Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TỔNG ÔN LTXS HKII/2013-2014

Được đăng lên bởi Fujiwara Rikikudo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TỔNG ÔN LTXS HKII/2013-2014
1. Một lô hàng gồm 10 sản phẩm trong đó có 6 chính phẩm. Chọn ra ngẫu nhiên 3 sản phẩm.
Tính xác suất để trong 3 sản phẩm đã chọn có ít nhất 2 chính phẩm.
A. 0,3.
B. 2/3.
C. 29/30.
D. Một đáp số khác.
2. Một lớp học có 100 sinh viên (SV) trong đó có 30 SV thích môn Toán, 40 SV thích môn
Anh ngữ, 20 SV thích môn Kinh tế học; 10 SV thích hai môn Toán và Anh ngữ, 8 SV
thích hai môn Anh ngữ và Kinh tế học, 5 SV thích hai môn Toán và Kinh tế học, 3 SV
thích cả ba môn Toán, Anh ngữ và Kinh tế học. Gọi tên ngẫu nhiên một SV trong lớp.
Tính xác suất để sinh viên đó thích ít nhất một trong ba môn Toán, Anh Ngữ, Kinh tế
học.
A. 0,7.

B. 0,67.

C. 0,9.

D. Một đáp số khác.

3. Có hai lô hàng. Lô thứ nhất có 100 sản phẩm trong đó có 10 phế phẩm. Lô thứ hai có
200 sản phẩm trong đó có 15 phế phẩm. Trộn lẫn sản phẩm của hai lô rồi từ đó lấy ngẫu
nhiên ra 1 sản phẩm để kiểm tra thì thấy đó là phế phẩm. Tính xác suất để phế phẩm
này vốn là sản phẩm của lô thứ nhất.
A. 1/36.

B. 2/3.

C. 0,1.

D. 0,4.

4. Trước khi bước vào một ngày tập luyện, đội tuyển bóng bàn sinh viên UEL được trang bị
một hộp bóng gồm 6 quả mới tinh và 4 quả đã dùng. Buổi sáng đội tuyển lấy ra 2 quả bất
kỳ để tập luyện, tập xong lại trả lại vào hộp. Buổi chiều đội tuyển lại lấy ra 2 quả tùy ý để
tập luyện. Tính xác suất để trong 2 quả lấy tập buổi chiều có ít nhất một quả đã dùng
trước đó.
A. 107/135.
B. 13/15.
C. 368/675.
D. Một đáp số khác.
5. Có hai hộp sản phẩm. Hộp thứ nhất có 7 sản phẩm loại I và 3 sản phẩm loại II. Hộp thứ
hai có 5 sản phẩm loại I và 3 sản phẩm loại II. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ hộp thứ
nhất rồi bỏ vào hộp thứ hai. Sau đó từ hộp thứ hai lại lấy ngẫu nhiên một sản phẩm thì
được sản phẩm loại I. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra từ hộp thứ hai là sản phẩm của
hộp thứ nhất bỏ vào.
A. 50/57;
B. 7/57;
C. 57/90;
D. 7/90.
6. Xác suất để một máy làm ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn là 0,8. Một giờ máy làm được 5
sản phẩm. Tính xác suất để trong một giờ máy làm được nhiều nhất 1 sản phẩm không
đạt tiêu chuẩn.
A. 0,25 + 5. 0,8. 0,24.
B. 0,85 + 5. 0,84.0,2.
5
4
C. 0,8 + 0,8 .0,2.
D. Một đáp số khác.
7. Khó! (không bật mí!)
8. Khó! (không bật mí!)
9. Xét bài toán: Một cửa hàng có hai lô hàng, mỗi lô có 10 sản phẩm gồm hai loại I, II.
Lô thứ nhất có 6 sản phẩm loại I. Lô thứ hai có 3 sản phẩm loại II. Từ mỗi lô lấy
ra 1 sản phẩm tùy ý và đem 2 sản phẩm đó trưng bày. Một khách hàng mua hết số
sản phẩm còn lại (tức là số sản phẩm không trưng bày) với giá 2USD mỗi ...
Trang 1/4
ĐỀ TNG ÔN LTXS HKII/2013-2014
1. Mt ng gm 10 sản phm trong đó có 6 cnh phm. Chọn ra ngẫu nhiên 3 sản phẩm.
Tính xác suất để trong 3 sản phẩm đã chọn có ít nhất 2 chính phẩm.
A. 0,3. B. 2/3. C. 29/30. D. Một đáp số khác.
2. Một lớp học có 100 sinh viên (SV) trong đó 30 SV thíchn Toán, 40 SV thích môn
Anh ngữ, 20 SV thích môn Kinh tế học; 10 SV thích hai môn Toán và Anh ngữ, 8 SV
thích hai môn Anh ngữ Kinh tế học, 5 SV thích hai môn Toán và Kinh tế học, 3 SV
thích cba n Toán, Anh ngữ và Kinh tế học. Gọi tên ngẫu nhiên một SV trong lớp.
Tính c suất để sinh viên đó thích ít nhất một trong ba môn Toán, Anh Ngữ, Kinh tế
học.
A. 0,7. B. 0,67. C. 0,9. D. Một đáp số kc.
3. Có hai hàng. thứ nhất có 100 sản phẩm trong đó 10 phế phẩm. thứ hai có
200 sản phẩm trong đó 15 phế phẩm. Trộn lẫn sản phẩm của hai rồi từ đó lấy ngẫu
nhiên ra 1 sản phẩm đkiểm tra tthy đó là phế phẩm. Tính xác suất đphế phẩm
y vốn là sản phẩm của lô thứ nhất.
A. 1/36. B. 2/3. C. 0,1. D. 0,4.
4. Trước khi bước vào một ngày tập luyện, đội tuyển bóng bàn sinh viên UEL được trang bị
một hộp bóng gồm 6 quả mới tinh 4 quả đã dùng. Buổi sáng đội tuyển lấy ra 2 quả bất
kỳ để tập luyện, tập xong lại trả lại vào hộp. Buổi chiều đội tuyển lại lấy ra 2 quả tùy ý để
tập luyện. Tính xác suất để trong 2 quả lấy tập buổi chiều ít nhất một quả đã dùng
trước đó.
A. 107/135. B. 13/15. C. 368/675. D. Mt đáp s khác.
5. hai hộp sản phẩm. Hộp thứ nhất 7 sản phẩm loại I và 3 sản phẩm loại II. Hộp thứ
hai 5 sản phẩm loại I 3 sản phẩm loại II. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm từ hộp thứ
nhất rồi bỏ vào hộp thứ hai. Sau đó từ hộp thứ hai lại lấy ngẫu nhiên một sản phẩm thì
được sản phẩm loại I. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra từ hộp thứ hai sản phẩm của
hộp thứ nhất bỏ vào.
A. 50/57; B. 7/57; C. 57/90; D. 7/90.
6. c suất để một máy làm ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn 0,8. Một gimáy làm được 5
sản phẩm. nh xác suất để trong một giờ y làm được nhiều nhất 1 sản phẩm không
đạt tiêu chuẩn.
A. 0,2
5
+ 5. 0,8. 0,2
4
. B. 0,8
5
+ 5. 0,8
4
.0,2.
C. 0,8
5
+ 0,8
4
.0,2. D. Một đáp số khác.
7. Khó! (không bật mí!)
8. Khó! (không bật mí!)
9. Xét bài toán: Một cửa ng hai ng, mỗi lô 10 sản phẩm gồm hai loại I, II.
thứ nhất có 6 sản phẩm loại I. thhai 3 sản phẩm loại II. Từ mỗi lô lấy
ra 1 sản phẩm tùy ý và đem 2 sản phẩm đó trưng y. Một khách hàng mua hết số
sản phẩm n lại (tức là số sản phẩm không trưng y) với g 2USD mỗi sản
phẩm loại I, 1USD mỗi sản phẩm loại II. Tính xác suất để khách hàng phải trả
đúng 30USD.
Một sinh viên giải bài toán này theo các bước dưới đây.
Bước 1: Gọi M là số sản phẩm loại I trong số 2 sản phẩm trưng bày. M là biến ngẫu nhiên,
M = {0, 1, 2}. Khi đó số sản phẩm loại I trong số 18 sản phẩm còn lại là 13 M.
ĐỀ TỔNG ÔN LTXS HKII/2013-2014 - Trang 2
ĐỀ TỔNG ÔN LTXS HKII/2013-2014 - Người đăng: Fujiwara Rikikudo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ TỔNG ÔN LTXS HKII/2013-2014 9 10 803