Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ khối A môn Toán năm 2003

Được đăng lên bởi nodoi8000
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003
-------------------------- M«n thi : to¸n khèi A
®Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi : 180 phót
___________________________________
C©u 1 (2 ®iÓm). Cho hµm sè m
x
mxmx
y ( (1)
1
2
++
=
lµ tham sè).
1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè (1) khi m = 1.
2) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè (1) c¾t trôc hoµnh t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt vµ hai ®iÓm ®ã cã hoµnh
®é d¬ng.
C©u 2 (2 ®iÓm).
1) Gi¶i ph¬ng tr×nh .2sin
2
1
sin
tg1
2cos
1cotg
2
xx
x
x
x +
+
=
2) Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh
+=
=
.12
11
3
xy
y
y
x
x
C©u 3 (3 ®iÓm).
1) Cho h×nh lËp ph¬ng
. TÝnh sè ®o cña gãc ph¼ng nhÞ diÖn
[]
. .' ' ' 'ABCD A B C D DCAB ,' ,
2) Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é §ªcac vu«ng gãc
Ox cho h×nh hép ch÷ nhËt
trïng víi gèc cña hÖ täa ®é,
yz
; 0; 0.' ' ' 'ABCD A B C D A ( ), (0; ; 0), '(0; 0; )
B
aDaAb
. Gäi (0, 0)ab>>
M
lµ trung ®iÓm c¹nh CC . '
a) TÝnh thÓ tÝch khèi tø diÖn '
B
DA M theo a b .
b) X¸c ®Þnh tû sè
a
b
®Ó hai mÆt ph¼ng (' )ABD ()
M
BD vu«ng gãc víi nhau.
C©u 4 ( 2 ®iÓm).
1) T×m hÖ sè cña sè h¹ng chøa x
8
trong khai triÓn nhÞ thøc Niut¬n cña
n
x
x
+
5
3
1
, biÕt r»ng
)3(7
3
1
4
+=
+
+
+
nCC
n
n
n
n
( n lµ sè nguyªn d¬ng, x > 0,
lµ sè tæ hîp chËp k cña n phÇn tö).
k
n
C
2) TÝnh tÝch ph©n
+
=
32
5
2
4xx
dx
I
.
C©u 5 (1 ®iÓm).
Cho x, y, z lµ ba sè d¬ng vµ x + y + z
1. Chøng minh r»ng
.82
1
1
1
2
2
2
2
2
2
+++++
z
z
y
y
x
x
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− HÕT −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ghi chó
: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.
Hä vµ tªn thÝ sinh: …………………………….. ……. Sè b¸o danh: …………….
Đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ khối A môn Toán năm 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ khối A môn Toán năm 2003 - Người đăng: nodoi8000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ khối A môn Toán năm 2003 9 10 937