Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie năm học 2013 2014 môn Toán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG MARIE CURIE

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2013

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút
Câu 1 ( 3 điểm ):
a) Cho biểu thức: M  12, 25   a  64,35  225
a1 . Tính giá trị của biểu thức M khi a = 35,65
a2 . Tìm giá trị của a để M = 755.
b) So sánh các phân số sau đây: b1 .

23
22
và
27
29

b2 .

25
12
và
74
37

Câu 2 ( 2 điểm ):
Trung bình cộng tuổi hai mẹ con hiện nay là 24 tuổi. Hãy tính tuổi mỗi người
hiện nay biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng

5
tuổi mẹ.
13

Câu 3 ( 2 điểm ):
Anh Nam đi xe máy từ Hà Nội về quê. Nếu đi với vận tốc 30km/giờ thì về
sớm 1 giờ so với dự định, còn nếu đi với vận tốc 20km/giờ thì lại đến nơi muộn mất
1 giờ so với dự định. Hỏi:
a) Quãng đường từ Hà Nội về quê anh Nam dài bao nhiêu km?
b) Anh Nam đi với vận tốc bao nhiêu km/giờ thì về đến nơi đúng như dự định?
Câu 4 ( 3 điểm ):
Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi là 60cm và chiều dài AB gấp rưỡi chiều
rộng BC. Lấy một điểm M trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Nối AM kéo dài cắt
DC kéo dài tại điểm E. Nối B với E. Nối D với M.
a) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
b) Chứng minh diện tích tam giác MBE bằng diện tích tam giác MCD.
c) Gọi O là giao điểm của AM và BD. Tính tỷ số

OB
.
OD

Câu 5 (Không bắt buộc, nếu làm đúng sẽ thêm1 điểm vượt khung)
Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn (tức là ngày mang
số chẵn trong tháng). Hãy tính xem ngày 24 của tháng đó là ngày thứ mấy trong
tuần lễ?
TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014
DỰ THẢO HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
Câu 1 (3 điểm)
a) 1,5đ
a1 (0,75đ)
Khi a = 35,65 thì M = 12, 25   35,65  64,35  225
=12, 25 100  225
=1225  225  1000
a2 (0,75đ)
Ta có: M = 755 hay 12, 25   a  64,35  225  755

(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)

12, 25   a  64,35  755  225  980

(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)

a  64,35  980 :12, 25  80
a  80  64,35  15,65

b) 1,5đ
b1 (0,75đ)
23 23
(0,25đ);

27 29
b2 (0,75đ)

(0,25đ);

23 22
(0,25đ);

29 29

(0,25đ);

suy ra

23 22
(0,25đ)

27 29

suy ra

25 12
(0,25đ)

74 37

Câu 2 (2 điểm)
Tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là: 24  2  48 (tuổi).
Vì mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên 3 năm nữa tổng số tuổi của

(0,5đ)

hai mẹ con là: 48  3 2  54 (tuổi).

(0,5đ)

Tuổi mẹ 3 năm nữa là: 54 :  5  13 13  39 (tuổi).

(0,5đ)

Tuổi mẹ hiện nay là: 39  3  36 (tuổi).

(0,25đ)

Tuổi con hiện nay là: 48  36  12 (tuổi)

(0,25đ)

Câu 3 (2 điểm)
a ) (1,5đ)
Tỷ số vận tốc khi đi 30km/giờ và khi đi 20 km/giờ là:

30 3
...
TRƯỜNG MARIE CURIE Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2013
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài 90 pt
u 1 ( 3 điểm ):
a) Cho biểu thức:
12,25 64,35 225Ma
1
a
. Tính giá trị ca biểu thức M khi a = 35,65
2
a
. Tìm giá trị của a để M = 755.
b) So sánh các phân số sau đây:
1
b
.
23
27
22
29
2
b
.
25
74
12
37
u 2 ( 2 điểm ):
Trung bình cộng tuổi hai mẹ con hiện nay 24 tuổi. Hãy tính tuổi mỗi người
hin nay biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng
5
13
tuổi mẹ.
u 3 ( 2 điểm ):
Anh Nam đi xe máy từ Nội về quê. Nếu đi với vận tốc 30km/giờ tvề
sớm 1 giờ so với dự định, còn nếu đi với vận tốc 20km/giờ t li đến nơi muộn mất
1 giờ so với dự định. Hỏi:
a) Quãng đường từ Hà Nội về quê anh Nami bao nhiêu km?
b) Anh Nam đi với vận tốc bao nhiêu km/giờ thì về đến nơi đúng như dự định?
u 4 ( 3 điểm ):
Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi là 60cm và chiều i AB gp rưỡi chiều
rộng BC. Lấy một điểm M trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Nối AM kéo i cắt
DC kéo dài tại đim E. Nối B với E. Nối D với M.
a) Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
b) Chứng minh diện tích tam giác MBE bằng diện tích tam giác MCD.
c) Gọi O là giao điểm ca AM và BD. Tính tỷ số
.
u 5 (Không bắt buộc, nếu làm đúng sẽ thêm1 điểm vượt khung)
Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn (tức là ngày mang
số chẵn trong tháng). Hãy tính xem ngày 24 của tháng đó ngày thứ mấy trong
tun lễ?
www.MATHVN.com
www.MATHVN.com
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie năm học 2013 2014 môn Toán - Trang 2
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie năm học 2013 2014 môn Toán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie năm học 2013 2014 môn Toán 9 10 342