Ktl-icon-tai-lieu

Đề Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Tiếng Anh Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 20132014

Được đăng lên bởi Hoàng Hưng Chelski
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1370 lần   |   Lượt tải: 9 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
DƯƠNG
NĂM HỌC 2013 – 2014
ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi: Tiếng Anh (Không chuyên)
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề thi có: 03 trang)

Học sinh làm bài vào tờ giấy thi
Phần trắc nghiệm: chỉ cần viết phương án chọn A, B, C hoặc D
Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài
(Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì)
A. GRAMMAR - VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS
I. Choose the best option A, B, C or D which best completes or responds to each sentence (3.0
points)
1. He laughed __________when he was watching “Tom and Jerry” on TV.
A. happy
B. unhappy
C. happiness
D. happily
2. The Ao Dai is the __________ dress of Vietnamese women.
A. beautiful
B. traditional
C. casual
D. modern
3. Maria: Thanks for lovely evening.
Diana: __________
A. Oh, that’s right.
B. I’m glad you enjoyed it.
C. No, it’s not good.
D. Yes, it’s really great.
4. It’s raining, __________ we can’t go out.
A. so
B. therefore
C. however
D. but
5. Nguyen Du is considered a famous Vietnamese__________.
A. poetry
B. poem
C. poet
D. poetic
6. Pat : Would you like something to eat?
Kathy: __________. I’m not hungry now.
A. Yes, it is.
B. No, thanks.
C. Yes, I would.
D. No, no problem.
7. Many people become __________ because of the natural disasters every year.
A. homeland
B. homesick
C. homeless
D. homework
8. Peter : Do you mind closing the door?
Nancy: __________.
A. No, I don’t mind. B. Please do.
C. Please go ahead. D. I’d rather you didn’t.
9. If I __________ a big prize in lottery, I would give up my job.
A. win
B. won
C. will win
D. would win
10. The last person __________ leaves the room must __________ the light.
A. who/ turn on
B. which/turn off
C. who/ turn off
D. which/turn on
11. Ba : What an excellent hat!
Bob: __________.
A. It’s nice of you to say so.
B. No, I don’t.
C. That’s a good idea.
D. I’m the opposite.
12. Your teacher writes short stories, __________ she?
A. isn’t
B. does
C. didn’t
D. doesn’t
13. The teacher asked the monitor __________ anyone was absent.
A. who
B. if
C. that
D. there
14. His parents won’t let__________ until all his homework is finished.
A. him to go out
B. him going out
C. that he goes out
D. him go out
15. Ann: I’ve passed my driving test.
Mai: __________.
A. Congratulations! B. I hope not.
C. Good luck!
D. That’s a good idea.
1

II. Choose the underlined word or phrase in each sentence below that needs correction. (1.0 point)
16. His brother can’t walk to work now because his brok...
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: Tiếng Anh (Không chuyên)
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề thi có: 03 trang)
Học sinh làm bài vào tờ giấy thi
Phần trắc nghiệm: chỉ cần viết phương án chọn A, B, C hoặc D
Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài
(Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì)
A. GRAMMAR - VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS
I. Choose the best option A, B, C or D which best completes or responds to each sentence (3.0
points)
1. He laughed __________when he was watching “Tom and Jerry” on TV.
A. happy B. unhappy C. happiness D. happily
2. The Ao Dai is the __________ dress of Vietnamese women.
A. beautiful B. traditional C. casual D. modern
3. Maria: Thanks for lovely evening.
Diana: __________
A. Oh, that’s right. B. I’m glad you enjoyed it.
C. No, it’s not good. D. Yes, it’s really great.
4. It’s raining, __________ we can’t go out.
A. so B. therefore C. however D. but
5. Nguyen Du is considered a famous Vietnamese__________.
A. poetry B. poem C. poet D. poetic
6. Pat : Would you like something to eat?
Kathy: __________. I’m not hungry now.
A. Yes, it is. B. No, thanks. C. Yes, I would. D. No, no problem.
7. Many people become __________ because of the natural disasters every year.
A. homeland B. homesick C. homeless D. homework
8. Peter : Do you mind closing the door?
Nancy: __________.
A. No, I don’t mind. B. Please do. C. Please go ahead. D. I’d rather you didn’t.
9. If I __________ a big prize in lottery, I would give up my job.
A. win B. won C. will win D. would win
10. The last person __________ leaves the room must __________ the light.
A. who/ turn on B. which/turn off C. who/ turn off D. which/turn on
11. Ba : What an excellent hat!
Bob: __________.
A. It’s nice of you to say so. B. No, I don’t.
C. That’s a good idea. D. I’m the opposite.
12. Your teacher writes short stories, __________ she?
A. isn’t B. does C. didn’t D. doesn’t
13. The teacher asked the monitor __________ anyone was absent.
A. who B. if C. that D. there
14. His parents won’t let__________ until all his homework is finished.
A. him to go out B. him going out C. that he goes out D. him go out
15. Ann: I’ve passed my driving test.
Mai: __________.
A. Congratulations! B. I hope not. C. Good luck! D. That’s a good idea.
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI
DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Tiếng Anh Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 20132014 - Trang 2
Đề Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Tiếng Anh Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 20132014 - Người đăng: Hoàng Hưng Chelski
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Tiếng Anh Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 20132014 9 10 694