Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Hà Nội Amsterdam năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án )

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM
Ngày: 16/6/2013

ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN 1: Học sinh chỉ viết đáp số vào ô trống bên phải (mỗi bài 1 điểm).

Bài 1. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5. Hỏi từ các chữ số trên lập được bao nhiêu số chẵn có 3

24

chữ số khác nhau?

3 3  3  3
20 13 2013  5 .
Bài 2. Tìm x biết x 
3
5 5  5  5
20 13 2013
Bài 3. Tổng 3 số chẵn liên tiếp bằng 2028. Tìm ba số đó?

25
9

674
676
678

Bài 4. Trong một cuộc thi có 60 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, mỗi câu trả lời sai bị
6
trừ 1 điểm. Một bạn học sinh được tổng điểm là 8. Hỏi học sinh đó trả lời đúng mấy câu?
2

57

Bài 5. Một người đi từ A đến D phải đi qua hai địa điểm B và C. Vận tốc lúc đi trên các
quãng đường AB, BC, CD lần lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ. Lúc về vận

30 km

tốc trên các quãng đường DC, CB, BA lượt là 9 km/giờ, 12 km/giờ và 18 km/giờ.
Cả đi và về hết 5 giờ. Tính độ dài quãng đường AD.
Bài 6. Hai máy cùng gặt xong một thửa ruộng hết 12 giờ. Nếu máy I gặt một mình trong 4
giờ, rồi máy II gặt tiếp thêm 9 giờ nữa thì được 7 thửa ruộng. Hỏi nếu máy I gặt
12
một mình thì gặt xong thửa ruộng trong bao lâu?

30 giờ

Bài 7. Người ta sử dụng các khối lập phương nhỏ có cạnh bằng 1 cm để xếp thành một khối lập
phương lớn. Biết tổng tất cả các khối lập phương nhỏ xếp trên các cạnh và đỉnh của hình

1000 cm³

lập phương lớn là 104. Tính thể tích khối lập phương lớn được tạo thành.
Bài 8. Một cửa hàng định giá bán một chiếc áo lãi 10% so với giá nhập hàng. Trên thực tế
chiếc áo chỉ bán được với giá bằng 85% so với giá định bán và đã lỗ 6500 đồng. Hỏi

100000
đồng

chiếc áo được nhập với giá bao nhiêu?
Bài 9. Cho 3 hình vuông MNPG, ABCD và HEFG
như hình vẽ. Tính tỉ số diện tích của hình tròn
nằm trong hình vuông ABCD và hình tròn

8
9

nằm trong hình vuông HEFG.
Bài 10. Tính tổng: A 

38 9 11 13 15 17
197
199
  


 ... 

25 10 15 21 28 36
4851 4950

2

PHẦN 2. Học sinh phải trình bày bài giải (mỗi bài 2,5 điểm)
Bài 1. Cho hình chữ nhật ABCD, F là một điểm bất kì
trên cạnh AD, BF cắt CD kéo dài tại điểm E.
Nối điểm A với điểm E. Tính diện tích tam giác
AEF, biết AF = 3 cm, BC = 5 cm, AB = 7 cm.

Giải
Ta có:
S(ABE) = S(ABC) = ½ AB  BC = 17,5 (cm²)
S(ABF) = ½ AB  AF = 10,5 (cm²)
Suy ra diện tích tam giác AEF là
S(AEF) = S(ABE) – S(ABF) = 17,5 – 10,5 = 7 (cm²)
Đáp số: 7 cm².

Bài 2. Tìm số có 4 chữ số khác nhau abcd  bcd  cd  d  8098
Giải
Điều kiện: a, b, c kh...
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NỘI AMSTERDAM
Ngày: 16/6/2013
ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
MÔN: TN
Thời gian làm bài: 45 phút
PHẦN 1: Học sinh chỉ viết đáp số vào ô trống bên phải (mỗi bài 1 điểm).
Bài 1. Cho các chữ số 1; 2; 3; 4; 5. Hỏi từ các chữ số trên lập được bao nhiêu số chẵn 3
chữ số khác nhau?
Bài 2. Tìm x biết
3 3 3
3
5
20 13 2013
5 5 5
3
5
20 13 2013
x

.
Bài 3. Tổng 3 số chẵn liên tiếp bằng 2028. Tìm ba số đó?
Bài 4. Trong một cuộc thi 60 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng đưc
1
6
điểm, mỗi câu trả lời sai bị
trừ
1
2
điểm. Một bạn học sinh được tổng điểm là 8. Hỏi học sinh đó trả lời đúng mấy câu?
Bài 5. Một người đi từ A đến D phải đi qua hai địa điểm B và C. Vận tốc lúc đi trên các
quãng đường AB, BC, CD lần lưt là 9 km/gi, 12 km/gi và 18 km/gi. Lúc về vận
tốc trên các quãng đường DC, CB, BA lưt là 9 km/giờ, 12 km/gi 18 km/gi.
Cả đi về hết 5 gi. Tính độ dài quãng đường AD.
Bài 6. Hai máy cùng gt xong một thửa ruộng hết 12 giờ. Nếu máy I gặt một mình trong 4
giờ, rồi máy II gặt tiếp thêm 9 gi nữa thì được
7
12
thửa ruộng. Hỏi nếu máy I gặt
một mình thì gặt xong thửa ruộng trong bao lâu?
Bài 7. Ngưi ta sử dụng các khối lập phương nhỏ có cạnh bằng 1 cm để xếp thành một khối lập
phương ln. Biết tổng tất cả các khối lập phương nhỏ xếp trên các cạnh đỉnh của hình
lập phương ln là 104. Tính thể tích khối lập phương ln được tạo thành.
Bài 8. Một cửa hàng định giá bán một chiếc áo lãi 10% so với giá nhập hàng. Trên thực tế
chiếc áo chỉ bán được với giá bằng 85% so với giá định bán và đã l 6500 đồng. Hỏi
chiếc áo đưc nhập với giá bao nhiêu?
Bài 9. Cho 3 hình vuông MNPG, ABCD HEFG
như hình vẽ. Tính tỉ số diện tích của hình tròn
nằm trong hình vuông ABCD hình tròn
nằm trong hình vuông HEFG.
Bài 10. Tính tổng:
38 9 11 13 15 17 197 199
...
25 10 15 21 28 36 4851 4950
A
25
9
674
676
678
1000 cm³
8
9
24
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Hà Nội Amsterdam năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án ) - Trang 2
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Hà Nội Amsterdam năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án ) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Hà Nội Amsterdam năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án ) 9 10 369