Ktl-icon-tai-lieu

đề thi xác suất thông kế

Được đăng lên bởi Lặng Nhìn Cuộc Sống
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA CNTT – BỘ MÔN TOÁN
Đề thi số: 01
Ngày thi: 22/06/2015

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học phần: Xác suất thống kê
Thời gian làm bài: 90 phút
Loại đề thi: Không sử dụng tài liệu

Câu I (2.0 điểm): Chiều cao của cây gỗ mỡ 5 năm tuổi ở Hà Nội là biến ngẫu nhiên có phân phối
chuẩn với kì vọng 10 m và độ lệch chuẩn 1 m. Cây đạt tiêu chuẩn là cây có chiều cao trên 9 m.
1) Chọn ngẫu nhiên một cây gỗ mỡ 5 năm tuổi ở Hà Nội. Tính xác suất để cây đó đạt tiêu chuẩn.
2) Mỗi cây đạt tiêu chuẩn được thanh toán tiền công chăm sóc 7 triệu đồng, ngược lại được thanh toán
3 triệu. Tính tiền công chăm sóc trung bình mà công ty cây xanh được nhận khi chăm sóc 100 cây.
Câu II (3.0 điểm): Hai phòng A và B của một công ty được giao tiến hành thí nghiệm tạo ra một giống
lúa mới một cách độc lập. Xác suất thành công của hai phòng A và B lần lượt là 0,5 và 0,7. Xác suất để
công ty bán được giống lúa mới khi có một phòng lai tạo thành công là 0,6 và khi cả hai phòng lai tạo
thành công là 0,8.
1) Tính xác suất để công ty bán được giống lúa mới.
2) Chi phí đầu tư cho phòng A tiến hành lai tạo là 150 triệu đồng, phòng B là 200 triệu đồng. Khi
giống lúa mới được lai tạo thành công thì thêm chi phí quảng cáo là 50 triệu đồng. Khi giống lúa
mới lai tạo thành công, nếu bán được thì thu về 1 tỉ đồng, ngược lại công ty chịu toàn bộ chi phí.
Gọi X là số tiền lãi mà công ty nhận được khi đầu tư lai tạo giống lúa mới. Lập bảng phân phối xác
suất của X. Theo anh chị, với dữ liệu tính toán như trên, xét về mặt kinh tế, công ty có nên đầu tư thí
nghiệm không, vì sao?
Câu III (2.5 điểm):
1) Khối lượng tăng trọng X (kg/tháng) của giống ngỗng A là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.
Theo dõi 12 con ngỗng giống A sau một tháng ta có bảng số liệu:
X:
2,1
2,2
1,9
2,1 1,8
2,3
1,9
2,2
2,4
2,1
1,7
1,5
Với độ tin cậy P = 0,95 hãy tìm khoảng ước lượng của kỳ vọng của X.
2) Khối lượng tăng trọng Y (kg/tháng) của giống ngỗng B cũng là một biến ngẫu nhiên có phân phối
chuẩn. Theo dõi 10 con ngỗng giống B sau một tháng ta có bảng số liệu:
Y:
1,8
1,6
1,5
2,1 1,9
1,6
1,4
2,2
1,9
2,0
Giả sử rằng X và Y độc lập và có cùng phương sai. Với mức ý nghĩa  = 5% có thể kết luận giống
ngỗng A tăng trọng tốt hơn giống ngỗng B được không?
3) Anh chị hiểu thế nào là tập hợp chính (tổng thể) và mẫu liên quan đến câu hỏi 1).
Câu IV (2.5 điểm): Theo dõi doanh thu X và tiền lời Y của một cửa hàng tạp hóa trong 14 tháng ta
được kết quả: (đơn vị: 10 triệu đồng)

1) Tính hệ số tương quan mẫu r.
2...
HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM
KHOA CNTT B MÔN TOÁN
Đề thi s: 01
Ngày thi: 22/06/2015
ĐỀ THI KT THÚC HC PHN
Tên hc phn: Xác sut thng kê
Thi gian làm bài: 90 phút
Loại đề thi: Không s dng tài liu
Câu I (2.0 điểm): Chiu cao ca cây g m 5 năm tuổi Ni biến ngu nhiên phân phi
chun vi kì vọng 10 m và độ lch chuẩn 1 m. Cây đạt tiêu chun là cây có chiu cao trên 9 m.
1) Chn ngu nhiên mt cây g m 5 năm tuổi Hà Ni. Tính xác suất để cây đó đạt tiêu chun.
2) Mỗi cây đạt tiêu chuẩn được thanh toán tiền công chăm sóc 7 triệu đồng, ngược lại được thanh toán
3 triu. Tính tiền công chăm sóc trung bình mà công ty cây xanh được nhận khi chăm sóc 100 cây.
Câu II (3.0 điểm): Hai phòng A và B ca một công ty được giao tiến hành thí nghim to ra mt ging
lúa mi một cách độc lp. Xác sut thành công ca hai phòng A và B lần lượt là 0,5 và 0,7. Xác suất để
công ty bán được ging lúa mi khi mt phòng lai to thành công 0,6 khi c hai phòng lai to
thành công là 0,8.
1) Tính xác suất để công ty bán được ging lúa mi.
2) Chi phí đầu cho phòng A tiến hành lai to 150 triệu đồng, phòng B 200 triệu đồng. Khi
ging lúa mới đưc lai to thành công thì thêm chi phí qung cáo 50 triệu đng. Khi ging a
mi lai to thành công, nếu n được thì thu v 1 t đồng, ngưc li công ty chu toàn b chi phí.
Gi X s tin lãi công ty nhận được khi đầu lai to ging lúa mi. Lp bng phân phi xác
sut ca X. Theo anh ch, vi d liệu tính toán như trên, xét v mt kinh tế, công ty có nên đầu tư thí
nghim không, vì sao?
Câu III (2.5 điểm):
1) Khối lượng tăng trọng X (kg/tháng) ca ging ngng A mt biến ngu nhiên phân phi chun.
Theo dõi 12 con ngng ging A sau mt tháng ta có bng s liu:
X: 2,1 2,2 1,9 2,1 1,8 2,3 1,9 2,2 2,4 2,1 1,7 1,5
Với độ tin cy P = 0,95 hãy tìm khoảng ước lượng ca k vng ca X.
2) Khối lượng tăng trọng Y (kg/tháng) ca ging ngỗng B cũng một biến ngu nhiên phân phi
chun. Theo dõi 10 con ngng ging B sau mt tháng ta có bng s liu:
Y: 1,8 1,6 1,5 2,1 1,9 1,6 1,4 2,2 1,9 2,0
Gi s rằng X Y độc lp cùng phương sai. Với mức ý nghĩa
= 5% th kết lun ging
ngỗng A tăng trọng tốt hơn giống ngỗng B được không?
3) Anh ch hiu thế nào là tp hp chính (tng th) và mẫu liên quan đến câu hi 1).
Câu IV (2.5 điểm): Theo dõi doanh thu X tin li Y ca mt ca ng tp hóa trong 14 tháng ta
được kết quả: (đơn vị: 10 triệu đồng)
1) Tính h s tương quan mẫu r.
2) Tìm hàm hi quy tuyến tính mu ca Y theo X.
3) y biu din mu trên mt phng Oxy và v đồ th hàm hi quy tuyến tính mu ca Y theo X.
Cho   





.
............................................... HT ................................................
Ghi chú: +) Cán b coi thi không phi gii thích gì thêm.
+) Các kết qu làm tròn sau du phy 4 ch s thp phân.
Ging viên ra đề Duyệt đề
Nguyn Hu Du Nguyễn Văn Hạnh
Bùi Nguyên Vin
đề thi xác suất thông kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi xác suất thông kế - Người đăng: Lặng Nhìn Cuộc Sống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
đề thi xác suất thông kế 9 10 656