Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Khánh Hòa năm 2012- 2013 môn Toán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA


ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn thi : TOÁN CHUYÊN
Ngày thi : 22/6/2012
(Thời gian : 150 phút – không kể thời gian phát đề)


Bài 1.(2.00 điểm)
1) Rút gọn biểu thức P 

2 6  34 2 3
11  2



6  12  18

.

1
1
1

2) Với n là số nguyên dương, cho các biểu thức A  1   L 
3
2n  3 2n  1
1
1
1
1

L 

và B 
.
1.(2n  1) 3.(2n  3)
(2n  3).3 (2n  1).1
A
Tính tỉ số .
B
Bài 2.(2.00 điểm)
1) Giải phương trình 2  1  x  x 2  2x  1  x 2  2x  1 .
 (x  y) 2  y  3

2) Giải hệ phương trình 

2
2
 2(x  y  xy)  x  5

.

Bài 3.(2.00 điểm)
1) Cho ba số a, b, c thỏa mãn a 3  36 và abc  1 . Chứng minh
a 2  3(b 2  c 2 )  3(ab  bc  ca) .
2) Cho a  Z và a  0 . Tìm số phần tử của tập hợp


2a
A   x¢ |
 ¢ ( ¢ là tập hợp các số nguyên).
3x  1 

Bài 4.(3.00 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Tiếp tuyến tại A của
(O; R) cắt đường thẳng BC tại điểm M. Gọi H là chân đường cao hạ từ A xuống BC.
1) Chứng minh AB.AC  2R .AH .
2

MB  AB

2) Chứng minh
 .
MC  AC
3) Trên cạnh BC lấy điểm N tùy ý (N khác B và C). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu
vuông góc của N lên AB, AC. Tìm vị trí của N để độ dài đoạn EF nhỏ nhất.
Bài 5.(1.00 điểm)
1
Cho tam giác ABC có đường cao AH, biết H thuộc cạnh BC và BH  BC. Trên tia
3
1
đối của tia HA, lấy điểm K sao cho AK 2  KH 2  BC 2  AB2 . Chứng minh
3
AK.BC  AB.KC  AC.BK .
 HẾT 
Giám thị không giải thích gì thêm.

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2012 – 2013
 
Môn thi : TOÁN CHUYÊN
Ngày thi : 22/6/2012
(Thời gian : 150 phút – không kể thời gian phát đề)
(Đề thi có 01 trang) 
Bài 1.(2.00 điểm)
1) Rút gọn biểu thức
2 6 3 4 2 3
P
11 2 6 12 18
.
2) Với n là số nguyên dương, cho các biểu thức
1 1 1
A 1
3 2n 3 2n 1
L
1 1 1 1
B
1.(2n 1) 3.(2n 3) (2n 3).3 (2n 1).1
L
.
Tính tỉ số
A
B
.
Bài 2.(2.00 điểm)
1) Giải phương trình
2 2
2 1 x x 2x 1 x 2x 1
.
2) Giải hệ phương trình
2
2 2
(x y) y 3
2(x y xy) x 5
.
Bài 3.(2.00 điểm)
1) Cho ba số a, b, c thỏa mãn
3
a 36
abc 1
. Chứng minh
.
2) Cho
a Z
a 0
. Tìm số phần tử của tập hợp
a
2
A x |
3x 1
¢ ¢
(
¢
là tập hợp các số nguyên).
Bài 4.(3.00 điểm)
Cho tam giác ABC ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Tiếp tuyến tại A của
(O; R) cắt đường thẳng BC tại điểm M. Gọi H là chân đường cao hạ từ A xuống BC.
1) Chứng minh
AB.AC 2R.AH
.
2) Chứng minh
2
MB AB
MC AC
.
3) Trên cạnh BC lấy điểm N tùy ý (N khác B C). Gọi E, F lần lượt hình chiếu
vuông góc của N lên AB, AC. Tìm vị trí của N để độ dài đoạn EF nhỏ nhất.
Bài 5.(1.00 điểm)
Cho tam giác ABCđường cao AH, biết H thuộc cạnh BC và
1
BH BC.
3
Trên tia
đối của tia HA, lấy điểm K sao cho
2 2 2 2
1
AK KH BC AB
3
. Chứng minh
AK.BC AB.KC AC.BK
.
HẾT
Giám th không gi i thích gì thêm.
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Khánh Hòa năm 2012- 2013 môn Toán - Trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Khánh Hòa năm 2012- 2013 môn Toán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Khánh Hòa năm 2012- 2013 môn Toán 9 10 920