Ktl-icon-tai-lieu

Đề và Đáp án HSG Địa lý

Được đăng lên bởi Hiiragi Shinoa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT TRIỆU SƠN
TRƯỜNG THCS THỌ SƠN

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SỐ 1
NĂM HỌC 2013- 2014
Môn: Địa lí
Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1(4 điểm).
Trình bày thực trạng việc sử dụng lao động, vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay?
Theo em để giải quyết vấn đề việc làm cần phải tiến hành những biện pháp gì?
Câu 2(4.5 điểm).
Cho bảng số liệu sau:
giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá trị thực tế
phân theo ngành hoạt động của nước ta
(Đơn vị: tỉ đồng)
Chia ra
Năm
Tổng số
Trồng trọt
Chăn nuôi
Dịch vụ nông nghiệp
1990
20667
16394
3701
572
1995
85508
66794
16168
2546
1999
128416
101648
23773
2995
2000
129141
101044
24960
3137
2003
153956
116066
34457
3433
Dựa vào bảng số liệu trên, hãy nhận xét về ngành nông nghiệp của nước ta.
Câu 3:(4 điểm) Hãy phân tích nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố
nông nghiệp Việt Nam? Tại sao nói thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh
nông nghiệp ở nước ta?
Câu 4: (3.5 điểm)
Lao động là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước.
1. Chứng minh lực lượng lao động nước ta rất dồi dào.
2. Sự gia tăng nhanh nguồn lao động có tác động như thế nào đến nền kinh tế đất nước?
Câu 5: (4 điểm)
Từ bảng số liệu:
Diện tích gieo trồng và năng suất lúa cả năm của nước ta
Năm
1990
1995
2000
2005
2007
Diện tích (nghìn ha)
6042,8
6765,6
7666,3
7329,2
7207,4
Năng suất lúa(tạ/ha).
31,8
36,9
42,4
48,9
49,9
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2008- Nhà xuất bản thống kê)
a. Tính sản lượng lúa cả năm của nước ta (nghìn tấn)
b. Vẽ biểu đồ tốt nhất thể hiện diện tích và sản lượng lúa thời kỳ 1990 – 2007.
================Không sử dụng tài liệu ====================
Thí sinh được sử dụng Át lát Địa lí Việt Nam xuất bản từ 2009 đến nay

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU SƠN
TRƯỜNG THCS THỌ SƠN

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SỐ 1
NĂM HỌC 2013- 2014
Môn: Địa lí
Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu 1: (4,0 điểm)
1. Thực trạng sử dụng lao động (1,0 điểm)
- Số lao động có việc làm ngày càng tăng: số lao động hoạt động trong ngành kinh tế
tăng từ 30,1 triệu người năm 1991 lên 41,3 triệu người năm 2003.
(0,5 điểm)
- Cơ cấu sử dụng lao động trong các nhành kinh tế đang thay đổi theo hướng tích cực:
(0,5 điểm)
+ Khu vực nông-lâm- ngư nghiệp giảm (d/c)
+ Khu vực công nghiệp- xây dựng và dịch vụ tăng (d/c)
2.Vấn đề việc làm (1,5 điểm)
Việc làm đang là vấn đề kinh tế- xã hội gay gắt ở nước ta hiện nay:
- Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển đã tạo ra sức ép rất
lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm.
(0,25 điểm...
PHÒNG GD&ĐT TRIỆU SƠN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SỐ 1
TRƯỜNG THCS THỌ SƠN NĂM HỌC 2013- 2014
Môn: Địa lí
Thời gian làm bài: 150 phút.
Câu 1(4 điểm).
Trình bày thực trạng việc sử dụng lao động, vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay?
Theo em để giải quyết vấn đề việc làm cần phải tiến hành những biện pháp gì?
Câu 2(4.5 điểm).
Cho bảng số liệu sau:
giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá trị thực tế
phân theo ngành hoạt động của nước ta
(Đơn vị: tỉ đồng)
Năm Tổng số
Chia ra
Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ nông nghiệp
1990
1995
1999
2000
2003
20667
85508
128416
129141
153956
16394
66794
101648
101044
116066
3701
16168
23773
24960
34457
572
2546
2995
3137
3433
Dựa vào bảng số liệu trên, hãy nhận xét về ngành nông nghiệp của nước ta.
Câu 3:(4 điểm) Hãy phân tích nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố
nông nghiệp Việt Nam? Tại sao nói thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh
nông nghiệp ở nước ta?
Câu 4: (3.5 điểm)
Lao động một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - hội
của đất nước.
1. Chứng minh lực lượng lao động nước ta rất dồi dào.
2. Sự gia tăng nhanh nguồn lao động có tác động như thế nào đến nền kinh tế đất nước?
Câu 5: (4 điểm)
Từ bảng số liệu:
Diện tích gieo trồng và năng suất lúa cả năm của nước ta
Năm 1990 1995 2000 2005 2007
Diện tích (nghìn ha) 6042,8 6765,6 7666,3 7329,2 7207,4
Năng suất lúa(tạ/ha). 31,8 36,9 42,4 48,9 49,9
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2008- Nhà xuất bản thống kê)
a. Tính sản lượng lúa cả năm của nước ta (nghìn tấn)
b. Vẽ biểu đồ tốt nhất thể hiện diện tích và sản lượng lúa thời kỳ 1990 – 2007.
================Không sử dụng tài liệu ====================
Thí sinh được sử dụng Át lát Địa lí Việt Nam xuất bản từ 2009 đến nay
Đề và Đáp án HSG Địa lý - Trang 2
Đề và Đáp án HSG Địa lý - Người đăng: Hiiragi Shinoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề và Đáp án HSG Địa lý 9 10 801