Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN Khối A

Được đăng lên bởi quang-ha
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TOÁN Khối A
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
CÂU I (2 điểm) Cho hàm số y  x3  3x 2  3mx  1  m có đồ thị  Cm  .
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m  0.
2. Tìm các giá trị của tham số m để hàm số có cực trị, đồng thời đường thẳng đi qua hai điểm cực trị tạo với đường
thẳng  : 3x  y  8  0 một góc 450.
CÂU II (2 điểm)
 3 x  1   3x 
1. Giải phương trình: sin 
   sin    .
 10 2  2  10 2 
2. Tìm các giá trị của m để phương trình: x 2 

1 x 2 

3

 m có nghiệm trên R.

ln 2

1  ex
 1  e x dx.
0
CÂU IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  a , AD  2 a, cạnh SA vuông góc

CÂU III (1 điểm) Tính tích phân: I 

a 3
. Mặt phẳng  BCM  cắt cạnh
3
SD tại N. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB, SC và tính thể tích khối chóp S.BCNM .

với đáy, cạnh SB lập với đáy một góc 600. Trên cạnh SA lấy điểm M với AM 

4
3

CÂU V (1 điểm) Cho các số dương x, y , z thỏa mãn: x  x 1  y  y 1  z  z 1  . Tìm giá trị nhỏ nhất của:
A

1
1
1


.
x 1 y 1 z  1

PHẦN RIÊNG (3 điểm): Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn
CÂU VI.a (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A. Biết rằng cạnh huyền nằm trên đường thẳng
 5
d : x  7 y  31  0, điểm N  1;  thuộc đường thẳng AC , điểm M  2; 3  thuộc đường thẳng AB. Xác định tọa
 2
độ các đỉnh của tam giác ABC.
2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC. A' B ' C ' với A  0; 3;0  , B  4;0;0  ,
C  0;3;0  , B '  4;0;4  . Gọi M là trung điểm của A ' B '. Mặt phẳng  P  đi qua hai điểm A, M và song song với
BC ',  P  cắt A ' C ' tại điểm N. Tính độ dài đoạn MN.

CÂU VII.a (1 điểm) Tìm số phức z thỏa mãn hai điều kiện: z  1  2i  z  3  4i và

z  2i
là một số thuần ảo.
zi

B. Theo chương trình nâng cao
CÂU VI.b (2 điểm)
2
2
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn  C  : x  y  2 x  4 y  2  0. Gọi  C ' là đường tròn có tâm
I  5;1 và cắt đường tròn  C  tại 2 điểm M, N sao cho MN  5. Hãy viết phương trình của  C ' .

2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho hình lập phương ABCD. A ' B ' C ' D ' các đỉnh A  0;0;0  , B 1;0;0  , D  0;1;0 
và A '  0;0;1 . Gọi  P  là mặt phẳng thay đổi, luôn chứa đường thẳng CD ',  là góc giữa mặt phẳng  P  và mặ...
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
CÂU I (2 điểm) Cho hàm số
3 2
3 3 1
y x x mx m
có đồ thị
.
m
C
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi
0.
m
2. Tìm các giá trcủa tham số
m
để hàm số có cực trị, đồng thời đường thẳng đi qua hai điểm cực trị tạo với đường
thẳng
: 3 8 0
x y
một góc
45 .
CÂU II (2 điểm)
1. Giải phương trình:
3 1 3
sin sin .
10 2 2 10 2
x x
2. Tìm các giá trị của m để phương trình:
3
2 2
1
x x m
có nghiệm trên R.
CÂU III (1 điểm) Tính tích phân:
ln 2
0
1
.
1
x
x
e
I dx
e
CÂU IV (1 điểm) Cho nh chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chnhật với
, 2 ,
AB a AD a
cạnh
SA
vuông góc
với đáy, cạnh SB lập với đáy mt góc
60 .
Trên cạnh SA lấy điểm M với
3
.
3
a
AM Mặt phẳng
BCM
cắt cạnh
SD
tại
.
N
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB, SC tính thể tích khối chóp
. .
S BCNM
CÂU V (1 điểm) Cho các số dương
, ,
x y z
thỏa mãn:
4
1 1 1 .
3
x x y y z z
Tìm giá trị nhỏ nhất của:
1 1 1
.
1 1 1
A
x y z
PHẦN RIÊNG (3 điểm): Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình chuẩn
CÂU VI.a (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng
Oxy
cho tam giác
ABC
vuông cân tại
.
A
Biết rằng cạnh huyền nằm trên đường thẳng
: 7 31 0,
d x y
điểm
5
1;
2
N
thuộc đường thẳng
,
AC
điểm
2; 3
M
thuộc đường thẳng
.
AB
Xác định tọa
độ các đỉnh của tam giác
.
ABC
2. Trong không gian ta độ
Oxyz
cho hình lăng tr đứng tam giác
. ' ' '
ABC A B C
với
0; 3;0 , 4;0;0 ,
A B
0;3;0 , ' 4;0;4 .
C B Gọi M trung điểm của
' '.
A B
Mặt phẳng
P
đi qua hai điểm A, M song song với
',
BC P
cắt
' '
A C
tại điểm N. Tính độ dài đoạn MN.
CÂU VII.a (1 điểm) Tìm số phức
z
thỏa mãn hai điều kiện:
1 2 3 4
z i z i
2
z i
z i
là một số thuần ảo.
B. Theo chương trình nâng cao
CÂU VI.b (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
cho đường tròn
2 2
: 2 4 2 0.
C x y x y
Gọi
'
C
là đường tròn có tâm
5;1
I và cắt đường tròn
C
tại 2 điểm M, N sao cho
5.
MN
Hãy viết phương trình của
' .
C
2. Trong không gian tọa độ
Oxyz
cho hình lập phương
. ' ' ' '
ABCD A B C D
các đỉnh
0;0;0 , 1;0;0 ,
A B
0;1;0
D
' 0;0;1 .
A Gi
P
là mặt phẳng thay đổi, luôn chứa đường thẳng
',
CD
là góc giữa mặt phẳng
P
và mặt
phẳng
' ' .
BB D D
Tìm giá trị nhỏ nhất của
.
CÂU VII. b (1 điểm) Giải hệ phương trình:
2 3
2 3
log 3 5 log 5
.
3 log 1 log 1
x y
x y
--------------- Hết ---------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thíchthêm.
Họ và tên thí sinh: ……………………………….………: Số báo danh: …………
S
GIÁO D
C VÀ ĐÀO T
O
HÀ N
I
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Đ
THI
TUY
N SINH
Đ
I H
C NĂM 2012
Môn: TOÁN Khối A
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN Khối A - Người đăng: quang-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN Khối A 9 10 984