Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vật lý lớp 10 ( không chuyên)

Được đăng lên bởi met-amly
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Së GI¸O DôC - §µO T¹O hµ NéI
TR¦êNG THPT chuyªn Hµ Néi Amsterdam
Kú thi Olympic Hµ Néi – Amsterdam 2011
M«n thi: VËt lÝ 10 (kh«ng chuyªn)
Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò)
Bµi 1:
1. Mét vËt nhá m ®ang n»m yªn trªn mét mÆt ph¼ng ngang nh½n. Lóc t = 0, vËt
®ã chÞu t¸c dông cña mét lùc cã ®é lín phô thuéc thêi gian theo quy luËt
=  ( lµ h»ng sè). Lùc
ph¬ng hîp víi mÆt ph¼ng ngang mét gãc
kh«ng ®æi(h×nh vÏ). X¸c ®Þnh thêi ®iÓm lóc vËt rêi mÆt ph¼ng ngang.
2. §Æt vËt m lªn trªn mét mÆt ph¼ng nghiªng gãc so víi mÆt ph¼ng ngang.
HÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ . Lùc kÐo
kh«ng ®æi hîp víi
mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc t¸c dông vµo vËt lµm cho vËt chuyÓn ®éng víi vËn
tèc kh«ng ®æi. X¸c ®Þnh gãc ®Ó lùc kÐo cã ®é lín nhá nhÊt. TÝnh lùc kÐo ®ã.
Bµi 2: Mét qu¶ cÇu cã khèi lîng m = 0,1 kg ®îc treo vµo d©y cao su®µn håi k = 10N/m, ®Çu kia
cña d©y cè ®Þnh. KÐo qu¶ cÇu sao cho d©y n»m ngang cã chiÒu dµi tù nhiªn l = 1m råi th¶ vËt ra kh«ng vËn
tèc ban ®Çu. Bá qua khèi lîng cña d©y. LÊy g = 10m/s
2
.
1. TÝnh ®é gi·n cña d©y vµ vËn tèc cña qu¶ cÇu khi qu¶ cÇu ®Õn vÞ trÝ thÊp nhÊt.
2. Do ý nªn khi ®a qu¶ cÇu ®Õn trÝ d©y n»m ngang th× d©y ®øt. Coi vËn tèc qu¶ cÇu ngay khi r¬i
b»ng kh«ng. §iÓm treo d©y c¸ch sµn nhµ H = 1,5m. Sau mçi lÇn qu¶ cÇu va ch¹m vµo sµn, ®é lín
vËn tèc gi¶m cßn mét nöa. TÝnh tæng qu·ng ®êng qu¶ cÇu ®· ®i ®îc cho ®Õn khi dõng l¹i.
BiÕt : D·y sè nh©n U
1
, U
2
= U
1
q, U
3
= U
2
q = U
1
q
2
,…, U
n
= U
1
q
n-1
,… (víi 0 < q < 1) cã:
Tæng U
1
+ U
2
+U
3
+… + U
n
+… =
1
1
Bµi 3: §Æt ba qu¶ cÇu cã cïng kÝch thíc, cã khèi lîng lÇn lît lµ m, M, 2M
däc theo mét ®êng th¼ng n»m trªn mÆt ph¼ng nh½n n»m ngang. Qu¶ cÇu m
chuyÓn ®éng víi vËn tèc
0
®Õn va ch¹m ®µn håi trùc diÖn vµo qu¶ cÇu M. Hái tØ
nh thÕ nµo th× trong hÖ cßn x¶y ra ®óng mét va ch¹m n÷a.
Bµi 4: Mét c¸i ®òa cøng ®ång chÊt, nh½n, tiÕt diÖn ®Òu, dµi 2L tùa vµo miÖng
mét c¸i b¸t nh b¸n cÇu b¸n kÝnh R, nh½n, ®Þnh sao cho AC > L. Hái gãc
gi÷a ®òa vµ ph¬ng ngang b»ng bao nhiªu ®Ó thanh c©n b»ng?
Bµi 5: B×nh ®ùng níc nh trô ®Æt trªn mÆt n n»m ngang ®îc dïi mét nhá trªn ®êng th¼ng
®øng trªn thµnh b×nh. ChiÒu cao cét níc trong b×nh lµ H.
1. Chøng minh r»ng vËn tèc c¸c tia níc khi r¬i ch¹m mÆt bµn ®Òu cã cïng ®é lín.
2. T×m ®iÒu kiÖn ®Ó hai tia níc hai kh¸c nhau ®é cao h
1
h
2
(tÝnh ®Õn mÆt tho¸ng) r¬i
ch¹m bµn ë cïng mét ®iÓm.
3. T×m ®é cao h ®Ó tia níc ®i xa nhÊt.
------------------------------- HÕt -----------------------------
Sè b¸o danh : . . . . . . . . . . . Phßng thi sè : . . . ...
A
B
C
F
α
α
F
0
v
m
2M
M
Đề thi vật lý lớp 10 ( không chuyên) - Trang 2
Đề thi vật lý lớp 10 ( không chuyên) - Người đăng: met-amly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi vật lý lớp 10 ( không chuyên) 9 10 887