Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn toán

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

--------------

Câu 1.(2,00 điểm) Tìm các giá trị của m để một nghiệm của phương trình 2 x 2 − 7 x − 3m = 0
gấp ba lần một nghiệm của phương trình 4 x 2 − 8 x − m = 0 (m là tham sô).
Câu 2.(4,00 điểm) Giải phương trình: x 2 + 2(2 − x) x − 1 − 3x + 2 = 0 .
 xy − 3x − 2 y = 6
Câu 3.(4,00 điểm) Giải hệ phương trình:  2
.
2
x
+
y
−
2
x
−
4
y
=
53

Câu 4.(4,00 điểm) Giả sử x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình: x 2 − 2mx + m 2 − 1 = 0 . Hãy
tìm các giá trị m sao cho bất đẳng thức sau đúng:
3 x1 x2 − x1 − x2 + 2 − x12 + x22 + 2m 2 − 4m − 1 ≥ 2 .
Câu 5.(3,00 điểm) Cho hình thoi ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Lấy E là điểm
trên OC sao cho CE = 2EO và M là giao điểm của DE và cạnh BC. Trên đoạn thẳng DE lấy
· = ODC
· . Chứng minh rằng:
điểm F sao cho EFC
a) ∆ OMD đồng dạng với ∆ FDC .
· = 2OBA
·.
b) EFA
Câu 6.(3,00 điểm) Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định. Một đường thẳng a tiếp
xúc với (O) tại A. Gọi M ( khác A,B) là điểm thuộc đường tròn (O). Tiếp tuyến của đường
tròn (O) tại M cắt a tại C. Gọi I là tâm đường tròn tiếp xúc vơi a tại C và đi qua M, giả sử
CD là đường kính của đường tròn tâm I. Goi J là giao điêm cua OC và đường tròn (I).
Chứng minh rằng:
a) J là trung điêm cua đoan thăng OC.
b) Đường thẳng đi qua D và vuông góc với BC luôn đi qua một điểm cố định khi M
thay đổi trên đường tròn (O).
------------HẾT-----------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……..….………………….………………….;Số báo danh:………..……………..
Chữ kí giám thị 1:………....….………..…; Chữ kí giám thị 2:…..…..………….………………..….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014
Môn: TOÁN (chuyên)
(Hướng dẫn chấm gồm 4 trang)

--------------

I- HƯỚNG DẪN CHUNG
- Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm
từng phần như hướng dẫn quy định.
- Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm hướng dẫn chấm phải bảo đảm
không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong Hội đồng chấm thi.
- Điểm toàn bài thi không làm tròn số.

II- ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
Câu
Đáp án
Điểm
2
1
Tìm các giá trị m để một nghiệm của p/trình 2 x − 7 x − 3m = 0 (1)
(2,00đ) gấp ba lần một nghiệm của phương trình 4 x 2 − 8 x − m = 0 (2)
Giả sử phươ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014
Môn TOÁN


Câu 1.
=
 !
" #
=
$%&$'()*$+,-.
Câu 2./0
 1
+ + =
.
Câu 3./0
2
" 3

=
+ =
.
Câu 4./045
1
6
7
1 
+ =
.89:
4;;<=4>?
1 1 1
" 1
+ + +
.
Câu 5. @;;!"#$A% 7;BC;.D:& 7
E%#4;;#&F&%G7' 7;$&G7H"#.E;H<$& :
(4;;
·
·
&(# %$#
=
.@=I

JKHGL
($#
.

·
·
&(! %"!
=
.
Câu 6. @;BM%6BNO!"P.QB<R
S?GL%H!)/T'N!" 7>BM%.R>:RB
M%H'UH#./T*$%&$'V*$WXYZ[$'\]Z$'^_`$abc$de^$H#G7f>'6045
#$ 7BNOBMg*h$ij^$+$%&$[^)k$W^l*$cm)$%#$d&$WXYZ[$'\]Z$n*.
@=I
+$%&$'\oZ[$W^l*$cm)$WkpZ$'(qZ[$%#.
rB<f>$G7G>sAGL"# >sf>PN'
:tEBM%.
uuuuuuuuuuuuHẾTuuuuuuuuuuuu
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
8TG7EO4vv..v.vvvvvvv.vvvvvvv.wxP;Kvvv..vvvvv..
@yNO1vvv....v.vvv..vw@yNOv..v..vvvv.vvvvvv..v.
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn toán - Trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn toán - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn toán 9 10 39