Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ViOlympic lớp 5 vòng 11 năm 2013

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 5 _ VÒNG 11 (2013-2014)
(tham khảo)
ĐỀ TOÁN

ĐÁP SỐ

1/ Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 2; 5 và 9.

12690

2/ Tổng của hai số tự nhiên bằng 2013. Tìm hai số đó biết giữa chúng có tất

991; 1022

cả 15 số chẵn.
3/ Một chiếc điện thoại sau khi được giảm giá bán lần thứ nhất 10%; lần thứ

5000000

hai 5% giá đang bán, thì được bán với giá 4275000 đồng. Tính giá bán của
chiếc điện thoại trước khi giảm giá.
4/ Có hai kho thóc. Kho thứ nhất chứa 48,5 tấn; kho thứ hai chứa 35 tấn. Hỏi

21,5

cùng phải lấy ra ở mỗi kho bao nhiêu tấn thóc để số thóc còn lại trong kho B
bằng 50% số thóc còn lại trong kho A?
5/ Tìm một số tự nhiên biết nếu viết thêm một chữ số 4 vào bên phải số đó ta

198

được số mới hơn số phải tìm 1786 đơn vị.
6/ Cho một hình vuông biết, nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 20% ta được

80

hình vuông mới có chu vi bằng 96cm. Tính chu vi hình vuông đã cho.
7/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 ?

900

8/ Tìm hai số thập phân có thương bằng hiệu và bằng 0,6

0,9; 1,5

9/ Cho 3 số có tổng bằng 345. Biết 50% số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và 69
bằng 20% số thứ ba. Tìm số thứ nhất.
10/ Một chiếc điện thoại được giảm giá bán hai lần: mỗi lần 10% giá đang 2000000
bán thì bán với giá 1620000 đồng. Tính giá bán của chiếc điện thoại trước khi
giảm giá bán.
11/ Tính diện tích một hình vuông biết, nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 4cm
thì diện tích hình vuông giảm đi 192cm2.

2304

12/ Tìm số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của 0,1238
số đó bằng 14.
13/ Tìm số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của

1,259

số đó bằng 90.
14/ Nếu tăng cạnh hình vuông thêm 20% thì diện tích hình vuông đó tăng

400

thêm 176cm2. Tính diện tích hình vuông đó.
15/ Cho một phép chia, biết nếu lấy số bị chia chia cho 2 lần số chia thì bằng

36

2,4 còn nếu lấy số bị chia chia cho 3 lần thương thì bằng 2,5. Tìm số bị chia
của phép chia.
16/ Tìm trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.

549,5

17/ Một cửa hàng nhập vào mỗi hộp bánh là 70000 đồng. Hỏi cửa hàng phải

87500

bán hộp bánh đó ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán mỗi hộp bánh?
18/ Cho một số tự nhiên có 3 chữ số. Biết 3 chữ số hàng trăm; hàng chục;

198

hàng đơn vị của số đó là 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần. Hỏi số đó tăng thêm
bao nhiêu đơn vị nếu ta viết số đó theo thứ tự ngược lại.
19/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập

99

...
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 5 _ VÒNG 11 (2013-2014)
(tham kho)
ĐỀ TOÁN ĐÁP S
1/ Tìm s t nhiên nh nht có 5 ch s khác nhau chia hết cho 2; 5 và 9.
12690
2/ Tng ca hai s t nhiên bng 2013. Tìm hai s đó biết gia chúng có tt
c 15 s chn.
991; 1022
3/ Mt chiếc đin thoi sau khi được gim giá bán ln th nht 10%; ln th
hai 5% giá đang bán, thì được bán vi giá 4275000 đồng. Tính giá bán ca
chiếc đin thoi trước khi gim giá.
5000000
4/ Có hai kho thóc. Kho th nht cha 48,5 tn; kho th hai cha 35 tn. Hi
cùng phi ly ra mi kho bao nhiêu tn thóc để s thóc còn li trong kho B
bng 50% s thóc còn li trong kho A?
21,5
5/ Tìm mt s t nhiên biết nếu viết thêm mt ch s 4 vào bên phi s đó ta
được s mi hơn s phi tìm 1786 đơn v.
198
6/ Cho mt hình vuông biết, nếu tăng cnh hình vuông đó thêm 20% ta được
hình vuông mi có chu vi bng 96cm. Tính chu vi hình vuông đã cho.
80
7/ Hãy cho biết có tt c bao nhiêu s có 4 ch s chia hết cho c 2 và 5 ? 900
8/ Tìm hai s thp phân có thương bng hiu và bng 0,6 0,9; 1,5
9/ Cho 3 s có tng bng 345. Biết 50% s th nht bng 1/3 s th hai và
bng 20% s th ba. Tìm s th nht.
69
10/ Mt chiếc đin thoi được gim giá bán hai ln: mi ln 10% giá đang
bán thì bán vi giá 1620000 đồng. Tính giá bán ca chiếc đin thoi trước khi
gim giá bán.
2000000
11/ Tính din tích mt hình vuông biết, nếu gim cnh hình vuông đó đi 4cm
thì din tích hình vuông gim đi 192cm
2
.
2304
Đề thi ViOlympic lớp 5 vòng 11 năm 2013 - Trang 2
Đề thi ViOlympic lớp 5 vòng 11 năm 2013 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi ViOlympic lớp 5 vòng 11 năm 2013 9 10 416