Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn sinh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014
Môn: SINH HOC
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

--------------

Câu 1.(4,00 điểm)
Trong môt ao nuôi ca, ngươi nuôi ca trươc khi cho ca ăn thì vỗ tay, sau nhiêu lân như
vây hễ nghe tiêng vỗ tay là ca nôi lên chơ đươc cho ăn. Sau đó môt thơi gian, ngươi nuôi ca
nhiêu lân vỗ tay nhưng không cho ăn, lâu dân khi có tiêng vỗ tay ca không nôi lên nưa.
Băng nhưng kiên thưc đã hoc, em hãy giai thich cac hiên tương trên và cho biêt y
nghia cua hiên tương này?
Câu 2.(4,00 điểm)
Môt nhà chăn nuôi nhân thây có môt noi thỏ lông màu trăng điêm đen (thỏ lang) rât
đep. Ông quyêt đinh chon noi thỏ đó đê nuôi, do đó mua vê môt căp thỏ lang (1 đưc, 1 cai)
và cho chung giao phôi. Ông thu đươc lưa thư nhât gôm 3 con thỏ lang, 1 con thỏ trăng.
a. Dưa vào kêt qua trên, nhà chăn nuôi này kêt luân là lông trăng điêm đen là trôi
hoàn toàn so vơi lông trăng (ông nghi răng đơi con phân tinh 3 trôi, 1 lăn). Nhân đinh này là
đung hay sai? Tai sao?
b. Vơi y đinh gây giông thỏ lang thuân chung nhà chăn nuôi mua thêm 20 con thỏ cai
lang đem vê giao phôi vơi con đưc. Kêt qua thu đươc gôm 55 thỏ đen, 106 thỏ lang, 52 thỏ
trăng. Như vây, y đinh nhà chăn nuôi có thê thưc hiên đươc không? Tai sao?
c. Đôi vơi thỏ đen và thỏ trăng. Nhà chăn nuôi có thê nhân giông thuân chung đươc
không? Giai thich?
Biêt răng tinh trang màu lông cua thỏ là do môt gen qui đinh, gen năm trên nhiễm săc
thê thương và qua trình giam phân diễn ra bình thương không có đôt biên xay ra.
Câu 3.(4,00 điểm)
Môt gen có tông sô nuclêôtit là 3000. Do đôt biên mât môt sô căp nuclêôtit nên sô
nuclêôtit cua gen con lai là 2994.
a. Xac đinh chiêu dài cua gen trươc và sau đôt biên?
b. Sô nuclêôtit mỗi loai và sô liên kêt hiđrô cua gen đôt biên so vơi gen trươc đôt biên
có sư thay đôi như thê nào?
c. Em hãy cho biêt nguyên nhân phat sinh đôt biên gen?
Câu 4.(4,00 điểm)
Bô nhiễm săc thê (NST) cua loài đươc ki hiêu như sau: A tương đông vơi a; B tương
đông vơi b; C tương đông vơi c; D tương đông vơi d.
a. Xac đinh bô NST lương bôi cua loài đó.
b. Viêt ki hiêu NST cua loài đó ở cac kì sau đây cua giam phân: kì đâu 1, kì giưa 1, kì
giưa 2, kì cuôi 2. Biêt qua trình giam phân không có hiên tương trao đôi cheo, đôt biên và sư
phân chia tê bào chât xay ra ở kì cuôi.
Câu 5.(4,00 điểm)
a. Ô nhiễm môi trương là gì? Nguyên n...




 !"#$%&"#$'
()*+,-.*./0*


12$3
 !"
#$%& '( )*+,-*."
 ! /0!.&( )1,
231&4*56%5789+)':&;"
<=9+'>
12"3
?'#@.ABCDEF"'G*H*%IB J@"
*KL,MN&*O6AB*.*H0*.PLB IQ*RQJ"
'SLT,M*+ 44@UVB QBG,
,WR'&N7)''& # ' G*H*% '"
'' GI<3*L/8VQ PJ,X#*O' '"
*S>Y>
:,Z;*O/TB !=')[\B"
*%LT*R,]&N7*+U^^B*%Q\_B ^[B"
G,X#;*O'.HR9*+>Y>
,`TB*%'BG,X'.H/T!=*+"
>a78>
2&38Y' =B '0%N*O%3)$G"
H'N7L/0$:.*:&b7,
12%3
?%.(T ) 'V\\\,W*:&@TPL ))T"
 )=%A Y '[ccd,
,e*O0'=%'*:&>
:,-TfCgDhih Y'T )&*=%*:&%*:&"
.R*(&'>
,j5:&)/L*:&%>
12'3
2$GHIX-J= '*+89klm*Un2m"
*U:nom*UnWm*U0,
,e*O:X- p:= '*.,
:,Z&89X-= '*.q*/=7L/k*!Q1Q"
1[T[,2&N7L/.9+*(r*:&'R"
L/&:'@b7qT,
1243
,M$ '>X)//$>
:,'))) '>o.1 Y')=&'>j5"
:&9=69:79))05>
ssssssssssss5ssssssssssss
6789)6:6();<=>?8@AB);CD9E9F239GHC6I:6();;9J9C67?6;KC6LH3
tu"vw"hgE"hxy"ziEx{{||{|{{{{{{{|{{{{{{{|}~•"€•‚"ƒ„Ex{{{||{{{{{||
…x†"‡y"Fi•ˆ"hx‰"Š{{{||||{|{{{||{}"…x†"‡y"Fi•ˆ"hx‰"‹{||{||{{{{|{{{{{{||{|
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn sinh - Trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn sinh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn sinh 9 10 378