Ktl-icon-tai-lieu

Đề toán khối d 2012

Được đăng lên bởi Tiểu Dương Tử
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Môn: TOÁN; Khối D
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
2 3
2
x − mx 2 − 2(3m 2 − 1) x + (1), m là tham số thực.
3
3
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
b) Tìm m để hàm số (1) có hai điểm cực trị x1 và x2 sao cho x1 x2 + 2( x1 + x2 ) = 1.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y =

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin 3 x + cos 3x − sin x + cos x = 2 cos 2 x.
⎧ xy + x − 2 = 0
⎪
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình ⎨ 3 2
( x, y ∈ ).
2
2
⎪ 2 x − x y + x + y − 2 xy − y = 0
⎩
π
4

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫ x(1 + sin 2 x)dx.
0

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình hộp đứng ABCD. A' B 'C ' D ' có đáy là hình vuông, tam giác A' AC vuông cân,
AC = a . Tính thể tích của khối tứ diện ABB'C ' và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ( BCD ') theo a.
'
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y thỏa mãn ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + 2 xy ≤ 32. Tìm giá trị nhỏ nhất của
biểu thức A = x3 + y3 + 3( xy − 1)( x + y − 2).
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Các đường thẳng AC
1
và AD lần lượt có phương trình là x + 3 y = 0 và x − y + 4 = 0; đường thẳng BD đi qua điểm M − ;1 .
3
Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ): 2 x + y − 2 z + 10 = 0 và
điểm I (2;1;3). Viết phương trình mặt cầu tâm I và cắt (P) theo một đường tròn có bán kính bằng 4.

( )

Câu 9.a (1,0 điểm). Cho số phức z thỏa mãn (2 + i ) z +

2(1 + 2i )
= 7 + 8i. Tìm môđun của số phức w = z + 1 + i.
1+ i

B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : 2 x − y + 3 = 0. Viết phương
trình đường tròn có tâm thuộc d, cắt trục Ox tại A và B, cắt trục Oy tại C và D sao cho AB = CD = 2.
x −1 y +1 z
=
= và hai
2
−1 1
điểm A(1; −1; 2), B (2; −1;0). Xác định tọa độ điểm M thuộc d sao cho tam giác AMB vuông tại M.

Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình z 2 + 3(1 + i) z + 5i = 0 trên tập hợp các số phức.
---------- HẾT ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:....................................................................; Số báo d...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khi D
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
32 2
22
2(3 1) (1),
33
yxmx m x=− +
m là tham s thc.
a) Kho sát s biến thiên và v đồ th ca hàm s (1) khi
1.m
=
b) Tìm m để hàm s (1) có hai đim cc tr
1
x
2
x
sao cho
12 1 2
2( ) 1.xx x x
+
+=
Câu 2 (1,0 đim). Gii phương trình
sin 3 cos3 sin cos 2 cos 2 .
x
xx x+−+= x
Câu 3 (1,0 đim). Gii h phương trình
32 2 2
20
(, ).
220
xy x
xy
xxyxy xyy
+−=
−++=
\
Câu 4 (1,0 đim). Tính tích phân
π
4
0
(1 sin 2 )d .
I
xx=+
x
')
Câu 5 (1,0 đim). Cho hình hp đứng
đáy là hình vuông, tam giác vuông cân,
. Tính th tích ca khi t din và khong cách t đim A đến mt phng
(
.''' 'ABCD A B C D 'AAC
'AC a= ''ABB C
B
CD
theo a.
Câu 6 (1,0 đim). Cho các s thc
,
xy
tha mãn Tìm giá tr nh nht ca
biu thc
22
( 4) ( 4) 2 32.xy xy−+−+
33
3( 1)( 2).Ax y xy xy=++ +
II. PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn riêng (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7.a (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho hình ch nht ABCD. Các đường thng AC
AD ln lượt có phương trình là
3xy+=0 40;xy
+=
đường thng BD đi qua đim
)
1
;1.
3
M
Tìm ta độ các đỉnh ca hình ch nht ABCD.
Câu 8.a (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho mt phng
đim
Viết phương trình mt cu tâm I và ct (P) theo mt đường tròn có bán kính bng 4.
():2 2 10 0Pxyz+− + =
(2;1;3).I
Câu 9.a (1,0 đim). Cho s phc z tha mãn
2(1 2 )
(2 ) 7 8 .
1
i
iz i
i
+
+
+=
+
+
Tìm môđun ca s phc
1.wz i
=
++
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho đường thng
Viết phương
trình đường tròn có tâm thuc d, ct trc Ox ti AB, ct trc Oy ti CD sao cho
:2 3 0.dxy−+=
2.AB CD==
Câu 8.b (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho đường thng
11
:
211
x
y
d
−+
==
z
và hai
đim
Xác định ta độ đim M thuc d sao cho tam giác AMB vuông ti M.
(1; 1; 2),A (2; 1;0).B
Câu 9.b (1,0 đim). Gii phương trình
2
3(1 ) 5 0
z
iz i+++=
trên tp hp các s phc.
---------- HT ----------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh:....................................................................; S báo danh: ..............................................
Đề toán khối d 2012 - Người đăng: Tiểu Dương Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề toán khối d 2012 9 10 479