Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh ĐH môn Tóan khối D năm 2014

Được đăng lên bởi a4k43pbc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
−−−−−−−−−−
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC

ÑAÙP AÙN - THANG ÑIEÅM
ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC NAÊM 2014
Moân: TOAÙN; Khoái D
(Ñaùp aùn - Thang ñieåm goàm 03 trang)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ñaùp aùn

Caâu

a) (1,0 ñieåm)
1
(2,0ñ) • Taäp xaùc ñònh D = R.
• Söï bieán thieân:
- Chieàu bieán thieân: y = 3x2 − 3; y = 0 ⇔ x = ±1.

0,25

Caùc khoaûng ñoàng bieán: (−∞; −1) vaø (1; +∞); khoaûng nghòch bieán: (−1; 1).
- Cöïc trò: Haøm soá ñaït cöïc ñaïi taïi x = −1, y CÑ = 0; ñaït cöïc tieåu taïi x = 1, y CT = −4.
- Giôùi haïn taïi voâ cöïc: lim y = −∞; lim y = +∞.
x→−∞

Ñieåm

0,25

x→+∞

- Baûng bieán thieân:
x −∞
y
y
• Ñoà thò:

−∞

−1
0

+

1
0

−

✶ 0 PP
✏
✏✏
PP
✏
Pq
P
✏✏

−4

0,25

✶ +∞
✏
✏✏
✏
✏✏

y
✁

−1

+∞
+

1

✄

✂

✆

✝

 

x

O

0,25
−2
✞

−4
☎

b) (1,0 ñieåm)
M ∈ (C) ⇒ M (a; a3 − 3a − 2).

0,25

Heä soá goùc cuûa tieáp tuyeán taïi M baèng 9 ⇔ y (a) = 9

0,25

⇔ 3a2 − 3 = 9 ⇔ a = ±2.

0,25

Toïa ñoä ñieåm M thoûa maõn yeâu caàu baøi toaùn laø M (2; 0) hoaëc M (−2; −4).

0,25

Ñaët z = a + bi (a, b ∈ R). Töø giaû thieát ta ñöôïc [3(a + bi) − (a − bi)](1 + i) − 5(a + bi) = 8i − 1
2
(1,0ñ)
3a + 4b = 1
⇔
2a − b = 8
a=3
⇔
b = −2.
√
Do ñoù moâñun cuûa z laø 32 + (−2)2 = 13.
1

0,25
0,25
0,25
0,25

Ñaùp aùn

Caâu

Ñieåm

π
4

1
3
I = (x + 1) sin 2x dx. Ñaët u = x + 1 vaø dv = sin 2xdx, suy ra du = dx vaø v = − cos 2x.
2
0
(1,0ñ)
π
π
1 4
1
4
cos 2xdx
Ta coù I = − (x + 1) cos 2x +
0
2
20
1
= − (x + 1) cos 2x
2
3
= .
4

π
4

0

+

1
sin 2x
4

π
4

0,25
0,25
0,25

0

0,25

x−1
= −2
4
a) Ñieàu kieän: x > 1. Phöông trình ñaõ cho töông ñöông vôùi log 2
3x − 2
(1,0ñ)
x−1
1
= ⇔ x = 2.
⇔
3x − 2
4
Ñoái chieáu ñieàu kieän, ta ñöôïc nghieäm cuûa phöông trình ñaõ cho laø x = 2.
b) Soá ñöôøng cheùo cuûa ña giaùc ñeàu n ñænh laø C 2n − n =
Töø giaû thieát ta coù phöông trình

n(n − 3)
= 27 ⇔
2

n(n − 3)
.
2

n=9
n = −6.

0,25
0,25
0,25

0,25

Do n ∈ N vaø n ≥ 3 neân ta ñöôïc giaù trò n caàn tìm laø n = 9.
5
(1,0ñ)

Maët caàu (S) coù taâm I(3; 2; 1) vaø baùn kính R = 5.
Ta coù khoaûng caùch töø I ñeán (P ) laø d(I, (P )) =

|6.3 + 3.2 − 2.1 − 1|
= 3 < R.
62 + 32 + (−2)2

0,25
0,25

Do ñoù (P ) caét (S) theo giao tuyeán laø moät ñöôøng troøn (C).
Taâm cuûa (C) laø hình chieáu vuoâng goùc H cuûa I treân (P ). Ñöôøng thaúng ∆ qua I vaø vuoâng goùc
x−3
y−2
z−1
vôùi (P ) coù phöông trình laø
=
=
. Do H ∈ ∆ neân H(3 + 6t; 2 + 3t; 1 − 2t).
6
3
−2
3
3 5 13
Ta coù H ∈ (P ), suy ra 6(3+6t)+3(2+3t)−2(1−2t)−1 = 0 ⇔ t = − . Do ñoù H ; ;
.
7
7 7 7
6
(1,0ñ)

BC
a
Goïi H laø trung ...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TA Ï O ÑAÙP AÙN - THANG ÑIEÅM
ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC NAÊM 2014
ÑEÀ CHÍNH THÖÙ C Moân: TOAÙN; Khoái D
(Ñaùp aùn - Thang ñieåm goàm 03 trang)
Caâu
Ñaùp aùn
Ñieåm
1
a) (1,0 ñieåm )
(2,0ñ) Taäp xaùc ñònh D = R.
Söï bieán thieân:
- Chi e à u bieá n thieân: y
= 3x
2
3; y
= 0 x = ±1.
0,25
Caùc khoaûng ñoàng bieán: (−∞; 1) vaø (1; +); khoaûng nghòch bieán: (1; 1).
- Cö ï c trò: Haøm soá ñaït cöïc ñaïi taïi x = 1, y
= 0; ñaït cöïc tieåu taïi x = 1, y
CT
= 4.
- Giô ù i haïn taïi voâ cöïc: lim
x→−∞
y = −∞; lim
x+
y = +.
0,25
- Baû ng bieán thieân:
x −∞ 1 1 +
y
+ 0 0 +
y
0 +
−∞ 4
P
P
P
P
P
Pq
0,25
Ñoà thò:
x
y
1
4
1
O
2
0,25
b) (1,0 ñieåm )
M (C) M(a; a
3
3a 2). 0,25
Heä so á goùc cuûa tieáp tuyeán taïi M baèng 9 y
(a) = 9 0,25
3a
2
3 = 9 a = ±2. 0,25
Toïa ño ä ñie å m M thoûa maõn yeâu caà u baøi toaùn laø M(2; 0) hoaëc M(2; 4). 0,25
2
Ñaët z = a +bi (a, b R). Töø giaû thieát ta ñöôïc [3(a + bi) (a bi)](1 + i) 5 (a + bi) = 8i 1
0,25
(1,0ñ)
3a + 4b = 1
2a b = 8
0,25
a = 3
b = 2.
0,25
Do ñoù moâ ñ u n cuûa z l
3
2
+ (2)
2
=
13. 0,25
1
Đề thi tuyển sinh ĐH môn Tóan khối D năm 2014 - Trang 2
Đề thi tuyển sinh ĐH môn Tóan khối D năm 2014 - Người đăng: a4k43pbc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh ĐH môn Tóan khối D năm 2014 9 10 24