Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi violympic năm học 2014-2015

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2014-2015
Thời gian: 120 phút
Câu 1: (6 điểm)
2
3
11
13
25
30





3.5 5.8 8.19 8.19 32.57 57.87
b. Cho a, b  N. Chứng tỏ rằng nếu 5a + 3b và 13a + 8b cùng chia hết cho 2012 thì

a. Tính A 

a và b cũng chia hết cho 2012.
c. Tìm các số tự nhiên a, b, c nhỏ nhất khác 0 sao cho 16a = 25b = 30c
Câu 2: (4điểm)
1. CMR: A  12  12  12  .......  1 2  1
3

4

5

2. Rút gọn các phân số sau:

50

4

10.11  50.55  70.77
11.12  55.60  77.84
215.53.26.34
B
8.218.81.5
A

Câu 3: (2 điểm)
Cho p và p +4 là các số nguyên tố (p>3). Chứng tỏ rằng p +8 là hợp số.
Câu 4: (6 điểm)
a. Cho 3 tia OA, OB, OC sao cho. Góc AOB = 1100, góc BOC = 1300, góc COA
= 1200. Hỏi tia nào nằm giữa 2 tia còn lại.
b. Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc
xOy = a0, góc xOz = b 0 (a<b  1800 ). Vẽ các tia Om, On lần lượt là các tia phân
giác của xOy, xOz. Chứng tỏ rằng: mOn =
Câu 5 (2 điểm):
Tìm các số tự nhiên x, y (x<y) sao cho.
1 1 1
 
x y 8

b0  a 0
.
2

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Hướng dẫn giải
Câu1:
a.

1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
      




3 5 5 8 8 19 19 32 32 57 57 87
1 1 28
A 

3 87 87

b

Ta có: 5a + 3b  2012 => 13(5a+3b)  2012
=> 65 a + 39b  2012 (1)
Lại có: 13a + 8b  2012 => 5(13a + 8b)  2012
=> 65 a + 40b  2012 (2)
Từ (1)(2) => (65a + 40b) – (65a+39b)  2012
=> b  2012
Tương tự => a  2012
Vậy a, b cũng chia hết cho 2012

c

Đặt 16a = 25b = 30c = x
=> x 16, x  25, x  30
Mà a,b,c nhỏ nhất , khác 0.
=> x nhỏ nhất khác 0
Vậy x = BCNN (16, 25, 30).
X = 1200.

Câu 2
1.

2.

A

1
1
1
1


 .... 
3.4 4.5 5.6
50.51
1 1 1 1 1 1
1
1
A        .... 

3 4 4 5 5 6
50 51
1 1
A 
3 51
16 16 1
A


51 64 4
1
Vậy A 
4
10.11(1  5.5  7.7) 10 5
A


11.12(2  5.5  7.7) 12 6

Ta có: A 

B
Câu 3

215.53.26.34 2 21.34.53
 21 4  52  25
3 18 4
2 .2 .3 .5
2 .3 .5

Vì p là số nguyên tố, p > 3 nên p có dạng
P= 3k + 1 hoặc p = 3k + 2 (k  N )
* Nếu p= 3k + 1 => p + 8 = 3k + 1 + 8
P + 8 = 3k + 9, là hợp số.

1đ
1đ

* Nếu p = 3k + 2 => p+ 4 = 3k + 6, là hợp số (loại)
Vậy p, p+4 là số nguyên tố (p>3) thì p+8 là hợp số.
Câu 4
a.

Ta có AOB + BOC = 1100 + 1300 = 2400  COA
Vậy tia OB không nằm giữa 2 tia OA và OC.
Ta có AOB + COA = 1100 + 1200 = 2300  BOC
Vậy tia OA không nằm giữa 2 tia OA, OB
KL: Vậy trong 3 tia OA, OB, OC không có tia nào nằm giữa 2 tia còn lại

b.

n

z

y
m
x
0

Vì tia 0m là tia phân giác của x0y.
Nên x0m = m0y =

x0 y a 0

2
2

Vì tia 0n là tia phân giác củ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6 M HC 2014-2015
Thời gian: 120 phút
u 1: (6 điểm)
a. Tính
87.57
30
57.32
25
19.8
13
19.8
11
8.5
3
5.3
2
A
b. Cho a, b
N. Chứng tỏ rằng nếu 5a + 3b 13a + 8b cùng chia hết cho 2012 thì
a và b cũng chia hết cho 2012.
c. Tìm các số tự nhiên a, b, c nhỏ nht kc 0 sao cho 16a = 25b = 30c
u 2: (4điểm)
1. CMR:
4
1
50
1
.......
5
1
4
1
3
1
2222
A
2. Rút gn các phân số sau:
84.7760.5512.11
77.7055.5011.10
A
5.81.2.8
3.2.5.2
18
46315
B
u 3: (2 điểm)
Cho p và p +4 là các s ngun tố (p>3). Chứng tỏ rằng p +8 là hợp số.
u 4: (6 điểm)
a. Cho 3 tia OA, OB, OC sao cho. Góc AOB = 110
0
, góc BOC = 130
0
, góc COA
= 120
0
. Hi tia nào nằm giữa 2 tia còn li.
b. Trên cùng 1 nửa mặt phng bờ chứa tia Ox. Vẽ các tia Oy, Oz sao cho góc
xOy = a
0
, góc xOz = b
0
(a<b
0
180
). V các tia Om, On ln lượt là các tia phân
giác ca xOy, xOz. Chứng t rằng: mOn =
2
00
ab
.
u 5 (2 điểm):
Tìm các s tự nhiên x, y (x<y) sao cho.
8
111
yx
Đề thi violympic năm học 2014-2015 - Trang 2
Đề thi violympic năm học 2014-2015 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi violympic năm học 2014-2015 9 10 476