Ktl-icon-tai-lieu

Đệ Tử Quy

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3003 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đệ Tử Quy
LỜI TỰA

Khổng Lão Phu Tử là một nhà giáo dục cũng là một vị thầy vĩ đại, đối với văn hóa
của Trung Quốc có sức ảnh hưởng rất sâu. Tư tưởng của Ngài lưu truyền cho đến
nay đã khắp trên thế giới. Ngài tin sâu nền giáo dục đạo đức, kỷ luật và phẩm đức là
nền tảng giáo dục của nhi đồng, từ lúc nhỏ thì đã thực hành trong cuộc sống hằng
ngày của thời thơ ấu. Không giống như hiện nay cha mẹ phản đối xử phạt, thời xưa
ở Trung Quốc các bậc cha mẹ còn cảm ơn và khích lệ thầy giáo trách phạt khi con
cái của họ không ngoan. Vào thời xưa các bậc cha mẹ đều nghĩ rằng, trước hết phải
đắp nền tảng đạo đức phẩm hạnh cho con cái của mình cho đàng hoàng, sau đó
mới có thể tiến thêm một bước học tập những khoa mục khác. Nếu không có đắp
nền tảng đạo đức phẩm hạnh cho đàng hoàng, mà học tập những khoa mục khác thì
cũng uổng công. Mục đích sự cầu học của cổ nhân là chí tại Thánh Hiền, vì muốn
phục vụ cho nhân dân, không vì danh văn lợi dưỡng.
Mấy ngàn năm nay, quyển sách nhỏ này là tiêu chuẩn của người làm học trò, cũng
là sự chỉ dẫn đạt đến hạnh phúc mỹ mãn của đời người. Nếu theo tiêu chuẩn này
dùng trong thời đại hiện nay thì hình như rất nghiêm khắc, nhưng cổ nhân nghĩ rằng
từ thuở nhỏ phải có kỷ luật và tu dưỡng phẩm đức, đó mới là điều quan trọng. Nếu
không có kỷ luật và tu dưỡng phẩm đức thì khi con cái lớn lên sẽ không có thành
tựu. Thí như nói nếu trẻ em từ nhỏ không biết hiếu thuận cha mẹ và không biết tôn
kính sư trưởng, sau khi con cái trưởng thành thì làm sao biết được tuân theo lễ
phép. Hiện nay trong gia đình không phải là con cái nghe lời cha mẹ, mà là cha mẹ
phải nghe lời con cái. Thầy giáo cũng không dám dạy dỗ và xử phạt học sinh, bởi vì
thầy giáo sợ trái với nhân quyền nhi đồng dưới sự bảo vệ của pháp luật, cũng sợ bị
cha mẹ của học sinh tố cáo.
Con người sanh trong thời đại loạn thế, mối quan hệ giữa người với người, mối quan
hệ giữa người và hoàn cảnh, mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ, mối quan hệ giữa

vợ và chồng, mối quan hệ giữa quân và thần (người lãnh đạo và người bị lãnh đạo)
đã hoàn toàn tan rã. Cha mẹ không giống cha mẹ, con cái không giống con
cái.Giữa người với người không còn chú trọng luân lý đạo đức. Tâm lý của chúng ta
bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh. Chế độ gia đình của chúng ta đã bị phá vỡ. Tình trạng ly
dị đã đạt đến mức độ cao. Địa cầu đã bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh, cũng có thể rất mau
thì không thích hợp cho nhân loại sinh sống. Làm bậc cha mẹ và thầy giáo đối với
tương lai đời sau của con em mình đều cảm thấy lo âu. Hy vọng quyển...
Đệ T Quy
LI TA
Khổng Lão Phu T một nhà giáo dục cũng là một v thầy vĩ đại, đối với văn hóa
ca Trung Quốc có sc ảnh hưởng rất sâu. Tư tưởng của Ngài lưu truyền cho đến
nay đã khp trên thế giới. Ngài tin sâu nền giáo dục đạo đức, k luật và phẩm đức là
nn tng giáo dc của nhi đồng, t lúc nhỏ thì đã thực hành trong cuộc sng hng
ngày của thời thơ ấu. Không giống như hin nay cha m phản đối x pht, thời xưa
Trung Quốc các bậc cha m còn cảm ơn và khích lệ thầy giáo trách phạt khi con
cái của h không ngoan. Vào thời xưa các bc cha m đều nghĩ rằng, trước hết phi
đắp nn tảng đạo đức phm hạnh cho con cái của mình cho đàng hoàng, sau đó
mới có thể tiến thêm một bước hc tp nhng khoa mục khác. Nếu không có đắp
nn tng đạo đức phm hạnh cho đàng hoàng, mà hc tp nhng khoa mục khác thì
cũng uổng công. Mục đích sự cu hc ca c nhân là chí tại Thánh Hiền, vì muốn
phc v cho nhân dân, không vì danh văn lợi dưỡng.
Mấy ngàn năm nay, quyển sách nhỏ này là tiêu chuẩn ca người làm học trò, cũng
là sự ch dẫn đạt đến hạnh phúc mỹ mãn của đời người. Nếu theo tiêu chuẩn này
dùng trong thời đại hiện nay thì hình như rất nghiêm khắc, nhưng c nhân nghĩ rằng
t thu nh phải có kỷ luật và tu dưng phẩm đức, đó mới là điều quan trng. Nếu
không có k luật và tu dưỡng phẩm đức thì khi con cái lớn lên sẽ không có thành
tựu. Thí như nói nếu tr em t nh không biết hiếu thun cha m và không biết tôn
kính sư trưởng, sau khi con cái trưởng thành thì làm sao biết được tuân theo lễ
phép. Hiện nay trong gia đình không phải là con cái nghe lời cha mẹ, mà là cha mẹ
phi nghe lời con cái. Thầy giáo cũng không dám dy d và x pht hc sinh, bởi
thầy giáo sợ trái với nhân quyền nhi đồng dưi s bo v của pháp luật, cũng sợ b
cha m ca hc sinh t cáo.
Con ngưi sanh trong thi đại lon thế, mi quan h giữa người với người, mi quan
h giữa người và hoàn cảnh, mi quan h giữa con cái và cha m, mi quan h gia
Đệ Tử Quy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đệ Tử Quy - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đệ Tử Quy 9 10 874