Ktl-icon-tai-lieu

đề violympic lớp 5 vòng 9

Được đăng lên bởi trungb475
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI VIOLYMPIC
LỚP 5 - Vòng 9 – 2011-2012
BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : ( từ bé đến lớn )

ĐIỂM :
XẾP THỨ :

* 0,01 < 0,01: 0,1 < 0,15 <
125% của 0,2 < 0,35 < 0,48
< 0,3 : 0,4 < 0,95 < 75% của
1,6 < 1,3 < 1,58 < 1,7 < 1,94
< 2 < 2,12 < 2,68 < 2,8 <
3,12 < 80% của 4 < 4 .

* 0,03 < 0,05 < 0,01 : 0,1 <
0,15 < 20% của 2,5 < 0,3 :
0,4 < 0,84 < 0,86 < 0,98 <
1,3 < 1,4 < 1,6 < 1,68 <
50% của 3,5 < 1,91 < 2 <
2,12 < 2,6 < 2,8 < 30,2 x
0,1 .

* 0,03 < 25% của 0,8 < 125
% của 0,2 < 0,35 < 0,2 : 0,5 <
0,43 < 0,69 < 0,71 < 0,86 <
75% của 1,6 < 0,15 : 0,1 <
1,6 < 1,8 < 2 < 2,1 < 2,3 <
2,42 < 5% của 50 < 2,63 <
30,2 x 0,1 .

BÀI 2 : Chọn các giá trị bằng nhau :
* 60% của 145 = 87 ;
60% của 60 = 36 ; 70%
của 68 = 47,6 ;
10%
của 3 = 0,3
;
10 %
của 4 = 0,4
;
90%
của 250 = 225 ; 50%
của 55 = 27,5
; 40%
của 45 = 18
;
30%
của 5 = 1,5
; 75% của
186 = 139,5 .

* 90% của 90 = 81
;
90% của 250 = 225
;
40% của 85 = 34 ;
30% của 5 = 1,5
;
40 % của 125 = 50
;
20% của 22,5 = 4,5 ;
10% của 3 = 0,3
; 70%
của 68 = 47,6
;
10%
của 1 = 0,1
; 50% của
55 = 27,5 .

* 40% của 125 = 50 ;
40% của 130 = 52
;
20% của 3 = 0,6 ;
50%
của 7 = 3,5
;
20 %
của 45,5 = 9,1
;
90%
của 250 = 225 ; 20%
của 22,5 = 4,5
; 20%
của 25 = 5
;
10% của
3 = 0,3
; 60% của 190
= 114 .

BÀI THI SỐ 3 : Vượt chướng ngại vật (ô-tô)

...
ĐỀ THI VIOLYMPIC
LỚP 5 - Vòng 9 – 2011-2012
BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : ( từ bé đến lớn )
ĐIỂM :
XẾP THỨ :
* 0,03 < 0,05 < 0,01 : 0,1 <
0,15 < 20% của 2,5 < 0,3 :
0,4 < 0,84 < 0,86 < 0,98 <
1,3 < 1,4 < 1,6 < 1,68 <
50% của 3,5 < 1,91 < 2 <
2,12 < 2,6 < 2,8 < 30,2 x
0,1 .
* 0,01 < 0,01: 0,1 < 0,15 <
125% của 0,2 < 0,35 < 0,48
< 0,3 : 0,4 < 0,95 < 75% của
1,6 < 1,3 < 1,58 < 1,7 < 1,94
< 2 < 2,12 < 2,68 < 2,8 <
3,12 < 80% của 4 < 4 .
* 0,03 < 25% của 0,8 < 125
% của 0,2 < 0,35 < 0,2 : 0,5 <
0,43 < 0,69 < 0,71 < 0,86 <
75% của 1,6 < 0,15 : 0,1 <
1,6 < 1,8 < 2 < 2,1 < 2,3 <
2,42 < 5% của 50 < 2,63 <
30,2 x 0,1 .
đề violympic lớp 5 vòng 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề violympic lớp 5 vòng 9 - Người đăng: trungb475
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề violympic lớp 5 vòng 9 9 10 396