Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn

Được đăng lên bởi Ngơ Dubu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN THI : NGỮ VĂN
--------Phần I (7,0 điểm)
Cho đoạn trích
"Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai, mặt nó b ỗng
tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên : "Má! Mà!". Còn anh, anh đứng sững l ại đó, nhìn
theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông
xuống như bị gãy"
(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2009, tr.196)
1. Đoạn trích trên được rút ra từ tác phẩm nào, của ai ? K ể tên hai nhân v ật
được người kể chuyện nhắc tới trong đoạn trích.
2. Xác định thành phần khởi ngữ trong câu : " Còn anh, anh đứng sững lại đó,
nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay
buông xuống như bị gãy"
3. Lẽ ra, cuộc gặp mặt sau tám năm xa cách sẽ ngập tràn ni ềm vui và h ạnh
phúc nhưng trong câu chuyện, cuộc gặp ấy lại khiến anh vật "anh" "đau đớn". Vì sao
vậy ?
4. Hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo phép lập luận quy n ạp
làm rõ tình cảm sâu nặng của người cha đối với con trong tác ph ẩm trên, trong đo ạn
văn có sử dụng câu bị động và phép thể ( gạch gưới câu bị động và những từ ngữ dùng
làm phép thể).
Phần II (3,0 điểm)
Bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt được mở đầu như sau :
"Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa."
(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2009, tr.143)
1. Chỉ ra từ láy trong dòng thơ đầu. Từ láy ấy giúp em hình dung gì về hình ảnh
"bếp lửa" mà tác giả nhắc tới ?
2. Ghi lại ngắn gọn cảm nhận của em về câu thơ : " Cháu thương bà biết mấy
nắng mưa".
3. Tình cảm gia đình hòa quyện với tình yêu quê hương đất n ước là m ột đề tài
quen thuộc của thơ ca. Hãy kể tên 2 bài thơ Việt Nam hi ện đại trong ch ương trình
Ngữ văn 9 viết về đề tài ấy và ghi rõ tên tác giả.
----------------

...
KÌ THI TUY N SINH L P 10 TRUNG H C PH THÔNG
NĂM H C 2010 - 2011
MÔN THI : NG VĂN
---------
Ph n I (7,0 đi m)
Cho đo n trích
"Con th y l quá,ch p m t nhìn tôi nh mu n h i đó là ai, m tb ng ư
tái đi, r i v t ch y kêu thét lên : "Má! Mà!". Còn anh, anh đ ng s ng l i đó, nhìn
theo con, n i đau đ n khi n m t anh s m l i trông th t đáng th ng hai tay buông ế ươ
xu ng nh b gãy" ư
(Ng văn 9, t p m t, NXB Giáo d c 2009, tr.196)
1. Đo n trích trên đ c rút ra t tác ph m nào, c a ai ? K tên hai nhân v t ượ
đ c ng i k chuy n nh c t i trong đo n trích.ượ ườ
2. Xác đ nh thành ph n kh i ng trong câu : " Còn anh, anh đ ng s ng l i đó,
nhìn theo con, n i đau đ n khi n m t anh s m l i trông th t đáng th ng hai tay ế ươ
buông xu ng nh b gãy" ư
3. L ra, cu c g p m t sau tám năm xa cách s ng p tràn ni m vui h nh
phúc nh ng trong câu chuy n, cu c g p y l i khi n anh v t "anh" ư ế "đau đ n" . Vì sao
v y ?
4. Hãy vi t m t đo n văn ngh lu n kho ng 12 câu theo phép l p lu n quy n pế
làm tình c m sâu n ng c a ng i cha đ i v i con trong tác ph m trên, trong đo n ườ
văn có s d ng câu b đ ng và phép th ( g ch g i câu b đ ng và nh ng t ng dùng ướ
làm phép th).
Ph n II (3,0 đi m)
Bài th ơ "B p l a"ế c a B ng Vi t đ c m đ u nh sau : ượ ư
"M t b p l a ch n v n s ng s m ế ươ
M t b p l a p iu n ng đ m ế ượ
Cháu th ng bà bi t m y n ng m a."ươ ế ư
(Ng văn 9, t p m t, NXB Giáo d c 2009, tr.143)
1. Ch ra t y trong dòng th đ u. T láy y giúp em hình dung gì v hình nh ơ
"b p l a"ế mà tác gi nh c t i ?
2. Ghi l i ng n g n c m nh n c a em v câu th : " ơ Cháu th ng bi t m yươ ế
n ng m a" ư .
3. Tình c m gia đình hòa quy n v i tình yêu quê h ng đ t n c là m t đ tài ươ ướ
quen thu c c a th ca. Hãy k tên 2 bài th Vi t Nam hi n đ i trong ch ng trình ơ ơ ươ
Ng văn 9 vi t v đ tài y và ghi rõ tên tác gi . ế
----------------
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn - Trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn - Người đăng: Ngơ Dubu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn 9 10 785