Ktl-icon-tai-lieu

đề thi và đáp án môn lý lớp 9

Được đăng lên bởi minhchau8593
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯPƯH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

MA TRẬN ĐỀ THI HKI
Năm học: 2013- 2014
Môn: Vật Lí 9/ Tuần 18/ Tiết 35
Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)

Phương án kiểm tra:
Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận(30% TNKQ; 70% TL)
I. Ma trận kiểm tra và đề kiểm tra
Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 01 đến tiết thứ 37 theo PPCT (sau khi học xong tiết 37: Ôn tập).
1. Trọng số kiểm tra theo phân phối chương trình.
Trọng số
Lý Tỷ lệ thực dạy
TT
Nội dung
Tổng số tiết
thuyết LT
VD
LT
VD
1 Chương 1. Điện học
Chương 2. Điện từ
2
học
Tổng
2. Tính số câu cho các chủ đề
Cấp độ
Cấp độ (1,2)
Lý thuyết
Cấp độ (3,4)
Vận dụng

23

12

8.4

14.6

22.7

39.5

14

10

7

7

18.9

18.9

37

22

15.4

21.6

41.6

58.4

Trọng Số lượng câu (chuẩn của kiểm tra) Điểm số
số
T.Số
TN
TL
~3
3(1,5)
1.5
Chương 1. Điện học 22.7% 2.5
Chương 2. Điện từ
18.9% 2.1
~3
2(1,0) 1(1,0)
2
học
~4
1(0,5) 3(4,5)
5
Chương 1. Điện học 39.5% 4.3
Chương 2. Điện từ
18.9% 2.1
~1
1(1,5)
1.5
học
Tổng
100%
11
3
7
10
Nội dung của đề

3. Ma trận để :
Nhận biết

Vận dụng
Cấp độ thấp
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
C1.2. Nêu được điện trở của mỗi dây C11.3. Viết được các công thức tính C8.5: Vận dụng được công thức R
l
dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở công suất điện
  để giải thích được các hiện
S
dòng điện của dây dẫn đó.
C9.1: Nêu được ý nghĩa của số vôn, số
tuợng đơn giản liên quan đến điện
Chương 1. C16.2: Giải thích và thực hiện được oát ghi trên dụng cụ điện.
Điện học việc sử dụng tiết kiệm điện năng.
C8. 3: Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn.
trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và C11.3: Vận dụng được công thức
P = U.I đối với đoạn mạch tiêu
vật liệu làm dây dẫn.
C15.1: Phát biểu và viết được hệ thức thụ điện năng.
của định luật Jun – Len-xơ.
Câu 1(C1.2)
Câu 10 (C16.2)
Câu 2 (C11.3)
Câu 7 (C15.1)
Câu 4 (C8.5)
Câu 9 (C11.3)
Số câu hỏi
Câu 3 (C9.1)
Tên chủ
đề

Số điểm

0,5

Thông hiểu

1,0

1,0

1,0

0,5

2,5

Cộng

7
6.5
(65%)

C17.3: Nêu được sự tương tác giữa C21.1: Mô tả được cấu tạo của nam C23.2: Vận dụng được quy tắc bàn
Chương 2:
các từ cực của hai nam châm.
châm điện và nêu được lõi sắt có vai trò trái để xác định một trong ba yếu
Điện từ
C24.1: Nêu được nguyên tắc cấu tạo làm tăng tác dụng từ.
tố khi biết hai yếu tố kia.
học
và hoạt động của động cơ điện một
chiều
Số câu hỏi Câu 5 (C17.3)
Câu 8b (C24.1)
Câu 6 (C21.1)
Câu 8a (C23.2)
5
Số điểm
0,5
1,0
0,5
1,5
3.5(35%)
TS câu hỏi
4
4
3
11
10,0
TS điểm
3
2,5
4,5
(100%)
II: ĐỀ KIỂM TRA:

Đề A :
Trường THCS Nguyễn Huệ
Họ và tên :...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯPƯH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
MA TRẬN ĐỀ THI HKI
Năm học: 2013- 2014
Môn: Vật Lí 9/ Tuần 18/ Tiết 35
Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Phương án kiểm tra:
Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận(30% TNKQ; 70% TL)
I. Ma trận kiểm tra và đề kiểm tra
Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 01 đến tiết thứ 37 theo PPCT (sau khi học xong tiết 37: Ôn tập).
1. Trọng số kiểm tra theo phân phối chương trình.
TT Nội dung Tổng số tiết
thuyết
Tỷ lệ thực dạy Trọng số
LT VD LT VD
1
Chương 1. Điện học
23 12 8.4 14.6 22.7 39.5
2
Chương 2. Điện từ
học
14 10 7 7 18.9 18.9
Tổng 37 22 15.4 21.6 41.6 58.4
2. Tính số câu cho các chủ đề
Cấp độ Nội dung của đề
Trọng
số
Số lượng câu (chuẩn của kiểm tra) Điểm số
T.Số TN TL
Cấp độ (1,2)
Lý thuyết
Chương 1. Điện học
22.7% 2.5 ~3 3(1,5) 1.5
Chương 2. Điện từ
học
18.9% 2.1 ~3 2(1,0) 1(1,0) 2
Cấp độ (3,4)
Vận dụng
Chương 1. Điện học
39.5% 4.3 ~4 1(0,5) 3(4,5) 5
Chương 2. Điện từ
học
18.9% 2.1 ~1 1(1,5) 1.5
Tổng 100% 11 3 7 10
đề thi và đáp án môn lý lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi và đáp án môn lý lớp 9 - Người đăng: minhchau8593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi và đáp án môn lý lớp 9 9 10 980