Ktl-icon-tai-lieu

Đề và đáp án khảo sát đầu năm lớp 7 môn toán

Được đăng lên bởi ha2152002
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
– Thư Viện Đề Kiểm Tra
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC
MÔN TOÁN – LỚP 7

Thêi gian lµm bµi: 60 phót (không kể chép đề)
C©u 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh (tÝnh hîp lý nÕu cã thÓ)
3 1 1
;
2 3 2

a) . 

1 1 1
b)    : ;
 2 3 12

c)

5 7 5 9 5 3
.  .  . .
9 13 9 13 9 13

C©u 2. T×m x biÕt.
a) 2 x  17  3 ;

7
11 2
b)   x   ;
12 3
 12 

c) 2  x  2.(3) 2

C©u 3. Mét m¶nh vên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 80m vµ chiÒu réng b»ng

15
16

chiÒu dµi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña m¶nh vên ®ã?
·
C©u 4. Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho yOz
= 600 .
·
a) Tính xOz
·
·
¶
·
b) Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của xOz
và yOz
. Hỏi hai góc zOm
và zOn

có phụ nhau không? Tại sao?
C©u 5.

Cho A   2
 2
1

1 

 1 2 
1
 3 

1
4 2

1 

1 ...
1

2 
2013



1
 1
 1 vµ B =  . H·y so s¸nh A vµ B
2
2014
2


-----------------------------------1

 – Thư Viện Đề Kiểm Tra
иp ¸n vµ híng dÈn chÊm
Bài
Bài 1

Câu
a)
b)

2,5 ®

c)

Bài 2

a)

Nội dung
3 1 1 1 1
.    1
2 3 2 2 2
1  3  2 1 1 1 1 12
 1 1
  :  :  . 2
   : 
 2 3 12  6  6 6 6 12 6 1
5 7 9 3
5 13 5
5 7 5 9 5 3
=      . 
.  .  .
9  13 13 13
9 13 9
9 13 9 13 9 13
2 x  17  3

Điểm
1
1
0,5

2 x  20

x

20
2

1

x  10
11 2
 7 
 x  

12 3
 12 
7
2 11
x 
12
3 12
7
19
x
12
12
x 1
2  x  2.( 3) 2

b)

2,5 ®

c)

1

2  x  2.9

0,5

2  x  18
2  x  18 hoaëc 2 - x = 18
x = 20 hoaëc x = -16

Bài 3

Chu vi m¶nh vên lµ: (80  75).2  310( m)

2®
Bài 4

15
 75(m)
16

ChiÒu réng cña m¶nh vên lµ: 80.

DiÖn tÝch m¶nh vên lµ: 80.75  6000(m 2 )
Hình vẽ

1,0
0,5
0,5

z

m

n
x

a)

O

y

·
·
·
·
a/ Vì zOx
và zOy
là hai góc kề bù nên: zOx
+ zOy
=18000,5

0,75
2

 – Thư Viện Đề Kiểm Tra
·
·
= 1800 – zOy
= 1800 – 600 = 1200
zOx
¶
b/ Vì Om là tia phân giác của xOz
nên

2®
b)

¶
·
·
= zOx
: 2 = 1200 : 2 = 600 . Tương tự zOn
= 300
zOm
¶
·
Suy ra zOm
+ zOn
= 600 + 300 = 900

0,75

¶
·
Vậy zOm
và zOn
phụ nhau.

Bài 5

1 
 1 
 1 2 1 
2
 2  3 

S 

1
4 2

1

1 ...
1 =

2 
2012



(3) (8) (15) (4048143)
.
. 2 ...

22 32
4
20122
(1).3 (2).4 (3)5 (2011).2013

. 2 . 2 ...

22
3
4
20122
(1).(2).(3)...(2011) 3.4.5...2013

.

2.3...2012
2.3...2012
1 2013 2013 2012 1

.



2012 2
4024
4024
2


1®

1

Do ®ã: A  B
(Mäi c¸ch gi¶i c¸ch kh¸c mµ ®óng cho ®iÓm tèi ®a)3

...
www.DeKiemTra.com – Thư Viện Đề Kiểm Tra
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC
MÔN TOÁN – LỚP 7
www.DeKiemTra.com
Thêi gian lµm bµi: 60 phót (không kể chép đề)
C©u 1 . Thùc hiÖn phÐp tÝnh (tÝnh hîp lý nÕu cã thÓ)
a )
3 1 1
.
2 3 2
; b)
1 1 1
:
2 3 12
; c)
5 7 5 9 5 3
. . .
9 13 9 13 9 13
.
C©u 2. T×m x biÕt.
a)
2 17 3x
; b)
7 11 2
12 12 3
x
; c)
2
2 2.( 3)x
C©u 3. Mét m¶nh vên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 80m vµ chiÒu réng b»ng
15
16
chiÒu dµi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña m¶nh vên ®ã?
C©u 4. Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho
·
yOz
= 60
0
.
a) Tính
·
xOz
b) Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của
·
xOz
·
yOz
. Hỏi hai góc
·
zOn
có phụ nhau không? Tại sao?
C©u 5.
Cho
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 ... 1 1
2 3 4 2013 2014
A
vµ B =
1
2
. H·y so s¸nh A vµ B
-----------------------------------
www.DeKiemTra.com
1
Đề và đáp án khảo sát đầu năm lớp 7 môn toán - Trang 2
Đề và đáp án khảo sát đầu năm lớp 7 môn toán - Người đăng: ha2152002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề và đáp án khảo sát đầu năm lớp 7 môn toán 9 10 739