Ktl-icon-tai-lieu

Đề TS chuyên Lý_Bắc Ninh 2015

Được đăng lên bởi ngobinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: Vật lý (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Lý)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11 tháng 6 năm 2015
==============

Câu 1. (2,5 điểm)
Một người A đứng trên cánh đồng cách đường 80 m muốn gặp người B đứng trên đường cách mình
208 m. Vận tốc đi trên cánh đồng của A là 3 m/s và trên đường của A, cũng như của B đều là 6 m/s.
a) Người B đứng yên, người A đi theo đường ngắn nhất ra tới đường rồi đi trên đường tới gặp B.
Tính thời gian cần đi và tốc độ trung bình của A.
b) Tìm điểm M trên đường để hai người cùng xuất phát và đi thẳng tới M cùng lúc.
c) Người B đứng yên ở vị trí ban đầu. Tìm điểm N trên đường để người A đi thẳng tới N, rồi đi trên
đường tới gặp B sao cho thời gian đi là ngắn nhất.
Câu 2. (2,0 điểm)
1. Có hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa m 1 = 2 kg nước ở nhiệt độ t 1 = 200C, bình 2 chứa m2 = 4 kg
nước ở nhiệt độ t2 = 600C. Người ta rót một lượng nước khối lượng m từ bình 1 sang bình 2. Sau khi cân
bằng nhiệt, người ta lại rót một lượng nước m như thế từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ nước trong bình 1
sau khi cân bằng là 21,950C. Tính lượng nước m trong mỗi lẫn rót và nhiệt độ cân bằng của nước trong
bình 2 sau khi rót.
2. Hai thùng nhẹ giống nhau dẫn nhiệt tốt được đổ cùng một lượng nước như nhau và đặt trong phòng
có nhiệt độ không khí không đổi. Nhúng chìm một quả cầu kim loại vào trong một thùng. Quả cầu có
cùng khối lượng với khối lượng nước và có khối lượng riêng lớn hơn nhiều so với nước. Đun cả hai thùng
đến khi nước sôi rồi cho chúng tự nguội dần. Người ta nhận thấy nước trong thùng không có quả cầu
nguội nhanh hơn nước trong thùng có quả cầu n lần. Cho rằng công suất tỏa nhiệt ra môi trường tỉ lệ
thuận với chênh lệch nhiệt độ giữa vật và môi trường. Tìm nhiệt dung riêng C 1 của quả cầu theo n và
nhiệt dung riêng C2 của nước.
Câu 3. (2,5 điểm)
R0
Cho mạch điện như hình 1. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U  30 V
+
U
. Các điện trở R0  6; R1  8 . R là biến trở con chạy có giá trị toàn phần
R
là 18. Coi ampe kế có điện trở không đáng kể, bỏ qua điện trở dây nối.
A
B
C D
R1
a) Điều chỉnh con chạy C để điện trở của phần BC là RBC  8 . Tính
điện trở tương đương của đoạn mạch, số chỉ ampe kế và công suất tiêu thụ
Hình 1
của biến trở.
b) Khi dịch chuyển con chạy C của biến trở thấy có một vị trí mà tại đó ampe kế chỉ giá trị nhỏ nhất.
Xác định điện trở phần BC của biến trở và số chỉ c...
I
O
J
F
E
M
N
Hình 2
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: Vật lý (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Lý)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11 tháng 6 năm 2015
==============
Câu 1. (2,5 điểm)
Một người A đứng trên cánh đồng cách đường 80 m muốn gặp người B đứng trên đường cách mình
208 m. Vận tốc đi trên cánh đồng của A là 3 m/s và trên đường của A, cũng như của B đều là 6 m/s.
a) Người B đứng yên, người A đi theo đường ngắn nhất ra tới đường rồi đi trên đường tới gặp B.
Tính thời gian cần đi và tốc độ trung bình của A.
b) Tìm điểm M trên đường để hai người cùng xuất phát và đi thẳng tới M cùng lúc.
c) Người B đứng yên vị trí ban đầu. Tìm điểm N trên đường để người A đi thẳng tới N, rồi đi trên
đường tới gặp B sao cho thời gian đi là ngắn nhất.
Câu 2. (2,0 điểm)
1. hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa m
1
= 2 kg nước nhiệt độ t
1
= 20
0
C, bình 2 chứa m
2
= 4 kg
nước ở nhiệt độ t
2
= 60
0
C. Người ta rót một lượng nước khối lượng m t bình 1 sang bình 2. Sau khi cân
bằng nhiệt, người ta lại rót một lượng nước m như thế từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt đ nước trong bình 1
sau khi cân bằng 21,95
0
C. nh lượng nước m trong mỗi lẫn rót nhiệt độ cân bằng của nước trong
bình 2 sau khi rót.
2. Hai thùng nhẹ giống nhau dẫn nhiệt tốt được đổ cùng một lượng nước như nhau và đặt trong phòng
nhiệt đ không khí không đổi. Nhúng chìm một quả cầu kim loại vào trong một thùng. Quả cầu có
cùng khối lượng với khối lượng nước và có khối lượng riêng lớn hơn nhiều so với nước. Đun cả hai thùng
đến khi nước sôi rồi cho chúng tự nguội dần. Người ta nhận thấy nước trong thùng không có quả cầu
nguội nhanh n nước trong thùng quả cầu n lần. Cho rằng công suất tỏa nhiệt ra môi trường tỉ l
thuận với chênh lệch nhiệt đ giữa vật và môi trường. Tìm nhiệt dung riêng C
1
của quả cầu theo n
nhiệt dung riêng C
2
của nước.
Câu 3. (2,5 điểm)
Cho mạch điện như hình 1. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
30U V
. Các điện trở
0 1
6 ; 8R R
. R là biến trở con chạy có giá trị toàn phần
là 18. Coi ampe kế có điện trở không đáng kể, bỏ qua điện trở dây nối.
a) Điều chỉnh con chạy C để điện trở của phần BC
8
BC
R
. Tính
điện trở tương đương của đoạn mạch, số chỉ ampe kế và công suất tiêu thụ
của biến trở.
b) Khi dịch chuyển con chạy C của biến trở thấymột vị trí tại đó ampe kế chỉ giá trị nhỏ nhất.
Xác định điện trở phần BC của biến trở và số chỉ của ampe kế khi đó.
Câu 4. (2,0 điểm)
Cho một thấu kính hội tụ với trục chính MN, quang tâm O,
tiêu điểm chính F như hình 2. Cho OF = 12 cm; OI = 1 cm;
OJ = 3 cm;
0
45α
. IF, JE hai tia sáng ra khỏi thấu kính
của hai tia sáng tới từ cùng một nguồn sáng điểm S.
a) Bằng cách vẽ hình (có giải thích) và tính toán hãy c
định vị trí của nguồn sáng S.
b) Phải dịch chuyển điểm sáng S theo phương song song với
trục chính đi một đoạn bằng bao nhiêu về phía nào để
0
90α
Câu 5. (1,0 điểm)
Cho các dụng cụ sau: 1. Một ống nghiệm thủy tinh hình trụ nhẹ, thành mỏng
2. Một chậu đựng nước có khối lượng riêng đã biết D
0
3. Một thước kẻ chia tới milimet.
Trình bày phương án xác định khối lượng riêng D của một khối chất rắn có hình dạng bất kỳ.
(Cho biết công thức tính thể tích khối trụ
.V S h
, trong đó S là diện tích đáy và h là chiều cao khối trụ)
------ Hết ------
Họ và tên thí sinh . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . ….. ……..SBD. . . . . . . . . . . . …....... . . . . . .
A
+ -
U
R
0
B
D
Hình 1
R
R
1
C
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề TS chuyên Lý_Bắc Ninh 2015 - Trang 2
Đề TS chuyên Lý_Bắc Ninh 2015 - Người đăng: ngobinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề TS chuyên Lý_Bắc Ninh 2015 9 10 72