Ktl-icon-tai-lieu

Đề và đáp án chi tiết Vật Lí Online Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi TS
SĐH năm 20111, Giáo viên Ph
han Hồ Nghĩa.......................Trường THPT Chuyên
C
Hùng Vương, Tp. PlleiKu, Gia Laii

TEST 18_ÔN
1
TH
HI TỐT NG
GHIỆP THP
PT 2011
HỌC SINH
S
CÓ THỂ
T
LÀM
M ONLINE TẠI DAYH
HOCVATL
LI.NET

hp?id=150
Câu
u 1. Con lắc
l lò xo treeo thẳng đứ
ứng. khi conn lắc dao độ
ộng điều hooà lò xo bị nnén 2cm tro
ong khoảng thời
2
giann T/3. Khối lượng của vật
v là 100g,, lấy g  10
1 m / s , độ
ộ cứng của lò xo là
A. 50N/m.
5
B. 100N/m
1
C. 150N/m.
1
2
D. 200N/m.
Câu
u 2. Con lắc đơn dao động điều hoà,
h khi tănng chiều dàii của con lắcc lên 4 lần tthì tần số daao động củaa con
lắc
A. tăng
t
lên 2 lầần.
B. giảm
g
đi 2 lầần.
C. tăng
t
lên 4 lầần.
D. giảm
g
đi 4 lầần.
Câu
u 3. Một con
c lắc lò xo
x ngang gồồm lò xo cóó độ cứng k = 100N/m
m và vật m = 100g, dao
o động trên mặt
phẳnng ngang, hệ
h số ma sáát giữa vật và
v mặt nganng là μ = 0,02. Kéo vậtt lệch khỏi VTCB mộtt đoạn 10cm
m rồi
thả nhẹ cho vậtt dao động. Quãng đườ
ờng vật đi đư
ược từ khi bắt
b đầu dao động đến kkhi dừng hẳn
n là
A. S = 50m.
B. S = 25m.
C. S = 50cm.
D. S = 25cm.
Câu
u 4. Đặt điện
đ
áp xoayy chiều u  U 0 cos(t )V
) vào hai đầu đoạn mạch
m
gồn đđiện trở R, tụ điện có điện
dunng C và cuộộn cảm thuầần có độ tự
ự cảm L mắắc nối tiếp . Nếu hệ thhức C 

1
được thỏ
ỏa thì cườngg độ
L

dònng điện tức thời
t
trong mạch
m
i
A. trễ
t pha hơn u.
B. sớm
s
pha hơnn u.
C. cùng
c
pha vớ
ới u.
D. vuông
v
pha vvới u.
Câu
u 5. Nếu trong
t
một đooạn mạch điện
đ xoay chhiều không phân nhánhh , cường độộ dòng điện
n luôn trễ phha so
với điện áp giữ
ữa hai đầu đooạn mạch, thì
t đoạn mạạch này có
A. cuộn
c
dây khhông thuần cảm
c và tụ điện.
đ
B. tụ điiện và điện trở
t thuần.
C. tụụ điện và cuuộn dây thuuần cảm.
D. cuộn
n dây khôngg thuần cảm
m.
Câu
u 6. Một chất
c
điểm dao động điềều hoà với biên
b
độ 8cm
m, trong thờ
ời gian 1minn chất điểm thực hiện được
đ
40 lần
l dao độngg. Chất điểm
m có vận tốốc cực đại làà
A. vmax  1,91cm
c / s. B. vmax  33,5cm / s. C. vmax  320cm
c / s. D. vmax  5cm / s.
Câu
u 7. Con lắc lò xo ngang dao độnng điều hoàà, lực đàn hồ
ồi cực đại tác dụng vàoo vật là 2N,, gia tốc cựcc đại
2
của vật là 2m / s . Khối lư
ượng của vậật là
A. m = 1kg.
B. m = 2kg.
C. m = 3kg.
D. m = 4kg.
Câu
u 8. Một dây
d đàn dài 40cm, căngg ở hai đầu cố định, kh
hi dây dao động
đ
với tầnn số 600Hz ta quan sát trên
dây có sóng dừ
ừng với hai bụng
b
sóng. Bước sóng trên dây là
C.  = 40cm.
A.  = 13,3cm..
B.  = 20cm.
D.  = 80...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề và đáp án chi tiết Vật Lí Online Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề và đáp án chi tiết Vật Lí Online Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông môn vật lý.pdf 9 10 832