Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hä vµ tªn :...................................................................
Líp : 3.........
§iÓm

bµi kiÓm tra cuèi k× II
M«n: TiÕng Anh
Thêi gian: 35 phót
Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn

§Ò A :
C©u I: S¾p xÕp c¸c tõ thµnh c©u ®óng (2 ®iÓm):
1. windy / It’s / today
..................................................................
2. nine / I / years/ am/ old
..................................................................
3. have / dog / I / a
.................................................................
4. is / school / this / my
..................................................................
C©u II: Khoanh trßn tõ kh«ng cïng nhãm nghÜa (3 ®iÓm):
1.
sunny
dog
windy
2.
six
seven
school
3
cat
fish
bird
4.
bedroom
she
bathroom
5.
she
that
he
6.
book
pen
TV
C©u III: Khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng (3 ®iÓm):
1……...am ten
a. she
b. I
c. he
2……………….is the weather today?
a. What
b. Where
c. How
3. I have a………………
a. cat
b. cats
c.cates
4. How old ...................you?
a. is
b. are
c. am
5. …………….rainy in Ha Noi today
a. They’re
b. I’m
c. It’s
6. ............is your name?
a. What
b. When
c. Where

cloudy
ten
pet
kitchen
I
ruler

C©u IV: §äc ®o¹n v¨n, ®iÒn th«ng tin vµo b¶ng ( 2,0 ®iÓm):
Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue,the weather is
very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny
in Ho Chi Minh city. There are no clouds.
Thµnh phè
Ha Noi
Hue
Da Nang
Ho Chi Minh city

Thêi tiÕt

Hä vµ tªn :...................................................................
Líp : 3........
§iÓm

bµi kiÓm tra cuèi k× II
M«n : TiÕng anh
Thêi gian : 35 phót
Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn

§Ò B :
C©u I: S¾p xÕp c¸c tõ thµnh c©u ®óng ( 2 ®iÓm ):
1. have / dog / I / a
………………………
2. is / school / this / my
…………………….….
3. windy / It’s / today
……………………………..
4. nine / I / am
…………………………….
C©u II: Khoanh trßn tõ kh«ng cïng nhãm nghÜa ( 3 ®iÓm ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

book
she
cat
bedroom
sunny
six

pen
that
fish
she
dog
seven

TV
he
bird
bathroom
windy
school

C©u III: Khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng (3 ®iÓm):
1. …………rainy in Ha Noi today
a. They’re
b. I’m
c. It’s
2. I have a………
a. cat
b. cats
c.cates
3…………………is the weather today?
a. What
b. Where
c. How
4. How old ...................you?
a. is
b. are
c. am

ruler
I
pet
kitchen
cloudy
ten

C©u IV: §äc ®o¹n v¨n, ®iÒn th«ng tin vµo b¶ng ( 2,0 ®iÓm):
Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue,the weather is
very fine, it’s windy softly....
tªn :
...................................................................
bµi kiÓm tra cuèi II
Líp : 3......... M«n: TiÕng Anh
Thêi gian: 35 phót
§iÓm
Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn
§Ò A :
C©u I: S¾p xÕp c¸c tõ thµnh c©u ®óng (2 ®iÓm):
1.
windy / Its / today
..................................................................
2. nine / I / years/ am/ old
..................................................................
3.
have / dog / I / a
.................................................................
4.
is / school / this / my
..................................................................
C©u II: Khoanh trßn kh«ng cïng nhãm nghÜa (3 ®iÓm):
1. sunny dog windy cloudy
2. six seven school ten
3 cat fish bird pet
4.
bedroom she bathroom kitchen
5. she that he I
6
. book pen TV ruler
C©u III: Khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng (3 ®iÓm):
1……...am ten
a. she b. I c. he
2……………….is the weather today?
a. What b. Where c. How
3.
I have a……………
a. cat b. cats c.cates
4.
How old ...................you?
a. is b. are c. am
5. …………….rainy in Ha Noi today
a. Theyre b. Im c. Its
6. ............is your name?
a. What b. When c. Where
Đề thi tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội 9 10 316