Ktl-icon-tai-lieu

Đề thu thử Hoá GSTT Group lần III

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Tân
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GSTT GROUP
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2014
Môn thi: HÓA HỌC
Ngày thi: 06/04/2014
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề;

Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh:..........................................................................
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU TRẮC NGHIỆM (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50).

Mã đề thi: 312

Câu 1: Đáp án nào là phát biểu sai?
A. Phenol tác dụng với NaOH, lấy muối vừa tạo ra tác dụng với dd HCl lại thu được phenol.
B. Dd natri phenolat phản ứng được với CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dd NaOH lại thu được natri
phenolat.
C. Anilin tác dụng với ddHCl, lấy muối tạo ra cho tác dụng với dd NaOH lại thu được anilin.
D. Glyxin tác dụng được với ddNaOH, lấy muối tạo ra cho tác dụng với dd HCl lại thu được Glyxin.
Câu 2: Từ các aminoaxit có công thức C3H7O2N có thể tạo được bao nhiêu loại đipeptit?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Cho
các
nhận
định
sau,
có
bao
nhiêu
nhận
định
chính
xác?
Câu 3:
không
(1) Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học mà trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.
(2) Sự khử là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hóa của chất đó.
(3) Chất oxi hóa là chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
(4) Chất oxi hóa và chất khử luôn có mặt ở cả hai vế của phản ứng oxi hóa khử.
(5) Chất bị lấy mất electron trong phản ứng được gọi là chất khử.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 4: Có bao nhiêu nhận định đúng trong số các nhận định sau?
(1) Tốc độ phản ứng là độ thay đổi nồng độ của một trong các chất tham gia hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời
gian.
(2) Diện tích tiếp xúc càng lớn thì tốc độ phản ứng càng lớn.
(3) Nếu cho hai chất rắn phản ứng với nhau, có thể làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách tăng áp suất và tăng nhiệt
độ.
(4) Chất xúc tác có vai trò làm tăng tốc độ và trực tiếp tham gia vào phản ứng.
(5) Phản ứng giữa các hợp chất cộng hóa trị thường xảy ra nhanh hơn.
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 5: Cho luồng hơi nước chạy qua than nóng đỏ ta thu được hỗn hợp khí than A bao gồm CO2, CO, H2, hơi nước
dư. Cho 1,48 lít hỗn hợp khí A (ở 100 độ C và 1,2399 atm) qua bình đựng CuO nung nóng dư. Phản ứng oxi hóa khử
xảy ra hoàn toàn, ta thu được hỗn hợp khí B. Thu lấy toàn bộ hỗn hợp khí B sau đó cho vào bình đựng Ca(OH)2 dư
thì thấy xuất hiện 2 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 0,4gam. Biết rằng trong A, số mol khí cacbonic bằng
số mol hơi nước dư. Số mol CuO đã phản ứng là bao nhiêu?
A. 0,01
B. 0,06
C. 0,04
D. 0,05
Câu 6: Đốt cháy m...
Trang /6 Mã đề thi 312
1
GSTT GROUP
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2014
Môn thi: HÓA HỌC
Ngày thi: 06/04/2014
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề;
H, tên thí sinh:.....................................................................
S báo danh:..........................................................................
ĐỀ THI GM 50 CÂU TRC NGHIM (T CÂU 1 ĐẾN CÂU 50).
Câu 1: Đáp án nào là phát biểu sai?
A. Phenol tác dng vi NaOH, ly mui va to ra tác dng vi dd HCl lại thu được phenol.
B. Dd natri phenolat phn ứng được vi CO
2
, ly kết ta va to ra cho tác dng vi dd NaOH lại thu được natri
phenolat.
C. Anilin tác dng vi ddHCl, ly mui to ra cho tác dng vi dd NaOH lại thu được anilin.
D. Glyxin tác dụng được vi ddNaOH, ly mui to ra cho tác dng vi dd HCl lại thu được Glyxin.
Câu 2: T các aminoaxit có công thc C
3
H
7
O
2
N có th tạo được bao nhiêu loại đipeptit?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 3:
Cho các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định
không
chính xác?
(1) Phn ng oxi hóa kh là phn ng hóa học mà trong đó có sự thay đổi s oxi hóa ca các nguyên t.
(2) S kh là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng s oxi hóa ca chất đó.
(3) Cht oxi hóa là cht có s oxi hóa gim sau phn ng.
(4) Cht oxi hóa và cht kh luôn có mt c hai vế ca phn ng oxi hóa kh.
(5) Cht b ly mt electron trong phn ứng được gi là cht kh.
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
Câu 4:
Có bao nhiêu nhận định đúng trong số các nhận định sau?
(1) Tốc độ phn ng độ thay đi nồng độ ca mt trong các cht tham gia hoc sn phm trong một đơn vị thi
gian.
(2) Din tích tiếp xúc càng ln thì tốc độ phn ng càng ln.
(3) Nếu cho hai cht rn phn ng vi nhau, th làm tăng tốc độ phn ng bằng cách tăng áp suất tăng nhiệt
độ.
(4) Chất xúc tác có vai trò làm tăng tốc độ và trc tiếp tham gia vào phn ng.
(5) Phn ng gia các hp cht cng hóa tr thường xảy ra nhanh hơn.
A.
5
B.
4
C.
3
D.
2
Câu 5: Cho luồng hơi nước chạy qua than nóng đ ta thu được hn hp khí than A bao gm CO
2
, CO, H
2,
hơi nước
. Cho 1,48 lít hn hp khí A ( 100 độ C và 1,2399 atm) qua bình đựng CuO nung nóng dư. Phản ng oxi hóa kh
xảy ra hoàn toàn, ta thu được hn hp khí B. Thu ly toàn b hn hợp khí B sau đó cho vào bình đng Ca(OH)
2
thì thy xut hin 2 gam kết ta và khối lượng dung dch gim 0,4gam. Biết rng trong A, s mol khí cacbonic bng
s mol hơi nước dư. S mol CuO đã phản ng là bao nhiêu?
A. 0,01 B. 0,06 C. 0,04 D. 0,05
Câu 6: Đốt cháy m gam phốt pho trong bình clo kín. Sau đó cho thêm nước vào bình lắc nhẹ. Để trung hòa
toàn b ng axit trong dung dch ta cn 500ml dung dch NaOH xM. Biết rằng lượng mui NaCl chiếm
62,62% v khối lượng hn hp muối thu đưc. Tìm mi quan h gia x và m?













Câu 7: Hiđro hoá hoàn toàn anđehit acrylic bằng lượng H
2
(xúc tác Ni, t
o
) thì to thành ancol X. Hoà tan hết
ng chất X này vào 13,5 gam nước thu được dung dch Y. Cho Kali kim loi (dư) vào dung dịch Y thu được 11,2
lít khí H
2
(đktc). Nồng độ phần trăm của cht X trong dung dch Y là (trong các s cho sau đây)
A. 81,63%. B. 81,12%. C. 51,79%. D. 52,63%
Câu 8: Cho sơ đồ sau:
2
(dd)Br
NaOH CuO
X Y Z T

. Với T là Anđêhit 2 chức. X có th là:
A.
But-2-en
B.
Isopren
C.
Xiclobutan
D.
Metyl xiclopropan
Mã đề thi: 312
Đề thu thử Hoá GSTT Group lần III - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thu thử Hoá GSTT Group lần III - Người đăng: Nguyễn Duy Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thu thử Hoá GSTT Group lần III 9 10 18