Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án môn chuyên ngành Tư pháp thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế 2013

Được đăng lên bởi Trần Hà
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 981 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi và đáp án môn chuyên ngành Tư pháp thi công chức tỉnh Thừa
Thiên Huế 2013
03/07/2014 | Đề thi công chức
ĐÁP ÁN
Môn thi viết: Chuyên ngành Tư pháp
Câu 1 (2 điểm).
Lý lịch tư pháp là gì? Hãy nêu nguyên tắc quản lý, đối tượng quản lý và trách nhiệm cung
cấp thông tin lý lịch tư pháp quy định tại Luật Lý lịch tư pháp năm 2009?
Có 4 ý,
- Ý I, được 0,25 điểm
- Ý II, có 3 ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,25 điểm
- Ý III, có 3 ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,25 điểm
- Ý IV, được 0,25 điểm
Ý I. Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm
nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh
nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
Ý II. Nguyên tắc quản lý lý lịch tư pháp
1. Lý lịch tư pháp chỉ được lập trên cơ sở bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu
lực pháp luật; quyết định của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đã có
hiệu lực pháp luật.
2. Bảo đảm tôn trọng bí mật đời tư của cá nhân.
3. Thông tin lý lịch tư pháp phải được cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý đầy đủ, chính xác
theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật này. Cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp chịu
trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong Phiếu lý lịch tư pháp.
Ý III. Đối tượng quản lý lý lịch tư pháp
1. Công dân Việt Nam bị kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Toà án
Việt Nam, Toà án nước ngoài mà trích lục bản án hoặc trích lục án tích của người bị kết án
được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp theo điều ước quốc tế về tương trợ
tư pháp trong lĩnh vực hình sự hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.
2. Người nước ngoài bị Toà án Việt Nam kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp
luật.

3. Công dân Việt Nam , người nước ngoài bị Toà án Việt Nam cấm đảm nhiệm chức vụ,
thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong quyết định tuyên bố phá sản đã có hiệu
lực pháp luật.
Ý IV. Trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công
an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách
nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đầy đủ, chính xác, đúng trình tự, thủ tục cho cơ
quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật này và các quy định khác
của pháp luật.
Câu 2 (2 điểm).
Luật Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định Phiếu lý lịch tư pháp số 1, Phiếu ...
Đề thi và đáp án môn chuyên ngành Tư pháp thi công chức tỉnh Thừa
Thiên Huế 2013
03/07/2014 | Đề thi công chức
ĐÁP ÁN
Môn thi viết: Chuyên ngành Tư pháp
Câu 1 (2 điểm).
Lý lịch tư pháp là gì? Hãy nêu nguyên tắc quản lý, đối tượng quản lý và trách nhiệm cung
cấp thông tin lý lịch tư pháp quy định tại Luật Lý lịch tư pháp năm 2009?
Có 4 ý,
- Ý I, được 0,25 điểm
- Ý II, có 3 ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,25 điểm
- Ý III, có 3 ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,25 điểm
- Ý IV, được 0,25 điểm
Ý I. Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm
nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh
nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
Ý II. Nguyên tắc quản lý lý lịch tư pháp
1. Lý lịch tư pháp chỉ được lập trên cơ sở bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu
lực pháp luật; quyết định của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đã có
hiệu lực pháp luật.
2. Bảo đảm tôn trọng bí mật đời tư của cá nhân.
3. Thông tin lý lịch tư pháp phải được cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý đầy đủ, chính xác
theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật này. Cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp chịu
trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong Phiếu lý lịch tư pháp.
Ý III. Đối tượng quản lý lý lịch tư pháp
1. Công dân Việt Nam bị kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Toà án
Việt Nam, Toà án nước ngoài mà trích lục bản án hoặc trích lục án tích của người bị kết án
được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp theo điều ước quốc tế về tương trợ
tư pháp trong lĩnh vực hình sự hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.
2. Người nước ngoài bị Toà án Việt Nam kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp
luật.
Đề thi và đáp án môn chuyên ngành Tư pháp thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và đáp án môn chuyên ngành Tư pháp thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 - Người đăng: Trần Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi và đáp án môn chuyên ngành Tư pháp thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế 2013 9 10 965