Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào lớp 10Tỉnh Quảng Ngãi

Được đăng lên bởi Văn Hữu Dương
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10
Năm học: 2013-2014
Môn: TOÁN
Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Bài 1: (1,5 điểm)
1) Tính 3 16  5 36

x

2) Chứng minh rằng với x  0 và x  1 thì

x 1



1
x x



x 1
x

3) Cho hàm số bấc nhất y   2m  1 x  6
a) Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho nghịch biến trên R?
b) Tìm m để đồ thị hàm số đã cho qua điểm A  1; 2 
Bài 2: (2,0 điểm)
1) Giải phương trình: 2 x 2  3x  5  0
2) Tìm m để phương trình x 2  mx  m  2  0 có hai nghiệm x1 ; x2 thỏa mãn x1  x2  2
 x  y  xy  1
 x  2 y  xy  1

3) Giải hpt: 

Bài 3: (2,0 điểm)
Một tổ công nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi
thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 10 sản phẩm so với dự định.
Do đó tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã
làm được bao nhiêu sản phẩm?
Bài 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn  O  cố định. Từ một điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn  O  , kẻ các tiếp
tuyến AM và AN với đường tròn ( M;N là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt đường tròn
 O  tại hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Gọi I là trung điểm của dây BC.
1) Chứng minh rằng: AMON là tứ giác nội tiếp.
2) Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng: AK . AI  AB. AC
3) Khi cát tuyến ABC thay đổi thì điểm I chuyển động trên cung tròn nào? Vì sao?
4) Xác định vị trí của cát tuyến ABC để IM  2 IN .
Bài 5: (1,0 điểm)
Với x  0 , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A 

x 2  2 x  2014
x2

---------------------------- HẾT ---------------------------HƯỚNG DẪN
Bài 1: (1,5 điểm)
1) 3 16  5 36  3.4  5.6  12  30  42
2) Với x  0 và x  1 ta có
x
x 1



1
x x



x
x 1



Vậy với x  0 và x  1 thì

x



1

x
x 1



x 1




1
x x

x. x 1
x






x 1
x 1
x



x 1

x





x 1







x 1
x





x 1



x 1

x 1
x

3)
a) Hàm số bấc nhất y   2m  1 x  6 nghịch biến trên R khi 2m  1  0  2m  1  m  
b) Đồ thị hàm số y   2m  1 x  6 qua điểm
A  1; 2   2   2m  1 .1  6  2  2m  1  6  2m  7  m 

1
2

7
2

Bài 2: (2,0 điểm)
1) Giải phương trình: 2 x 2  3x  5  0
Ta có a  b  c  2  3  5  0 . Suy ra pt có 2 nghiệm: x1  1; x2  

5
2

2) x 2  mx  m  2  0 có hai nghiệm x1 ; x2 thỏa mãn x1  x2  2
Ta có   m 2  4  m  2   m2  4m  8  m 2  4m  4  4   m  2   4  0 với mọi. Do đó pt đã cho
luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
2...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10
QUẢNG NGÃI Năm học: 2013-2014
Môn: TOÁN
Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (1,5 điểm)
1) Tính
3 16 5 36
2) Chứng minh rằng với
0x
1x
thì
1 1
1
x x
x x x x
3) Cho hàm số bấc nhất
2 1 6y m x
a) Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho nghịch biến trên R?
b) Tìm m để đồ thị hàm số đã cho qua điểm
1;2A
Bài 2: (2,0 điểm)
1) Giải phương trình:
2
2 3 5 0x x
2) Tìm m để phương trình
2
2 0x mx m
có hai nghiệm
1 2
;x x
thỏa mãn
3) Giải hpt:
1
2 1
x y xy
x y xy
Bài 3: (2,0 điểm)
Một tổ công nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi
thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 10 sản phẩm so với dự định.
Do đó tổ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã
làm được bao nhiêu sản phẩm?
Bài 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn
O
cố định. Từ một điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn
O
, kẻ các tiếp
tuyến AM và AN với đường tròn ( M;N là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt đường tròn
O
tại hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Gọi I là trung điểm của dây BC.
1) Chứng minh rằng: AMON là tứ giác nội tiếp.
2) Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng:
. .AK AI AB AC
3) Khi cát tuyến ABC thay đổi thì điểm I chuyển động trên cung tròn nào? Vì sao?
4) Xác định vị trí của cát tuyến ABC để
2IM IN
.
Bài 5: (1,0 điểm)
Với
0x
, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
2
2
2 2014x x
A
x
---------------------------- HẾT ----------------------------
HƯỚNG DẪN
Bài 1: (1,5 điểm)
1)
3 16 5 36 3.4 5.6 12 30 42
2) Với
0x
1x
ta có
1 1
1 1 . 1 1 1
1 1
1 1 1 1
x x
x x x x x x
x x x x x
x x x x x x x x
Vậy với
0x
1x
thì
1 1
1
x x
x x x x
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi vào lớp 10Tỉnh Quảng Ngãi - Trang 2
Đề thi vào lớp 10Tỉnh Quảng Ngãi - Người đăng: Văn Hữu Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi vào lớp 10Tỉnh Quảng Ngãi 9 10 266