Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào lớp 6 trường THCS Giảng Võ, Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

ĐỀ THI TOÁN 6 TRƯỜNG GIẢNG VÕ 2010
ĐỀ BÀI
Tính

BÀI 1
BÀI 2

Kết quả

3,2009  12,5  2,5  0,08  0,4  0,7991
3 1
3 :2
4 2

3
 1 4
Tìm x :   x   
4
 2 5

Tận cùng trong kết quả của phép tính sau có mấy chữ số 0 ?
BÀI 3

1×2×3×4×5×…..×15×16.
Chữ số tận cùng trong kết quả của phép tính sau là chữ số nào?

BÀI 4

9×19×29×39×49×…..×1999×2009.

BÀI 5

Một cái sân hình vuông được lát bằng những viên gạch hình vuông
cùng loại. Bạn Nam đi vòng quanh sân, đếm vòng ngoài cùng được
448 viên. Hỏi muốn lát kín sân cần bao nhiêu viên gạch.

BÀI 6

Một cuốn sách có 135 trang. Hỏi phải dùng bao nhiêu chữ số để
đánh số trang cho cuốn sách đó?

BÀI 7

Mẹ hơn con 24 tuổi. Ba năm trước đây tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.
Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi.

BÀI 8

Học kỳ 1, trường THCS Giảng Võ có 55% học sinh đạt loại giỏi.
Kết thúc học kỳ 2, có thêm 268 học sinh đạt loại giỏi nên tỷ lệ học
sinh giỏi của học kỳ 2 là 63%. Hỏi trường THCS Giảng Võ có bao
nhiêu học sinh. (số học sinh của trường không thay đổi)

PHẦN TRÌNH BÀY LỜI GIẢI:
BÀI 1: (3 điểm)
Hai thành phố A và B cách nhau 240 km. Lúc 6 giờ một xe tải đi từ A về B với vận
tốc 40 km/h , một xe con đi từ B về A với vận tốc 60 km/h.
a) Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
b) Hai xe đến A và B rồi quay lại. Hỏi hai xe gặp nhau lần 2 lúc mấy giờ?

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn

c) Điểm gặp lần 2 cách A bao nhiêu km?
BÀI 2: (5 điểm)
Cho tam giác ABC có diện tích 480 cm2. M là điểm chính giữa của cạnh BC. N là
điểm chính giữa của đoạn AM. Nối BN và kéo dài cắt AC tại I.
a) Tính diện tích tam giác BNM.
b) So sánh AI và IC.

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo


Mail:lienhe@toantieuhoc.vn(Để in dùng phím : Ctrl + P)
Đáp án:
BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

8
3

17
20

11

Chữ số
9

12544

297
trang

33 tuổi

3350 hs

PHẦN TRÌNH BÀY LỜI GIẢI:
BÀI 1: (3 điểm)
Hai thành phố A và B cách nhau 240 km. Lúc 6 giờ một xe tải đi từ A về B với vận
tốc 40 km/h , một xe con đi từ B về A với vận tốc 60 km/h.
a) Thời gian để hai xe gặp nhau là:
240 : (40 + 60) = 2,4 giờ
2,4 giờ = 2 giờ 24 phút.
Thời điểm hai xe gặp nhau là:
6 giờ + 2 giờ 24 phút = 8 giờ 24 phút.
b) Hai xe cùng đi được 1 lần quãng đường AB thì xe tải đi mất là:
2,4 giờ; vậy hai xe cùng đi được 3 lần quãng đường AB thì xe tải đi mất là:
2,4 × 3 = 7,2 (giờ)
Hai xe gặp ...
Toantieuhoc.vn : tư duy sáng tạo
http://toantieuhoc.vn/ Mail:lienhe@toantieuhoc.vn
ĐỀ THI TOÁN 6 TRƯỜNG GIẢNG VÕ 2010
ĐỀ BÀI Kết quả
BÀI 1
Tính
3,2009 12,5 2,5 0,08 0,4 0,7991
3 1
3 : 2
4 2
BÀI 2
Tìm x :
3 1 4
x
4 2 5
BÀI 3
T
ận cùng trong kết quả của phép tính sau có mấy chữ số 0 ?
1×2×3×4×5×…..×15×16.
BÀI 4
Ch
ữ số tận cùng trong kết quả của phép tính sau là chữ số nào?
9×19×29×39×49×…..×1999×2009.
BÀI 5
M
ột cái sân hình vuông được lát bằng những viên gạch hình vuông
cùng lo
ại. Bạn Nam đi vòng quanh sân, đếm vòng ngoài cùng được
448 viên. Hỏi muốn lát kín sân cần bao nhiêu viên gạch.
BÀI 6
M
ột cuốn sách có 135 trang. Hỏi phải dùng bao nhiêu chữ số để
đánh số trang cho cuốn sách đó?
BÀI 7
M
ẹ hơn con 24 tuổi. Ba năm trước đây tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.
Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi.
BÀI 8
H
ọc kỳ 1, trường THCS Giảng Võ có 55% học sinh đạt loại giỏi.
Kết thúc học kỳ 2, có thêm 268 học sinh đạt loại giỏi nên tỷ lệ học
sinh giỏi của học kỳ 2 là 63%. Hỏi trường THCS Giảng Võ có bao
nhiêu h
ọc sinh. (số học sinh của trường không thay đổi)
PHẦN TRÌNH BÀY LỜI GIẢI:
BÀI 1: (3 điểm)
Hai thành phố A và B cách nhau 240 km. Lúc 6 giờ một xe tải đi từ A về B với vận
tốc 40 km/h , một xe con đi từ B về A với vận tốc 60 km/h.
a) Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
b) Hai xe đến A và B rồi quay lại. Hỏi hai xe gặp nhau lần 2 lúc mấy giờ?
Đề thi vào lớp 6 trường THCS Giảng Võ, Hà Nội - Trang 2
Đề thi vào lớp 6 trường THCS Giảng Võ, Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi vào lớp 6 trường THCS Giảng Võ, Hà Nội 9 10 308