Ktl-icon-tai-lieu

Đề toán cuối HKI

Được đăng lên bởi kimanh18
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN CUỐI KÌ I
LỚP 4/2
1/ Điền vào chỗ chấm :
2 dm2 = ……………cm2
832cm2 =…………dm2………..cm2
36 dm2 = ……………cm2
1219 dm2=…………m2………..dm2
2005 dm2= …………….cm2
27666 cm2 =……m2….dm2…….cm2
54 dm2=………………..dm2
5 m2 26 dm2 = .......................dm2
63cm2=…………………dm2
8 m2 375 cm2 = .......................cm2
3004 cm2=………………dm2
3 phút 20 giây =................. giây
23 tạ 46 kg = ...........tấn...........kg
12500cm2 = ...............dm2
16 m 45 mm = ........dm..........mm
1/4 ngay =.....................giåì
2
2
2
675dm =………..m ………dm
32 táún 2kg = ....................... hgû
2
2
2
450cm =…………dm ……….cm
2/ Tính bằng hai cách :
a/ (27+23) x 7
đ/ 213 x ( 41+ 9)
b/ 5 x 42 + 58 x 5
e/ 7 x 45 – 7 x 15
c/ (56 x 16) : 8
g/ 168 : ( 2 x 3)
d/ 9 x ( 93-3 )
3/ Đặt tính rồi tính
56345 + 356245
673547 - 26754
37654 x 546
1944 : 162
32756+25897
92134 -15675
4/ Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a/ 315 x ( 231- 31 )
b/ 246 x 49 – 246 x 15
c/ 43 x 18 – 43 x 8
d/ 234 x 135 – 234 x 35
5/ Điền <,>, =
803 cm2  8 dm2 30 cm2
800 cm2  8 dm2
8 m2  80 dm2
6/ Tìm x :
a/ x x 5 = 3060 : 2
b/ x : 3 = 268 – 99
c/ x x 42 = 1428 + 672

21893 x 208
13664 : 427
4832 x 807
24012 : 276
45144 : 216
52029 : 423
e/ 789 x 101 – 789
g/ 375 : ( 25 x 5)
h/ 252000 : ( 75 x 16)
470 cm2  47 dm2
360 cm2 3 dm2 70 cm2
165dm2  16 dm2
d/ x x 72 = 144 x 303
e/ x : 316 = 111+ 202

7/ Một khu đất có chiều dài 225 m, chiều rộng 176m. Tính diện tích khu đất đó ?
8/ Khu đất hình vuông có cạnh 354m. Tính chu vi, diện tích khu đất đó ?
9/ Một thửa ruộng hình vuông có nửa chu vi 70 m. Chiều dài hơn chiều rộng
16m. Tính diện tích thửa ruộng đó ?
10/ Một thùng sữa có 10 vỉ, mỗi vỉ có 4 hộp sữa, mỗi hộp sữa giá 3000đồng.
Tính gía tiền mua thùng sữa đó ?(giải bằng 2 cách)
12/ Một chuyến xe có 5 xe tải, mỗi xe chở 12 thùng hàng, mỗi thùng có 2 máy
bơm. Hỏi đội xe đó chở bao nhiêu máy bơm ?(giải 2 cách)

13/ Trong ngày đại lí bánh kẹo bán 5 thùng bánh, 5 thùng kẹo, 5 thùng sữa. Một
thùng bánh giá 210 000 đồng, thùng kẹo giá 140000 đồng, thùng sữa giá
100000đồng. Tính số tiền mà đại lí đó thu được trong ngày ?
14/ Khu trại thí nghiệm gồm 15 lô đất, mỗi lô có diện tích là 135 m2 làm đường
giao thông, khu trại trả lại 3 lô đất. Hỏi hiện nay khu trại có bao nhiêu mét
vuông ?
15/ Một ki-lô-gam gạo tẻ giá 4200 đồng, Mỗi ki- lô –gam gạo nếp giá 7500
đồng . Nếu mua 3kg gạo nếp và 3 kg gạo tẻ thì hết tất cả bao nhiêu tiền ?
16/ Khối lớp 4 xếp 16 hàng, mỗi hàng 11 học sinh. Khối lớp 5 xếp 11 hàng, mỗi
hàng 14 học sinh. Hỏi cả ha...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN CUỐI KÌ I
LỚP 4/2
1/ Điền vào chỗ chấm :
2 dm
2
= ……………cm
2
36 dm
2
= ……………cm
2
2005 dm
2
= …………….cm
2
54 dm
2
=………………..dm
2
63cm
2
=…………………dm
2
3004 cm
2
=………………dm
2
23 tạ 46 kg = ...........tấn...........kg
16 m 45 mm = ........dm..........mm
675dm
2
=………..m
2
………dm
2
450cm
2
=…………dm
2
……….cm
2
832cm
2
=…………dm
2
………..cm
2
1219 dm
2
=…………m
2
………..dm
2
27666 cm
2
=……m
2
….dm
2
…….cm
2
5 m
2
26 dm
2
= .......................dm
2
8 m
2
375 cm
2
= .......................cm
2
3 phút 20 giây =................. giây
12500cm
2
= ...............dm
2
1/4 ngay =.....................giåì
32 táún 2kg = ....................... hgû
2/ Tính bằng hai cách :
a/ (27+23) x 7
b/ 5 x 42 + 58 x 5
c/ (56 x 16) : 8
d/ 9 x ( 93-3 )
đ/ 213 x ( 41+ 9)
e/ 7 x 45 – 7 x 15
g/ 168 : ( 2 x 3)
3/ Đặt tính rồi tính
56345 + 356245
673547 - 26754
37654 x 546
1944 : 162
32756+25897
92134 -15675
21893 x 208
13664 : 427
4832 x 807
24012 : 276
45144 : 216
52029 : 423
4/ Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a/ 315 x ( 231- 31 )
b/ 246 x 49 – 246 x 15
c/ 43 x 18 – 43 x 8
d/ 234 x 135 – 234 x 35
e/ 789 x 101 – 789
g/ 375 : ( 25 x 5)
h/ 252000 : ( 75 x 16)
5/ Điền <,>, =
803 cm
2
8 dm
2
30 cm
2
800 cm
2
8 dm
2
8 m
2
80 dm
2
470 cm
2
47 dm
2
360 cm
2
3 dm
2
70 cm
2
165dm
2
16 dm
2
6/ Tìm x :
a/ x x 5 = 3060 : 2
b/ x : 3 = 268 – 99
c/ x x 42 = 1428 + 672
d/ x x 72 = 144 x 303
e/ x : 316 = 111+ 202
7/ Một khu đất có chiều dài 225 m, chiều rộng 176m. Tính diện tích khu đất đó ?
8/ Khu đất hình vuông có cạnh 354m. Tính chu vi, diện tích khu đất đó ?
9/ Một thửa ruộng hình vuông có nửa chu vi 70 m. Chiều dài hơn chiều rộng
16m. Tính diện tích thửa ruộng đó ?
10/ Một thùng sữa có 10 vỉ, mỗi vỉ có 4 hộp sữa, mỗi hộp sữa giá 3000đồng.
Tính gía tiền mua thùng sữa đó ?(giải bằng 2 cách)
12/ Một chuyến xe có 5 xe tải, mỗi xe chở 12 thùng hàng, mỗi thùng có 2 máy
bơm. Hỏi đội xe đó chở bao nhiêu máy bơm ?(giải 2 cách)
Đề toán cuối HKI - Trang 2
Đề toán cuối HKI - Người đăng: kimanh18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề toán cuối HKI 9 10 719