Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN : HÓA HỌC; KHỐI A

Được đăng lên bởi Dai Anh Tai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mã đề thi 825

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
MÔN : HÓA HỌC; KHỐI A
Thời gian làm bài : 90 phút.

Nguyễn Anh Phong
Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 0975 509 422

Câu 1. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết :
A. cộng hóa trị phân cực
B. ion
C. hidro
D. cộng hóa trị không cực.
Câu 2. Hòa tan hết 1,69 gam Oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung
dịch thu được cần V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là:
A. 20
B. 40
C. 30
D. 10
1,69
 0, 005 
 BTNT.S
 n S 0,02
338
0, 04
n KOH
 0,04


V
0,04
1

n H2 SO4 .3SO3 
 



BTNT.K

n K2 SO4

0,02
→ Chọn B

Câu 3. Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch
AgNO3 trong NH3 thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol
H2. Giá trị của a là :
A. 0,46
B. 0,22
C. 0,34
D. 0,32
 y  n   0,12
 CH 2  CH 2 : x


 BTLK. 0,12.2

x
 CH  C  CH 3 : y  

0,34

 x  0,1  a  0,22

→Chọn B

Câu 4. Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau
dạ dày ?
A. N2.
B. CH4
C. CO
D. CO2.
Câu 5. Thủy phân 37 gam hai este cùng công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư.
Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y
với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Khối lượng muối trong Z là :
A. 40,0 gam
B. 38,2 gam
C. 42,2 gam
D. 34,2 gam
37
 0,5  n ancol  0,5  n H2 O  0,25
74
 BTKL
 37 0,5.40 m Z 14,3 0,25.18

 mZ
n este 

→Chọn B

38,2

Câu 6. Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ
gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho
dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không
đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m
gam kết tủa. Giá trị của m là :
A. 32,65
B. 31,57
C. 32,11
D. 10,80.
Nguyễn Anh Phong – ĐH Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422

11H ngày 5/7/2014

 Kim loai : 4,16

Ta có X 
5,92  4,16
 0,11  n Cl  0,22
 n O 
16
Nung Z cho số gam oxit lớn hơn → Ta có ngay :

n O 

 AgCl : 0,22
6  5,92
 0,005  n Fe2  0,01  m  32,65 
16
 Ag : 0,01

→Chọn A

Câu 7. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu
được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và
0,672 lít khí H2 ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mã đề thi 825
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
MÔN : HÓA HỌC; KHỐI A
Thời gian làm bài : 90 phút.
Nguyễn Anh Phong
Đại Học Ngoại Thương Hà Nội 0975 509 422
Câu 1. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH
3
là liên kết :
A. cộng hóa trị phân cực B. ion
C. hidro D. cộng hóa trị không cực.
Câu 2. Hòa tan hết 1,69 gam Oleum có công thức H
2
SO
4
.3SO
3
vào nước dư. Trung hòa dung
dịch thu được cần V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là:
A. 20 B. 40 C. 30 D. 10
2 4 3 2 4
BTNT.S
H SO .3SO S K SO
BTNT.K
KOH
1,69
n 0,005 n 0,02 n 0,02
338
0,04
n 0,04 V 0,04
1


→ Chọn B
Câu 3. Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch
AgNO
3
trong NH
3
thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol
H
2
. Giá trị của a là :
A. 0,46 B. 0,22 C. 0,34 D. 0,32
2 2
BTLK.
3
y n 0,12
CH CH : x
x 0,1 a 0,22
CH C CH : y
0,12.2 x 0,34

→Chọn B
Câu 4. Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau
dạ dày ?
A. N
2
. B. CH
4
C. CO D. CO
2
.
Câu 5. Thủy phân 37 gam hai este cùng công thức phân tử C
3
H
6
O
2
bằng dung dịch NaOH dư.
Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y
với H
2
SO
4
đặc ở 140
0
C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn
toàn. Khối lượng muối trong Z là :
A. 40,0 gam B. 38,2 gam C. 42,2 gam D. 34,2 gam
2
este ancol H O
BTKL
Z Z
37
n 0,5 n 0,5 n 0,25
74
37 0,5.40 m 14,3 0,25.18 m 38,2

→Chọn B
Câu 6. Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O
2
, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ
gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho
dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không
đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO
3
dư, thu được m
gam kết tủa. Giá trị của m là :
A. 32,65 B. 31,57 C. 32,11 D. 10,80.
Nguyễn Anh Phong – ĐH Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 11H ngày 5/7/2014
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN : HÓA HỌC; KHỐI A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN : HÓA HỌC; KHỐI A - Người đăng: Dai Anh Tai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN : HÓA HỌC; KHỐI A 9 10 204