Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đán án môn sinh lớp 10

Được đăng lên bởi nguyentrinhlam-12
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 817 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1 : THI TRẮC NGHIỆM TUYỂN SINH
Môn : SINH HỌC
Thời gian làm bài : 90 phút
Câu 1: Một cá thể có kiểu gen

AB DE
biết khoảng cách giữa gen A và gen B là 40 cM. Các tế bào sinh tinh
ab DE

của cá thể trên giảm phân bình thường hình thành giao tử, theo lí thuyết, trong số các loại giao tử được tạo ra,
loại giao tử ab DE chiếm tỉ lệ
A. 30%
B. 40%.
C. 20%.
D. 15%.
Câu 2: Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:
(1) AaBbDd × AaBbDd.
(2) AaBBDd × AaBBDd.
(3) AABBDd × AAbbDd.
(4) AaBBDd × AaBbDD.
Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là
A. (2) và (4).
B. (1) và (3).
C. (2) và (3).

D. (1) và (4)

Câu 3: Dưới đây là một số đặc điểm liên quan đến đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể (NST):
1. Xảy ra ở cấp độ phân tử và thường có tính thuận nghịch.
2. Đa số là có hại và thường được biểu hiện ngay thành kiểu hình.
3. Đa số biểu hiện kiểu hình lặn nên khó phát hiện.
4. Là nguyên liệu sơ cấp của chọn lọc tự nhiên.
Sự khác biệt giữa đột biến gen và đột biến NST là
A. 1, 3 và 4.
B. 1,2 và 3
C. 1 , 2 và 4.
D. 2, 3 và 4.
Câu 4: Trong các cơ chế cách li sinh sản, cách li trước hợp tử thực chất là
A. ngăn cản hợp tử phát triển thành con lai hữu thụ.
B. ngăn cản sự thụ tinh tạo thành hợp tử
C. ngăn cản con lai hình thành giao tử.
D. ngăn cản hợp tử phát triển thành con lai.
Câu 5: Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen là
A. 1798.
B.2250
C. 1125.
D. 3060.
Câu 6: Thể một nhiễm (2n – l) có thể được hình thành khi trong quá trình giảm phân I của bố hoặc mẹ,
A. Bộ NST nhân đôi nhưng có một cặp không phân li.
B. Bộ NST nhân đôi nhưng tất cả các cặp không phân li.
C. Bộ NST nhân đôi nhưng một số cặp không phân li.
D. Bộ NST nhân đôi và phân li bình thường.

Trang 1

Câu 7: Theo quan niệm hiện đại, về mặt di truyền học, mỗi quần thể giao phối được đặc trưng bởi
A. số lượng nhiễm sắc thể của các cá thể trong quần thể.
B. số lượng các cá thể có kiểu gen đồng hợp trội của quần thể.
C. số lượng các cá thể có kiểu gen dị hợp của quần thể.
D. tần số tương đối các alen và tần số kiểu gen của quần thể.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về thể đa bội?
A. Nhiều loài cây tam bội không hạt nhưng vẫn có thể sinh sản nhờ hình thức sinh sản vô tính.
B. Đặc điểm nổi bật của thể đa bội ở một số thực vật là sinh trưởng nhanh, chống chịu tốt, năng suất cao.
C. Thể đa bội được tìm thấy phổ biến nhất ở thực vật.
D. Mọi thể đa bội lẻ đều không có khả năng sinh sản hữu tính, mà ...
ĐỀ 1 : THI TRC NGHIỆM TUYN SINH
n : SINH HỌC
Thời gian làm bài : 90 phút
Câu 1: Một cá thể có kiu gen
DE
DE
ab
AB
biết khoảng cách giữa gen A và gen B là 40 cM. Các tế bào sinh tinh
của cá thể trên giảm phân bình thường hình thành giao tử, theo lí thuyết, trong số các loại giao tử được tạo ra,
loại giao tử ab DE chiếm tỉ l
A. 30%
B. 40%.
C. 20%.
D. 15%.
Câu 2: mt loài thc vt, ngưi ta tiến hành các phép lai sau:
(1) AaBbDd × AaBbDd.
(2) AaBBDd × AaBBDd.
(3) AABBDd × AAbbDd.
(4) AaBBDd × AaBbDD.
Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiu gen dị hợp vcả ba cặp gen
A. (2) và (4). B. (1) và (3). C. (2) (3). D. (1) (4)
Câu 3: Dưới đây là một số đặc điểm liên quan đến đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể (NST):
1. Xảy ra ở cấp độ phân tử và thường có tính thuận nghịch.
2. Đa số là có hại và thường được biểu hiện ngay thành kiểu hình.
3. Đa số biểu hiện kiểu hình lặn nên khó phát hiện.
4. Là nguyên liệu sơ cấp của chọn lọc tự nhiên.
Sự khác biệt giữa đột biến gen và đột biến NST là
A. 1, 3 và 4.
B. 1,2 và 3
C. 1 , 2 và 4.
D. 2, 3 và 4.
u 4: Trong c chế cách li sinh sn, cách li trước hp t thc chất
A. ngăn cn hp t phát trin thành con lai hu th.
B. ngăn cn s th tinh to thành hp t
C. ngăn cản con lai nh thành giao tử.
D. nn cản hợp tử phát triển tnh con lai.
Câu 5: Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen là
A. 1798. B.2250 C. 1125. D. 3060.
Câu 6: Thể một nhiễm (2n – l) có thể được hình thành khi trong quá trình giảm phân I của bố hoặc mẹ,
A. Bộ NST nhân đôi nhưng có một cặp không phân li.
B. Bộ NST nhân đôi nhưng tất cả các cặp không phân li.
C. Bộ NST nhân đôi nhưng một số cặp không phân li.
D. Bộ NST nhân đôi và phân li bình thường.
Trang 1
Đề thi và đán án môn sinh lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và đán án môn sinh lớp 10 - Người đăng: nguyentrinhlam-12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề thi và đán án môn sinh lớp 10 9 10 593