Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 môn Toán

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO KÌ THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 THPT
BÌNH DÖÔNG CHUYEÂN HUØNG VÖÔNG
Naêm hoïc: 2012-2013
-------------- ----------------
Moân thi : TOAÙN
(Thôøi gian laøm baøi : 150 phuùt)
(Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)
Baøi 1: ( 1 ñieåm)
Cho Bieåu thöùc
2 4
2 2 2
2
x y x y
A
y x xy y
1) Ruùt goïn bieåu thöùc A
2) Tính giaù trò cuûa A vôùi 2 tröôøng hôïp: x =1, y=-1 ; x=-1, y=1 .
Baøi 2: ( 1,5 ñieåm)
Chöõ soá haøng chuïc cuûa moät soá coù 2 chöõ soá lôùn hôn chöõ soá haøng ñôn laø 1. Neáu
ñoåi choå 2 chöõ soá cho nhau seõ ñöôïc moät soá baèng
5
6
soá ban ñaàu. Tìm soá coù 2 chöõ soá
ban ñaàu .
Baøi 3: ( 2 ñieåm)
1) Tìm caùc soá a, b, c thoûa :
1
1 2
2
a b c a b c
2) Cho a + 2b = 1. Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa ab .
Baøi 4: ( 2 ñieåm): Giaûi phöông trình vaø heä phöông trình
1)
2 2
9 29 0x x
2)
2
4
1 1 4
x xy x y
x xy
Baøi 5: ( 3,5 ñieåm):
1) Cho tam giaùc ABC. Veà phía ngoaøi cuûa tam giaùc ABC ta döïng caùc tam giaùc vuoâng
caân ABE vaø ACF ñænh A. Chöùng minh raèng trung tuyeán AI cuûa tam giaùc ABC
vuoâng goùc vôùi EF vaø AI =
1
2
EF.
2) Cho ñöôøng troøn taâm (O) vaø daây cung AB khoâng qua taâm. C laø moät ñieåm baát kyø
treân cung nhoû AB, ñöôøng thaúng BC caét tieáp tuyeán taïi A cuûa ñöôøng troøn ôû D vaø tia
phaân giaùc cuûa goùc BAC caét (O) taïi M. Goïi I laø trung ñieåm AM. Chöùng minh OI
song song vôùi phaân giaùc cuûa goùc ADB .
----Heát---
ÑEÀ THI CHÍNH THÖÙC
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 môn Toán - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 môn Toán 9 10 445