Ktl-icon-tai-lieu

đề toán violimpic lớp 7

Được đăng lên bởi tranquanghuy-dvb
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THI SỐ 2     (violimpic  toán 7 vòng 15) 2013­2014
Chọn đáp án đúng:

Câu 1:
Cho một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 3cm và 21cm. Chu vi của tam giác đó
bằng: 39cm
27cm
45cm
46cm
Câu 2:
Khẳng định sau đúng hay sai?
 Tổng của hai đa thức không cùng bậc là một đa thức có bậc bằng bậc cao nhấtcủa c
ác đa thức hạng tử.
Đúng                     Sai
Câu 3:
1
3

Cho hàm số y = f(x) = 2x ­  . Khi đó, ta có:
f(­2) > f(­1) > f(0)  ;      f(­2) < f(­1) < f(0) ;  f(­2) > f(0) > f(­1)  ; f(­
2) < f(0) < f(­1)
Câu 4: Cho hàm số : y = f(x) = 2x2 + 5. Khẳng định nào sau đây là đúng?
f(0) = 0                    f(1) = ­f(­1)                f(2) = f(­2)                         f(0) = f(­1)
Câu 5:
Cho tập X = {­5; ­4; ­2; 0; 1; 2; 5; 7; 9} và hàm số y = f(x) với 
x
5

 cho bởi công thức  y =  . Tìm câu trả lời sai trong các câu sau:
f(-5) = -1
f(0) = 5
f(5) = 1
Câu 6:
Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi d là đường trung trực của BC, E là giao điểm 
của d và AC. Gọi K là một điểm bất kì thuộc d và khác E. Ta có
Chu vi AKB > chu vi AEB ; Chu vi AKB = chu vi AEB ;

Chu vi AKB < Chu vi AEB

Câu 7:
Cho ba số a, b, c. Biết trung bình cộng của a và b, b và c, c và a lần lượt là 15, 7 
và 11. Vậy (a, b, c) là
(19,11,3)                 (11,19,3)                  (11,3,19)                       (19,11,5)
Câu 8:
Cho tam giác ABC có AB = AC, góc A bằng 120 độ. Trên đáy BC lấy D sao cho BD 
= AB. Số đo góc CAD bằng:
75 độ    
Câu 9:

45 độ               25 độ

Giá trị lớn nhất của biểu thức 
Câu 10:

15
 là
( x  10) 2  4

30 độ

3
x

Cho các hàm số :  f1(x)= 3x 2   ;   f2(x)= ­5x  ;  f3(x)=       ;  f4(x)= x3   ; f5(x)=  x 4  x 2 ; 
Trong các hàm số trên, hàm số nào có tính chấtf(x) = f (­x) với mọi x?
f1(x) ;f2(x) ; f1(x) ;f3(x) ; f1(x) ;f4(x) ; f1(x) ;f5(x) ; 
BÀI THI SỐ 3
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: 
Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thậpphân gọn nhất và dùng dấu (,) 
trong 
bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:
Chu vi của tam giác cân ABC có AB = 5 cm và AC = 12 cm là 
Câu 2:
Biết đồ thị hàm số  y = x 3
 đi qua điểm A có tung độ là   12 . Vậy hoành độ của A là …..
Câu 3:

Cho tam giác ABC có AB = 1 cm, AC = 10 cm. Biết độ dài cạnh BC là số nguyên,

vậy độ dài cạnh BC là … cm.
Câu 4:
Hệ số tự do của đa thức là …..
Câu 5:
1
4

Cho hàm số y =f(x)= 3x  1  . Giá trị f( f ( )
 bằng  (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 6:
Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, cho điểm thuộc đồ thị hàm số , biết Tính ?  
Kết quả là:…..
Câu 7: Tam giác ABC c...
BÀI THI S 2 (violimpic toán 7 vòng 15) 2013-2014
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:
Cho một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 3cm và 21cm. Chu vi của tam giác đó
bằng: 39cm 27cm 45cm 46cm
Câu 2:
Khng đnh sau đúng hay sai?
Tng ca hai đa thc không cùng bc là mt đa thc có bc bng bc cao nhtca c
ác đa thc hng t.
Đúng Sai
Câu 3:
Cho hàm s y = f(x) = 2x -
1
3
. Khi đó, ta có:
f(-2) > f(-1) > f(0) ; f(-2) < f(-1) < f(0) ; f(-2) > f(0) > f(-1) ; f(-
2) < f(0) < f(-1)
Câu 4: Cho hàm số : y = f(x) = 2x
2
+ 5. Khẳng định nào sau đây là đúng?
f(0) = 0 f(1) = -f(-1) f(2) = f(-2) f(0) = f(-1)
Câu 5:
Cho tp X = {-5; -4; -2; 0; 1; 2; 5; 7; 9} và hàm s y = f(x) vi
cho bi công thc y =
5
x
. Tìm câu tr li sai trong các câu sau:
f(-5) = -1 f(0) = 5 f(5) = 1
Câu 6:
Cho tam giác ABC có AB < AC. Gi d là đường trung trc ca BC, E là giao đim
ca d và AC. Gi K là mt đim bt kì thuc d và khác E. Ta có
Chu vi AKB > chu vi AEB ; Chu vi AKB = chu vi AEB ; Chu vi AKB < Chu vi AEB
Câu 7:
Cho ba s a, b, c. Biết trung bình cng ca a và b, b và c, c và a ln lượt là 15, 7
và 11. Vy (a, b, c) là
(19,11,3) (11,19,3) (11,3,19) (19,11,5)
Câu 8:
Cho tam giác ABC có AB = AC, góc A bng 120 đ. Trên đáy BC ly D sao cho BD
= AB. S đo góc CAD bng:
75 đ 45 đ 25 đ 30 đ
Câu 9:
Giá tr ln nht ca biu thc
2
15
( 10) 4x
là
Câu 10:
đề toán violimpic lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề toán violimpic lớp 7 - Người đăng: tranquanghuy-dvb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề toán violimpic lớp 7 9 10 561