисты из России.
A. как B. откуда C. куда D. где
Câu 6: Дорогие слушатели, спасибо вам
за ______.
A. вниманию B. внимания C. внимание D. вниманием
Câu 7: Антон дал мне журнал, в котором много ______.
A. интересные B. интересного C. интересное D. интересных
Câu 8: Я ______ все эти задания за час.
A. делал B. сделает C. сделал D. делаю
Câu 9: Петя рассказал нам, ______ он приехал во Вьетнам.
A. где B. куда C. чтобы D. зачем
Câu 10: Это
мой новый друг. Мы с ______ познакомились на дискотеке.
A. им B. ей C. ней D. ним
Câu 11: Сейчас мы вместе учимся в _______ классе.
A. одной B. одном C. одни D. одних
Câu 12: Музыка сильно влияет ______ настроение человека.
A. в B. на C. за D. для
Câu 13: Я хорошо знаю, ______ из нас Антон подарил цветы.
A. кого B. кому
C. кто D. кем
Câu 14: Без подготовки Алёше ______ рассказывать.
A. не о чем B. никому C. ни о ком D. ни о чём
Câu 15: После ______ мы сразу пошли на стадион.
A. дождю B. дождя C. дождём D. дождь
Câu 16: Мы серьёзно занимались, ______ сдали все экзамены.
A. поэтому B. потому что C. что D. чтобы
Câu 17: Учёные беседуют
о том, ______ ограничить рост населения в стране.
A. откуда B. куда C. как D. какой
Câu 18: Мы пришли ______ компьютерной выставки.
A. с B. от C. у D. из
Câu 19: Сегодня утром я проспала и поэтому пришла в школу _____.
A. поздно B. рано C. своевременно D. вовремя
Trang 1/6 - đề thi 197
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG NGA; Khối D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG NGA; Khối D - Người đăng: ximqb91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG NGA; Khối D 9 10 427