Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh vào THPT Nguyễn Trãi môn Tiếng Anh hệ Không chuyên (2012-2013)

Được đăng lên bởi Tít Thánh Thiện
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 19526 lần   |   Lượt tải: 115 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi: Tiếng Anh (Không chuyên)
Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi 19 tháng 6 năm 2012
(Đề thi có: 02 trang)
Học sinh làm bài vào tờ giấy thi.
Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A, B, C, hoặc D.
Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài.
(Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì.)
____________________________________________________________
A. GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS:
Choose the option A, B, C or D which best completes or responds to each sentence. (4.0 points)
1. The children are watching a very ___________ program on TV.
A. interested
B. interesting
C. interest
D. interestingly
2. Can you tell me the way to the bus station, please?
A. Great idea!
B. Don’t mention it.
C. That’s good!
D. OK. Go straight ahead.
3. There is a football match ___________ 2 p.m. and 4 p.m.
A. between
B. on
C. from
D. at
4. It’s too hot here. Could you ___________ the air conditioner?
A. turn on
B. turn off
C. turn out
D. turn back
5. That is the man ___________ helped me yesterday.
A. which
B. what
C. who
D. where
6. If it rains tomorrow, we ___________ the trip.
A. cancel
B. will cancel
C. would cancel
D. cancelled
7. Let me congratulate you on passing the examination.
A. Yes, let's.
B. Not at all.
C. I’m sorry. I can’t.
D. It’s nice of you to say so.
8. You have seen this film before, ____________?
A. haven’t you
B. didn’t you
C. aren’t you
D. don’t you
9. Tuan is reading a book___________ by Shakespeare.
A. write
B. wrote
C. written
D. is written
10. I wish I ___________ fly a plane.
A. can
B. could
C. am able to
D. will be able to
11. I suggest that we ___________ something for the poor.
A. doing
B. to do
C. should do
D. did
12. We didn't have enough time, ___________we couldn’t visit the museum.
A. but
B. so
C. however
D. or
13. May I speak to the manager, please?
A. Well done.
B. Yes, I'd love to.
C. Certainly.
D. Thanks.
14. The floor is very dirty. It needs ___________.
A. cleaning
B. to clean
C. to be cleaning
D. cleaned
15. Shall we go camping this weekend?
A. No, I don’t mind.
B. You’re welcome. C. Yes, you’re right.
D. That's a good idea.
16. He asked me where ___________.
A. she is working
B. is she working
C. she was working
D. was she working
17. Kuala Lumpur is ___________capital of Malaysia.
A. a
B. the
C. Ø
D. an
18. Do you mind if I use your phone?
A. Yes, I do.
B. No, of course not. C. Good luck!
D. No...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi: Tiếng Anh (Không chuyên)
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày thi 19 tháng 6 năm 2012
(Đề thi có: 02 trang)
Học sinh làm bài vào tờ giấy thi.
Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A, B, C, hoặc D.
Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài.
(Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì.)
____________________________________________________________
A. GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS:
Choose the option A, B, C or D which best completes or responds to each sentence. (4.0 points)
1. The children are watching a very ___________ program on TV.
A. interested B. interesting C. interest D. interestingly
2. Can you tell me the way to the bus station, please?
A. Great idea! B. Don’t mention it. C. That’s good! D. OK. Go straight ahead.
3. There is a football match ___________ 2 p.m. and 4 p.m.
A. between B. on C. from D. at
4. It’s too hot here. Could you ___________ the air conditioner?
A. turn on B. turn off C. turn out D. turn back
5. That is the man ___________ helped me yesterday.
A. which B. what C. who D. where
6. If it rains tomorrow, we ___________ the trip.
A. cancel B. will cancel C. would cancel D. cancelled
7. Let me congratulate you on passing the examination.
A. Yes, let's. B. Not at all. C. I’m sorry. I can’t. D. It’s nice of you to say so.
8. You have seen this film before, ____________?
A. haven’t you B. didn’t you C. aren’t you D. don’t you
9. Tuan is reading a book___________ by Shakespeare.
A. write B. wrote C. written D. is written
10. I wish I ___________ fly a plane.
A. can B. could C. am able to D. will be able to
11. I suggest that we ___________ something for the poor.
A. doing B. to do C. should do D. did
12. We didn't have enough time, ___________we couldn’t visit the museum.
A. but B. so C. however D. or
13. May I speak to the manager, please?
A. Well done. B. Yes, I'd love to. C. Certainly. D. Thanks.
14. The floor is very dirty. It needs ___________.
A. cleaning B. to clean C. to be cleaning D. cleaned
15. Shall we go camping this weekend?
A. No, I don’t mind. B. You’re welcome. C. Yes, you’re right. D. That's a good idea.
16. He asked me where ___________.
A. she is working B. is she working C. she was working D. was she working
17. Kuala Lumpur is ___________capital of Malaysia.
A. a B. the C. Ø D. an
18. Do you mind if I use your phone?
A. Yes, I do. B. No, of course not. C. Good luck! D. Nothing impossible!
19. Hoa went to school late yesterday ___________ the traffic was bad.
Page 1/2
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi tuyển sinh vào THPT Nguyễn Trãi môn Tiếng Anh hệ Không chuyên (2012-2013) - Trang 2
Đề thi tuyển sinh vào THPT Nguyễn Trãi môn Tiếng Anh hệ Không chuyên (2012-2013) - Người đăng: Tít Thánh Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh vào THPT Nguyễn Trãi môn Tiếng Anh hệ Không chuyên (2012-2013) 9 10 140