Ktl-icon-tai-lieu

Đề và đáp án chi tiết thi thử Tốt Ngiệp Trung Học Phổ Thông số 3 môn Vật Lí trên DAYHOCVATLI.NET.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi TS
SĐH năm 20111, Giáo viên Ph
han Hồ Nghĩa.......................Trường THPT Chuyên
C
Hùng Vương, Tp. PlleiKu, Gia Laii

TEST
T ÔN THI TỐT NGH
HIỆP THPT
T 2011 – ĐỀ
Ề ONLINE
E SỐ 3
HỌC SINH
S
CÓ THỂ
T
LÀM
M ONLINE TẠI DAYH
HOCVATL
LI.NET
Daoo động cơ [6 câu]
Câu
u 1. Phát biiểu nào sau đây là sai? Cơ năng củủa dao động
g tử điều hooà luôn bằngg
A. tổng động
đ
năng và
v thế năng ở thời điểm
m bất kỳ.
B. động năng
n
ở thời điểm ban đầu.
đ
C. thế nănng ở vị trí lii độ cực đạii.
D. động năng
n
ở vị trí cân bằng.
Câu
u 2. Một chhất điểm daao động điềuu hoà có phhương trình
h x  2 cos10 t  cm  . K
Khi động năăng bằng baa lần
thế năng thì chấất điểm ở vị trí
A. x = 2ccm.
1
C. x = 1cm.
1
D. x = 00,67cm.
B. x = 1,4cm.
Câu
u 3. Con lắắc lò xo dao động điều hòa
h theo phhương ngang
g, tốc độ vậật triệt tiêu kkhi
A. Lò
L xo có chhiều dài tự nhiên.
n
B Độ lớn lự
B.
ực đàn hồi cự
ực đại.
C. Lực
L tác dụng lên vật bằằng không.
D Động năn
D.
ng bằng thế năng.
Câu
u 4. Nói vềề một chất điiểm dao độnng điều hòa, phát biểu nàào dưới đây đúng?
ớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đạại.
A. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớ
đ
B. Ở vị trí cân bằng, chhất điểm có vận tốc bằnng không và gia tốc cực đại.
t bằng khôông và gia tốc bằng khôông.
C. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc
c điểm cóó độ lớn vậnn tốc cực đạii và gia tốc bằng
b
khôngg.
D. Ở vị trí cân bằng, chất
Câu
u 5. Hai dao
d
động điều
đ
hòa cùng
c
phươ
ơng, cùng tần số, cóó các phư
ương trình dao độngg là:





x1  3cos  t   (cm), x2  3sin  t   (cm) . Biên độ củ
ủa dao độngg tổng hợp hhai dao độn
ng trên bằngg
3
6



Page  1

 

A 6cm.
A.
B. 3cm.
C. 3 2 cm
m.
D. 0cm
m.
Câu
u 6. Chu kỳỳ dao động điều hòa củủa con lắc đơn sẽ tăng khi
k
A. Thu
T ngắn chhiều dài
B. Tăng
T
chiều dài
d
C. Đưa
Đ con lắc về phía 2 cực
c của trái đất.
D. Tăng
T
chiều dài hoặc đư
ưa con lắc về phía 2 cựcc của trái đấất.
Són
ng cơ [4 câu
u]
Câu
u 7. Phát biiểu nào sau đây là đún
ng?
A. Hiện tượng
t
giao thoa
t
sóng xảy
x ra khi cóó hai sóng chuyển
c
độngg ngược chiiều nhau.
B. Hiện tượng
t
giao thoa
t
sóng xảy ra khi cóó hai dao độ
ộng cùng chhiều, cùng phha gặp nhau
u.
C. Hiện tượng
t
giao thoa sóng xảy
x ra khi có
c hai sóng xuất phát từ
ừ hai nguồnn dao động cùng pha, cùng
c
biênn độ.
D. Hiện tượng
t
giao thoa sóng xảy
x ra khi có
c hai sóng xuất phát từ
ừ hai tâm ddao động cù
ùng tần số, cùng
c
pha.
u 8. Trong hiện tượngg giao thoa sóng trên mặt
m nước, khoảng
k
cách giữa hai cực đại liên
n tiếp nằm trên
Câu
đườ
...
Da
o
u
u
thế
u
A.
L
C.
L
u
u
1
x
A
u
A.
T
B.
T
C.
Đ
D.
T
n
u
b
n
pha
u
đư
u
u
m
t
Đi
Luyn thi T
S
DayHocVa
t
o
động cơ [
u
1. Phát b
A. tng
đ
B. động
n
C. thế nă
n
D. động
n
u
2. Mt c
h
năng thì ch
A. x = 2
c
u
3. Con l
L
ò xo có c
h
L
c tác dn
u
4. Nói v
A.
v trí
B.
v trí
C.
v trí
D.
v trí
u
5. Hai
3cos t

A
. 6cm.
u
6. Chu k
T
hu ngn c
h
T
ăng chiu
d
Đ
ưa con lc
T
ăng chiu
ng
cơ [4 câ
u
u
7. Phát b
A. Hin
t
B. Hin
t
C. Hin
t
n
độ.
D. Hin
t
.
u
8. Trong
ng ni hai
t
A. bng
h
C. bng
m
u
9. Âm c
A. Ha â
m
B. Tn s
C. Tn s
D. Tc đ
u
10. Tc đ
t
phương tr
u
A. f = 85
n xoa
y
chi
S
ĐH năm 201
1
t
Li.Net
..........
.
TES
T
HC
S
6 câu]
i
u nào sau
đ
ng năng
v
n
ăng thi
n
g v trí l
i
n
ăng v tr
h
t đim d
a
t đim v
c
m.
c lò xo dao
h
iu dài t
n
g lên vt b
mt cht đ
i
biên, cht đ
cân bng, c
h
biên, cht đ
cân bng,
c
d
ao động
đ
2
(),
3
cm x
dao động
h
iu dài
d
ài
v phía 2
c
dài hoc đ
ư
u
]
i
u nào sau
t
ượng giao
t
t
ượng giao
t
t
ượng giao
t
ượng giao
hin tượn
g
t
âm sóng b
h
ai ln bướ
c
m
t na bư
ơ
bn và ho
m
có cường
ha âm b
c
âm cơ bn
âm cơ bn
truyn â
m
u
yn sóng
d
Hz.
u [7 câu]
1
, Giáo viên P
h
.
............. Nick
Y
T
ÔN THI
S
INH CÓ
T
đây là sai?
v
à thế năng
đim ban
đ
i
độ cc đạ
i
í cân bng.
a
o động đi
u
trí
B. x =
1
động điu
h
n
hiên.
ng không.
i
m dao độ
n
im có độ l
h
t đim có
im có vn
t
c
ht đim c
ó
đ
iu hòa
c
2
3sin
t
B. 3cm.
điu hòa c
c
c ca trái
ư
a con lc v
đây là đú
n
t
hoa sóng
x
t
hoa sóng x
thoa sóng
x
thoa sóng
x
g
giao thoa
ng bao nhi
c
sóng.
c sóng.
âm bc 2
d
độ ln hơn
c
2 ln gp
ln gp đô
i
ln gp đô
m
trong khô
d
ao động n
g
B. f =
1
h
an H Nghĩa..
Y
!M & Skype p
h
TT NG
H
T
H
M
Cơ năng c
thi đi
m
đ
u.
i
.
u
hoà có p
h
,4cm.
h
òa theo p
h
B
D
n
g điu hòa,
n vn tc c
vn tc b
n
t
c bng kh
ô
ó
độ ln v
n
c
ùng phư
ơ
()
6
t
cm
a con lc đ
đất.
phía 2 c
c
ng
?
x
y ra khi c
ó
y ra khi c
ó
x
y ra khi
c
x
y ra khi
c
sóng trên
m
êu?
B.
b
D.
b
d
o cùng
m
cường độ
â
đôi tn s
â
i
tn s ha
i tc độ h
a
ng khí là 3
4
g
ược pha n
h
70Hz.
.....................T
h
anhonghia *
M
H
IP THP
T
M
ONLINE
a dao độn
g
m
bt k.
h
ương t
r
ìn
h
C. x =
1
h
ương ngan
g
B
. Độ ln l
D
. Động nă
n
phát biu n
à
c đại và gi
n
g không và
ô
ng và gia t
n
tc cc đạ
i
ơ
ng, cùng
. Biên độ c
C.
32
c
m
ơn s tăng
k
c
ca trái đ
ó
hai sóng
c
ó
hai dao đ
c
ó hai sóng
c
ó hai sóng
m
t nước,
k
b
ng mt b
ư
b
ng mt p
h
t dây đàn
p
â
m cơ bn.
â
m cơ bn.
âm bc 2.
a
âm bc 2.
4
0m/s, kho
h
au là 0, 85
m
C. f =
2
rư
ng THPT
C
M
obile: Vietnam
2011 – Đ
TI DAY
H
g
t điu h
o
h
2cos1
x
1
cm.
g
, tc độ v
c đàn hi c
n
g bng thế
à
o dưới đây
a tc cc đ
gia tc cc
đ
c bng kh
ô
i
và gia tc
b
tn s, c
ó
a dao độn
g
m
.
k
hi
t.
c
huyn độn
g
ng cùng c
h
xut phát t
xut phát t
k
hong các
ư
c sóng.
h
n tư bướ
c
p
hát ra có
m
ng cách g
i
m
. Tn s c
2
00Hz.
C
huyên Hùng
+84 914 171
ONLIN
E
H
OCVAT
L
o
à luôn bn
g

0 tcm
.
K
D. x =
0
t trit tiêu
k
c đại.
năng.
đúng?
i.
đ
i.
ô
ng.
b
ng khôn
g
ó
các ph
ư
g
tng hp
h
D. 0c
m
g
ngược chi
h
iu, cùng p
h
hai ngu
n
hai tâm
d
h gia hai
c
sóng.
m
i liên h
v
i
a hai đi
m
a âm là
D. f =
2
Vương, Tp. P
l
299
& Russia
E
S 3
L
I.NET
g
K
hi động n
ă
0
,67cm.
k
hi
g
.
ư
ơng t
r
ình
h
ai dao độ
n
m
.
i
u nhau.
h
a gp nha
u
n
dao động
d
ao động c
ù
cc đại liê
n
v
i nhau nh
ư
m
gn nha
u
2
55Hz.
l
eiKu, Gia La
i
+7 953 916
5
ă
ng bng b
a
dao độn
g
n
g trên bn
g
u
.
cùng pha,
c
ù
ng tn s,
c
n
tiếp nm
ư
thế nào?
u
nht trên
c
i
5
6 79
Page
1
a
ln
g
là:
g
c
ùng
c
ùng
trên
c
ùng
Đề và đáp án chi tiết thi thử Tốt Ngiệp Trung Học Phổ Thông số 3 môn Vật Lí trên DAYHOCVATLI.NET.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề và đáp án chi tiết thi thử Tốt Ngiệp Trung Học Phổ Thông số 3 môn Vật Lí trên DAYHOCVATLI.NET.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề và đáp án chi tiết thi thử Tốt Ngiệp Trung Học Phổ Thông số 3 môn Vật Lí trên DAYHOCVATLI.NET.pdf 9 10 794