Ktl-icon-tai-lieu

Đề toán học kỳ 2 lớp 2

Được đăng lên bởi nguyenthuhang200989
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
31 BỘ ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 ( HK2)
ĐỀ SỐ 1)
Bài 1: (1điểm)
a. Đọc các số sau:
514:………………………………………………………………………….
955:…………………………………………………………………………..
b. Viết các số sau:
Bảy trăm linh tám:………………………
Chín trăm mười chín:…………………...
Bài 2: (1điểm)
a. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
783; 584; 854; 617
………………………………………………………………………………
b. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
620; 539; 782; 749
………………………………………………………………………………
Bài 3: (1điểm)
>
<
= ?

579…….580

432………425

308…….308

369………360 + 9

Bài 4: Tính (1 điểm)
a.
8+5=
11 – 4 =
Bài 5: (2điểm)
a. Đặt tính rồi
75 – 57 =
...................
....................
...................

b. 4 x 5 =
24 : 3 =

38 + 28 =
......................
.......................
.......................

316 + 462 =
.......................
.......................
.......................

785 – 521 =
.......................
......................
.......................

b. Tìm Y:
4 x Y = 28
Y:5=3
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...................
THƯ VIỆN SEN VÀNG

1

Bài 6: (1điểm)
Một sợi dây đồng dài 9dm được cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 3dm.
Hỏi sợi dây đó cắt được thành mấy đoạn như thế?
Bài giải
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Bài: 7 (1điểm) : Điền đúng (Đ) và sai (S) vào các câu sau:
a. Số liền trước của 950 là 951
b. Số liền trước của 700 là 699
d. Số liền sau của 789 là 788

c. Số liền sau của 309 là 310

Bài : 8 (1điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?(0,5 điểm)
10
9
8

A. 8 giờ rưỡi

11 12 1

7

2
3
4

6 5

B. 2 giờ rưỡi

C. 7 giờ rưỡi

b). Thứ hai tuần này là ngày 12 vậy thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu.(0,5điểm)
A. 18
B. 19
C. 20
Bài 9 : (1điểm)
a. Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình
tam giác bên để có thêm một hình tứ giác.
b. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh là :
AB = 6dm ; BC = 7dm ; CD = 5dm ; AD = 9dm.
Chu vi của hình tứ giác đó là :
THƯ VIỆN SEN VÀNG

2

A. 13dm

B. 14dm

C. 27dm.

ĐỀ SỐ 2)
Bài 1: (1 đ) Viết tiếp cỏc số vào chỗ chấm cho thớch hợp:
a) 216; 217; 228; ..........; ..............;
b) 310; 320; 330; ........
31 BỘ ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 ( HK2)
ĐỀ SỐ 1)
Bài 1: (1điểm)
a. Đọc các số sau:
514:………………………………………………………………………….
955:…………………………………………………………………………..
b. Viết các số sau:
Bảy trăm linh tám:………………………
Chín trăm mười chín:…………………...
Bài 2: (1điểm)
a. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
783; 584; 854; 617
………………………………………………………………………………
b. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
620; 539; 782; 749
………………………………………………………………………………
Bài 3: (1điểm)
579…….580 432………425
?
308…….308 369………360 + 9
Bài 4: Tính (1 điểm)
a. 8 + 5 = b. 4 x 5 =
11 – 4 = 24 : 3 =
Bài 5: (2điểm)
a. Đặt tính rồi
75 – 57 = 38 + 28 = 316 + 462 = 785 – 521 =
................... ...................... ....................... .......................
.................... ....................... ....................... ......................
................... ....................... ....................... .......................
b. Tìm Y:
4 x Y = 28 Y : 5 = 3
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...................
TH VI N SEN VÀNGƯ
1
>
<
=
Đề toán học kỳ 2 lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề toán học kỳ 2 lớp 2 - Người đăng: nguyenthuhang200989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đề toán học kỳ 2 lớp 2 9 10 400