Ktl-icon-tai-lieu

ðề trắc nghiệm GMAT - Tài liệu luyện thi ðH FPT

Được đăng lên bởi Ngô Thành Trung
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ðề trắc nghiệm GMAT - Tài liệu luyện thi ðH FPT

Posted by CMQ - 

ðề luyện thi ðH FPT
(Sưu tầm và dịch từ tiếng Anh: ngocson52)

Phần 1 (Kỹ năng tính toán – Problem solving)
1. Nếu Mario 32 tuổi vào 8 năm trước, thì tuổi của anh ta x năm trước là bao nhiêu?
(A) x – 40
(B) x – 24
(C) 40 – x
(D) 24 – x
(E) 24 + x
2. Trung bình cộng của 6 số là 8,5. Nếu bỏ 1 số ñi thì trung bình cộng của 5 số còn lại là 7,2. Số
ñược bỏ ñi là số nào?
(A) 7,8
(B) 9,8
(C) 10
(D) 12,4
(E) 15
3. X, Y, Z và W là các số nguyên. Biểu thức X – Y – Z là chẵn còn biểu thức Y – Z – W là lẻ. Nếu X
chẵn thì trong các câu sau câu nào ñúng?
(A) Y – Z lẻ
(B) W chẵn
(C) W lẻ
(D) W chẵn
(E) Z lẻ
4. Q là số nguyên tố lớn hơn 10. 3Q chia hết cho số dương nhỏ nhất (khác 1) nào?
(A) 3Q
(B) Q
(C) 3
(D) Q + 3
(E) 2Q
5. Một máy bơm bơm ñầy bình nước hết 5 giờ. Một máy bơm khác bơm ñầy cũng bình ñó hết 3 giờ.
Hỏi nếu cả 2 máy bơm cùng nhau thì sau bao lâu sẽ ñầy 2/3 bình?
(A) 8/15 h
(B) 3/4 h
(C) 5/4 h
(D) 15/8 h
(E) 8/3 h
6. Nếu n là số nguyên dương và k + 2 = 3n, k sẽ không nhận giá trị nào dưới ñây?
(A) 1
(B) 4
(C) 7
(D) 25
(E) 79
7. Nếu chiều dài và chiều rộng của một khu vườn hình chữ nhật ñều tăng thêm 20% thì diện tích khu
vườn ñó sẽ tăng lên bao nhiêu?
(A) 20%
(B) 24%
(C) 36%
(D) 40%
(E) 44%
8. Trong hộp có A bóng xanh, 3A + 6 bóng ñỏ và 2 bóng vàng. Nếu không có màu nào khác thì xác
suất lấy ñược 1 quả vàng hoặc 1 quả xanh là bao nhiêu?
(A) 1/5
(B) 1/2
(C) 1/3
(D) 1/4
(E) 2/3
9. Kelly ñược giảm 30% giá vé xem phim. Khi giá vé tăng 50% thì số tiền ñược giảm vẫn không ñổi.
Vậy Kelly ñược giảm bao nhiêu % khi vé tăng giá?
(A) 10%
(B) 20%
(C) 25%
(D) 35%
(E) 38%
10. Số lượng vi khuẩn cứ sau 2 phút lại tăng gấp ñôi. Mất khoảng bao phút ñể số vi khuẩn tăng từ
1.000 lên 500.000 con?
(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 16
(E) 18
11. Công ty X có 3.600 người. 1/3 số ñó là nhân viên văn phòng. Nếu bộ phận văn phòng bị cắt giảm
1/3 số nhân viên thì số nhân viên văn phòng còn lại chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số người trong
công ty?
(A) 25%
(B) 22,2%
(C) 20%
(D) 12,5
(E) 11,1%
12. Nếu x quyển sách giá 5$ mỗi cuốn và y cuốn sách khác giá 8$ mỗi cuốn thì trung bình cộng 2
cuốn (2 loại) có giá là bao nhiêu $?
(A)

5x + 8x
x+ y

(B)

5x + 8x
xy

(C)

5x + 8x
13

(D)

40xy
x+ y

(E)

40 xy
13

13. Trong một trường tâm lý học, ñiểm của các sinh viên ñược xác ñịnh như sau: Vào cuối năm thứ
nhất, ñiểm của mỗi sinh viên bằng 2 lần tuổi của sinh viên ñó. Từ ñó về sau, ñiểm ñược tính bằng 2
lần tuổi...
ðề trc nghim GMAT - i liu luyn thi ðH FPT
Nguyn Ngc Sơn http://diendantoanhoc.net, http://vatlyvietnam.org
ðT: 0985.521979, 0989.316244. YM: ngocson52
ðề luyn thi ðH FPT
(Sưu tm và dch t tiếng Anh: ngocson52)
Phn 1
(K năng tính toán – Problem solving)
1. Nếu Mario 32 tui o 8 năm trước, thì tui ca anh ta x năm trước là bao nhiêu?
(A) x 40 (B) x 24 (C) 40 x (D) 24 x (E) 24 + x
2. Trung nh cng ca 6 s 8,5. Nếu b 1 s ñi thì trung bình cng ca 5 s còn li 7,2. S
ñược b ñi là s o?
(A) 7,8 (B) 9,8 (C) 10 (D) 12,4 (E) 15
3. X, Y, Z W là c s nguyên. Biu thc X Y Z chn còn biu thc Y Z – W l. Nếu X
chn thì trong các u sau câu nào ñúng?
(A) Y Z l (B) W chn (C) W l (D) W chn (E) Z l
4. Q s ngun t ln hơn 10. 3Q chia hết cho s dương nh nht (kc 1) o?
(A) 3Q (B) Q (C) 3 (D) Q + 3 (E) 2Q
5. Mt máy bơm bơm ñầy bình nước hết 5 gi. Mt máy bơm kc bơm ñầy cũng bình ñó hết 3 gi.
Hi nếu c 2 máy bơm ng nhau thì sau bao lâu s ñy 2/3 bình?
(A) 8/15 h (B) 3/4 h (C) 5/4 h (D) 15/8 h (E) 8/3 h
6. Nếu n là s ngun dương k + 2 = 3
n
, k s kng nhn g tr o dưới ñây?
(A) 1 (B) 4 (C) 7 (D) 25 (E) 79
7. Nếu chiu dài chiu rng ca mt khu vưn hình ch nht ñều tăng thêm 20% tdin tích khu
vưn ñó s tăng n bao nhu?
(A) 20% (B) 24% (C) 36% (D) 40% (E) 44%
8. Trong hp có A bóng xanh, 3A + 6 bóng ñ 2 bóng ng. Nếu kng có màu nào khác thì c
sut ly ñược 1 qu vàng hoc 1 qu xanh bao nhu?
(A) 1/5 (B) 1/2 (C) 1/3 (D) 1/4 (E) 2/3
9. Kelly ñược gim 30% giá vé xem phim. Khi giá tăng 50% thì s tin ñưc gim vn kng ñổi.
Vy Kelly ñưc gim bao nhu % khi vé tăng giá?
(A) 10% (B) 20% (C) 25% (D) 35% (E) 38%
10. S lượng vi khun c sau 2 phút li tăng gp ñôi. Mt khong bao phút ñể s vi khun tăng t
1.000 lên 500.000 con?
(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16 (E) 18
11. Công ty X có 3.600 người. 1/3 s ñó nn viên văn png. Nếu b phn văn png b ct gim
1/3 s nn viên thì s nhân vn văn phòng n li chiếm bao nhiêu phn trăm tng s ngưi trong
công ty?
(A) 25% (B) 22,2% (C) 20% (D) 12,5 (E) 11,1%
12. Nếu x quyn sách giá 5$ mi cun y cun sách kc giá 8$ mi cun t trung bình cng 2
cun (2 loi) có giá bao nhiêu $?
(A)
5 8
x x
x y
+
+
(B)
5 8
x x
xy
+
(C)
5 8
13
x x
+
(D)
40
xy
x y
+
(E)
40
13
xy
13. Trong mt trưng m lý hc, ñim ca c sinh viên ñưc xác ñịnh như sau: o cui năm th
nht, ñim ca mi sinh viên bng 2 ln tui ca sinh vn ñó. T ñó v sau, ñim ñược tính bng 2
ln tui ca sinh viên cng thêm mt na s ñim ca năm trưc ñó. Nếu ñim ca Joe cui năm th
nht 40 t cui năm th 3 cu có bao nhiêu ñim?
(A) 44 (B) 56 (C) 62 (D) 75 (E) 80
14. A mt s ngun t > 2. Nếu C = A
3
thì bao nhiêu s ngun khác nhau có th chia hết C?
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7
15. Nếu x y là hai s nguyên t, t giá tr o dưới ñây kng th tng ca x y?
(A) 5 (B) 9 (C) 13 (D) 16 (E) 23
Posted by CMQ - http://quyndc.blogspot.com
ðề trắc nghiệm GMAT - Tài liệu luyện thi ðH FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ðề trắc nghiệm GMAT - Tài liệu luyện thi ðH FPT - Người đăng: Ngô Thành Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ðề trắc nghiệm GMAT - Tài liệu luyện thi ðH FPT 9 10 238