Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn văn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Ngữ văn (chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phat đề
--------------

Câu 1.(4,0 điểm)
a) Trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, khi nghe Binh Tư cho biết
lão Hạc xin bả chó, ông giáo ngỡ ngàng: “Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót
Binh Tư để có ăn ư ? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn”… Nhưng khi
chứng kiến cái chết đau đớn vì ăn bả chó của lão Hạc, ông giáo lại cảm nhận : “Không !
Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một
nghĩa khác”. Em hiểu ý nghĩ đó của ông giáo như thế nào ?
b) Cảm nhận của em về cách chọn cái chết của lão Hạc - tự tử bằng cách ăn bả chó
(chứ không phải là tự tử bằng một cách khác) ?
Câu 2.(6,0 điểm)
“Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân” (Phạm Tuyên).
Câu 3.(10,0 điểm)
Hình tượng người phụ nữ qua các tác phẩm văn học trung đại mà em đã học.
------------HẾT------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……..….…………….................…….…; Số báo danh:………..……………............
Chữ kí giám thị 1:………....….……...................…..….......; Chữ kí giám thị 2:…..…..………….…....

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM THI
ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014
Môn: NGỮ VĂN (chuyên)
(Hướng dẫn chấm thi gồm 2 trang)
--------------

I- HƯỚNG DẪN CHUNG
- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài
làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong
việc vận dụng đáp án và thang điểm; nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp
án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định; khuyến khích những
bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm hướng dẫn chấm phải
bảo đảm không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong Hội
đồng chấm thi.
- Điểm của toàn bài thi vẫn được giữ nguyên, không làm tròn số.
II- ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
CÂU

ĐÁP ÁN
ĐIỂM
a) Ý nghĩa qua lời suy nghĩ của ông giáo
- Trong truyện ngắn Lão Hạc, chi tiết lão Hạc xin bả chó của Binh Tư
là chi tiết nghệ thuật quan trọng. Nó chứng tỏ ông lão giàu tình thương,
giàu lòng tự trọng ấy đã đi đến quyết định cuối cùng. Nó có ý nghĩa
“đánh lừa” - chuyển ý nghĩ tốt đẹp của ông giáo và người đọc v...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Ngữ văn (chuyên)


Câu 1.(4,0 điểm)
a) Trong truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, khi nghe Binh cho biết
lão Hạc xin bả chó, ông giáo ngỡ ngàng:  !"#$ %&! '() *+ ,-+ !$# ./! 0)1 !20
3$) 4" %5 .2 6 " 7 89. %#$ :8; 0)<0 .= >?$ !@+ >90 0)A> %&! ,8BCD Nhưng khi
chứng kiến cái chết đau đớn ăn bả chó của lão Hạc, ông giáo lại cảm nhậnE F)G! H
89. %#$ .)"I )J %K %&! ,8BL )I+ MN %&! ,8B )"! OP$ %&! ,8B 0)1 >90
!)QI ')&.CR Em hiểu ý nghĩ đó của ông giáo như thế nào ?
b) Cảm nhận của em về cách chọn cái chết của lão Hạc - tự tử bằng cách ăn bả chó
(chứ không phải là tự tử bằng một cách khác) ?
Câu 2.(6,0 điểm)
“Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân” (Phạm Tuyên).
Câu 3.(10,0 điểm)
Hình tượng người phụ nữ qua các tác phẩm văn học trung đại mà em đã học.
------------HẾT------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……..….…………….................…….…; Số báo danh:………..……………............
Chữ kí giám thị 1:………....….……...................…..….......; Chữ kí giám thị 2:…..…..………….…....
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn văn - Trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn văn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 20132014 môn văn 9 10 590