Ktl-icon-tai-lieu

đề trắc nghiệm giải tích 2

Được đăng lên bởi kun-hokhe
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
                                              ®Ò sè 1
       (Kh«ng ®îc ®¸nh dÊu hoÆc ghi bÊt k× mét dÊu hiÖu nµo vµo ®Ò thi. Nép l¹i 
®Ò sau khi thi)

C©u 1. Cho 2 hàm f : R2 → R, f(x,y) = x+2y và g : R → R2, g(t) = (t, t+1). Kí hiệu u, v = (v1,v2) là các hàm sau

u (t ) = ( f  g )(t ), v( x, y ) = ( g  f )( x, y ) = (v1 ( x, y ), v 2 ( x, y )) . Chọn mệnh đề SAI trong số các mệnh đề sau
∂v1
du
(0,0) = 1
(1) = 3
A.
B.
∂x
dt
∂v 2
du
(1,1) = 2
(0) = 2
D.
C.
∂y
dt



1
n

1
n

C©u 2. Trong R2 cho dãy các điểm M n =  sin , cos , n ∈ N * Hãy chọn mệnh đề SAI trong số các mệnh đề sau
A.
C.

Dãy số {|Mn|} hội tụ
Dãy {Mn} bị chặn

B.
D.

Dãy {Mn} không hội tụ
Dãy {Mn} hội tụ

C©u 3. Cho hàm f = (u,v) : R2 → R2, f(x,y) = (x-y,x+2y). Chọn mệnh đề ĐÚNG trong số các mệnh đề sau
A.
C.

f không khả vi tại (0,0)
u''xy(1, 2) = 1

B.
D.

v''yy(1, 0) = 2
f '(a) = f '(b) với mọi a,b ∈ R2

C©u 4. Giả thiết z=z(x,y), y=y(x,z) và x=x(y,z) là các hàm ẩn khả vi xác định từ hệ thức F(x,y,z)=0.
Đặt T = z'x∙y'z∙x'y. Chọn mệnh đề ĐÚNG trong số các mệnh đề sau
A.
T = -1
B.
T=2
C.
T=1
D.
T=0

1
 2
2
khi x 2 + y 2 > 0
( x + y ) sin 2
2
u
(
x
,
y
)
=
x
+
y
C©u 5. Cho hàm
Hãy chọn mệnh đề ĐÚNG trong số sau


0
khi x = y = 0

( lim u ( x, y ))
lim ( lim u ( x, y )) = 1
A.
không ∃ xlim
B.
→0 y →0
y →0 x →0
C.

u(x,y) khả vi tại (0,0)

D.

u'x(0,0) = 1

C©u 6. Xét cực trị hàm f(x,y,z) = yx3 + y3z - 3xyz + ln(x2+ y2 + z2 + 2) với điều kiện x2 + y2 + z2 =1. Tìm mệnh đề SAI
trong số các mệnh đề sau
A.
f không có cực trị
C.
f khả vi trên R3.

B.
D.

f có cực đại
f có cực tiểu

C©u 7. Cho 2 hàm f : R → R2, f(x) = (x, 3 x ) và g : R2 → R, g(x,y) = y 2 . Hãy chọn mệnh đề ĐÚNG
A.

( g  f )( x) = 9 x

B.

( g  f )( x) = 6 x

C.

( g  f )( x) = ( x, 9 x )

D.

( g  f )( x) = (6 x , x)

C©u 8. Cho hàm u = ϕ ( x + y ) + ψ ( x − y ) , biết ϕ ,ψ khả vi liên tục đến cấp 2. Đặt T = u"xx - u"yy. Hãy chọn mệnh đề
ĐÚNG trong số các mệnh đề sau
A.
T=1
C.
T=0

B.
D.

T=ψ
T= ϕ

C©u 9. Hệ thức x2+y2+z2+t2 =1 xác định một hàm ẩn khả vi u. Giả sử tại điểm M nào đó u'(M) = A.
Chọn mệnh đề ĐÚNG trong số các mệnh đề sau
A.
A là ma trận vuông 2 × 2
B.
C.
A là ma trận hàng 1 × 3
D.

A là ma trận cột 3 × 1
A là ma trận vuông 3 × 3

C©u 10. Cho hàm u = x3 + y3 - 3xy. Chọn mệnh đề ĐÚNG trong số các mệnh đề sau
A.
C.

du(0,0) = 3dx+3dy
u đạt cực tiểu tại M(1,1)

B.
D.

u đạt cực trị tại 3 điểm
u đạt cực đại tại M(0,0)

x

 2
C©u 11. Xét hàm f : R → R, f ( x, y ) =  x + y 2
 0

2

A.
C.

Hàm f không li...
®Ò sè 1
(Kh«ng ®îc ®¸nh dÊu hoÆc ghi bÊt k× mét dÊu hiÖu nµo vµo ®Ò thi. Nép l¹i
®Ò sau khi thi)
C©u 1. Cho 2 hàm f : R
2
→ R, f(x,y) = x+2y g : R → R
2
, g(t) = (t, t+1). Kí hi u u, v = (v
1
,v
2
) là các hàm sau
)),(),,((),)((),(),)(()(
21
yxvyxvyxfgyxvtgftu ===
. Ch n m nh đ SAI trong s các m nh đ sau
A.
1)0,0(
1
=
x
v
B.
3)1( =
dt
du
C.
2)1,1(
2
=
y
v
D.
2)0( =
dt
du
C©u 2. Trong R
2
cho dãy các đi m
*
,
1
cos,
1
sin Nn
nn
M
n
=
Hãy ch n m nh đ SAI trong s các m nh đ sau
A. Dãy s {|M
n
|} h i t B. Dãy {M
n
} không h i t
C. Dãy {M
n
} b ch n D. Dãy {M
n
} h i t
C©u 3. Cho hàm f = (u,v) : R
2
→ R
2
, f(x,y) = (x-y,x+2y).
Ch n m nh đ ĐÚNG trong s các m nh đ sau
A. f không kh vi t i (0,0)
B. v''
yy
(1, 0) = 2
C. u''
xy
(1, 2) = 1
D. f '(a) = f '(b) v i m i a,b
R
2
C©u 4. Gi thi t z=z(x,y), y=y(x,z) và x=x(y,z) là các hàm n kh vi xác đ nh t h th c F(x,y,z)=0. ế
Đ t T = z'
x
∙y'
z
∙x'
y
. Ch n m nh đ ĐÚNG trong s các m nh đ sau
A. T = -1 B. T = 2
C. T = 1 D. T = 0
C©u 5. Cho hàm
==
>+
+
+
=
0
0
1
sin)(
),(
22
22
22
yxkhi
yxkhi
yx
yx
yxu
0
Hãy ch n m nh đ ĐÚNG trong s sau
A. không
)),(lim(lim
00
yxu
yx
B.
C. u(x,y) kh vi t i (0,0) D. u'
x
(0,0) = 1
C©u 6. Xét c c tr hàm f(x,y,z) = yx
3
+ y
3
z
- 3xyz + ln(x
2
+ y
2
+ z
2
+ 2) v i đi u ki n x
2
+ y
2
+ z
2
=1. Tìm m nh đ SAI
trong s các m nh đ sau
A. f không có c c tr B. f có c c đ i
C. f kh vi trên R
3
.
D. f có c c ti u
C©u 7. Cho 2 hàm f : R → R
2
, f(x) = (x,
x
3
) và g : R
2
→ R, g(x,y) =
2
y
. Hãy ch n m nh đ ĐÚNG
A.
x
xfg 9))(( =
B.
x
xfg 6))(( =
C.
)9,())((
x
xxfg =
D.
),6())(( xxfg
x
=
C©u 8. Cho hàm u =
)()( yxyx ++
ψϕ
, bi t ế
ψϕ
,
kh vi liên t c đ n c p 2 ế . Đ t T = u"
xx
- u"
yy
. Hãy ch n m nh đ
ĐÚNG trong s các m nh đ sau
A. T = 1
B. T =
ψ
C. T = 0
D. T =
ϕ
C©u 9. H th c x
2
+y
2
+z
2
+t
2
=1 xác đ nh m t hàm n kh vi u. Gi s t i đi m M nào đó u'(M) = A.
Ch n m nh đ ĐÚNG trong s các m nh đ sau
A. A là ma tr n vuông 2
×
2
B. A là ma tr n c t 3
×
1
C. A là ma tr n hàng 1
×
3
D. A là ma tr n vuông 3
×
3
C©u 10. Cho hàm u = x
3
+ y
3
- 3xy. Ch n m nh đ ĐÚNG trong s các m nh đ sau
A. du(0,0) = 3dx+3dy B. u đ t c c tr t i 3 đi m
C. u đ t c c ti u t i M(1,1) D. u đ t c c đ i t i M(0,0)
đề trắc nghiệm giải tích 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề trắc nghiệm giải tích 2 - Người đăng: kun-hokhe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề trắc nghiệm giải tích 2 9 10 366