Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vật lý khối A năm 2005

Được đăng lên bởi Long Lịch Lãm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mang Giao duc Edunet - 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------------------ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005

Môn : VẬT LÍ, Khối: A
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

−
Câu I (1 điểm). Phôtpho ( 32
15 P ) phóng xạ β với chu kì bán rã T = 14,2 ngày và biến đổi thành lưu huỳnh (S).
Viết phương trình của sự phóng xạ đó và nêu cấu tạo của hạt nhân lưu huỳnh. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban
đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ 32
15 P còn lại là 2,5 g. Tính khối lượng ban đầu của nó.

Câu II (2 điểm). 1) Một sợi dây đàn hồi, mảnh, rất dài, có đầu O dao động với tần số f thay đổi được trong
khoảng từ 40 Hz đến 53 Hz, theo phương vuông góc với sợi dây. Sóng tạo thành lan truyền trên dây với vận tốc
không đổi v = 5 m/s.
a) Cho f = 40 Hz. Tính chu kì và bước sóng của sóng trên dây.
b) Tính tần số f để điểm M cách O một khoảng bằng 20 cm luôn dao động cùng pha với O?
2) Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k và một vật nhỏ có khối lượng m = 100 g, được treo thẳng
đứng vào một giá cố định. Tại vị trí cân bằng O của vật, lò xo giãn 2,5 cm. Kéo vật dọc theo trục lò xo xuống
dưới vị trí cân bằng O một đoạn 2 cm rồi truyền cho vật vận tốc ban đầu vo = 69,3 cm/s (coi bằng 40 3 cm/s)
có phương thẳng đứng, hướng xuống dưới. Chọn trục tọa độ Ox theo phương thẳng đứng, gốc tại O, chiều
dương hướng lên trên; gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Dao động của vật được coi là dao động điều
hòa. Hãy viết phương trình dao động của vật. Tính độ lớn của lực do lò xo tác dụng vào giá treo khi vật đạt vị trí
cao nhất. Cho g = 10 m/s2.
Câu III (2 điểm). 1) Trình bày công dụng của kính hiển vi và cách ngắm chừng ảnh của một vật nhỏ qua kính.
Vì sao khi một người mắt không có tật, quan sát ảnh của một vật nhỏ qua kính hiển vi, thường ngắm chừng ở vô
cực?
2) Đặt một vật phẳng nhỏ AB trước một gương cầu lõm sao cho AB vuông góc với trục chính của gương (điểm
A nằm trên trục chính), ta thu được một ảnh thật, rõ nét, cao gấp 2 lần vật. Giữ gương cố định, dịch chuyển vật
dọc theo trục chính 5 cm so với vị trí ban đầu, ta lại thu được ảnh thật, rõ nét, cao gấp 4 lần vật. Xác định tiêu cự
của gương.
Câu IV (2 điểm). 1) Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước
sóng λ = 0,600 µm. Khoảng cách giữa 2 khe là 0,9 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn ảnh là
1,8 m. Xác định vị trí vân sáng bậc 4 kể từ vân sáng chính giữa. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC, CAO ĐẲNG NĂM 2005
----------------------------
Môn : VT LÍ, Khi: A
ĐỀ CHÍNH THC Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
Câu I (1 đim). Phôtpho (
P
32
15
) phóng x
β vi chu kì bán rã T = 14,2 ngày và biến đổi thành lưu hunh (S).
Viết phương trình ca s phóng x đó và nêu cu to ca ht nhân lưu hunh. Sau 42,6 ngày k t thi đim ban
đầu, khi lượng ca mt khi cht phóng x
P
32
15
còn li là 2,5 g. Tính khi lượng ban đầu ca nó.
Câu II (2 đim). 1) Mt si dây đàn hi, mnh, rt dài, có đầu O dao động vi tn s f thay đổi được trong
khong t 40 Hz đến 53 Hz, theo phương vuông góc vi si dây. Sóng to thành lan truyn trên dây vi vn tc
không đổi v = 5 m/s.
a) Cho f = 40 Hz. Tính chu kì và bước sóng ca sóng trên dây.
b) Tính tn s f để đim M cách O mt khong bng 20 cm luôn dao động cùng pha vi O?
2) M
t con lc lò xo gm mt lò xo nhđộ cng k và mt vt nh có khi lượng m = 100 g, được treo thng
đứng vào mt giá c định. Ti v trí cân bng O ca vt, lò xo giãn 2,5 cm. Kéo vt dc theo trc lò xo xung
dưới v trí cân bng O mt đon 2 cm ri truyn cho vt vn tc ban đầu v
o
= 69,3 cm/s (coi bng 40 3 cm/s)
có phương thng đứng, hướng xung dưới. Chn trc ta độ Ox theo phương thng đứng, gc ti O, chiu
dương hướng lên trên; gc thi gian là lúc vt bt đầu dao động. Dao động ca vt được coi là dao động điu
hòa. Hãy viết phương trình dao động ca vt. Tính độ ln ca lc do lò xo tác dng vào giá treo khi vt đạt v trí
cao nht. Cho g = 10 m/s
2
.
Câu III (2 đim). 1) Trình bày công dng ca kính hin vi và cách ngm chng nh ca mt vt nh qua kính.
Vì sao khi mt người mt không có tt, quan sát nh ca mt vt nh qua kính hin vi, thường ngm chng
cc?
2) Đặt mt vt phng nh AB trước mt gương cu lõm sao cho AB vuông góc vi trc chính ca gương (đim
A nm trên trc chính), ta thu được m
t nh tht, rõ nét, cao gp 2 ln vt. Gi gương c định, dch chuyn vt
dc theo trc chính 5 cm so vi v trí ban đầu, ta li thu được nh tht, rõ nét, cao gp 4 ln vt. Xác định tiêu c
ca gương.
Câu IV (2 đim). 1) Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng, người ta s dng ánh sáng đơn sc có bước
sóng
λ = 0,600 µm. Khong cách gia 2 khe là 0,9 mm, khong cách t mt phng cha hai khe đến màn nh là
1,8 m. Xác định v trí vân sáng bc 4 k t vân sáng chính gia. Thay ánh sáng trên bng ánh sáng trng có bước
sóng t 0,400 µm
đến 0,760 µm. Hi đúng v trí ca vân sáng bc 4 nêu trên, còn có nhng vân sáng ca
nhng ánh sáng đơn sc nào?
2) Catt ca mt tế bào quang đin có công thoát êlectrôn bng 3,55 eV. Người ta ln lượt chiếu vào catt này
các bc x có bước sóng
m390,0
1
µ=λ
2
λ = 0,270 µm. Vi bc x nào thì hin tượng quang đin xy ra?
Tính độ ln ca hiu đin thế hãm trong trường hp này.
Cho vn tc ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s; hng s Plăng h = s.J10.625,6
34
; độ ln đin tích ca
êlectrôn
19
10.6,1e
=
C; 1 eV = J10.6,1
19
.
Câu V (3 đim). Cho mch đin như hình v. T đin có đin dung C,
cun dây có độ t cm L và đin tr thun r, đin tr thun R có giá tr
thay đổi được. Mc hai đầu M, N vào ngun đin xoay chiu có hiu
đin thế tc thi u
MN
= U
o
sin ft2π (V). Tn s f ca ngun đin có giá tr thay đổi được. B qua đin tr ca các
dây ni.
1) Khi f = 50 Hz, R = 30
, người ta đo được hiu đin thế hiu dng hai đầu B, D là U
BD
= 60 V, cường độ
hiu dng ca dòng đin trong mch I = 1,414 A (coi bng
2 A). Biết hiu đin thế tc thi u
BD
lch pha
π25,0 so vi cường độ dòng đin tc thi i và u
BD
lch pha π5,0 so vi u
MN
.
a) Tính các giá tr r, L, C và U
o
.
b) Tính công sut tiêu th ca mch đin và viết biu thc hiu đin thế tc thi hai đầu t đin.
2) Ln lượt c định giá tr f = 50 Hz, thay đổi giá tr R; ri c định giá tr R = 30
, thay đổi giá tr f. Xác định
t s gia các giá tr cc đại ca hiu đin thế hiu dng hai đầu t đin trong hai trường hp trên.
--------------------------------- Hết ------------------------------------
Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh:………………………………………… S báo danh………………………..
L,r
N
M
C
B
R
D
Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn
Đề thi vật lý khối A năm 2005 - Người đăng: Long Lịch Lãm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi vật lý khối A năm 2005 9 10 34